Allikas: VVm RT I 1998, 104, 1731

Riigi kohanimeregistri asutamine

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrus nr 267

Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941) paragrahvi 19 lõigete 1 ja 2 ning andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552) paragrahvi 32 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Asutada riiklik register ametliku nimetusega «Riigi kohanimeregister».

2. Kinnitada ««Riigi kohanimeregistri» pidamise põhimäärus» (juurde lisatud).

3. Määrata «Riigi kohanimeregistri» vastutavaks töötlejaks Siseministeerium ja volitatud töötlejaks AS Eesti Kaardikeskus.

4. Kehtestada, et:

1) «Riigi kohanimeregistri» projekteerimise kulud 1998. aastal kaetakse 150 000 krooni ulatuses riigi strateegiliste infosüsteemide ja riiklike registrite (riigieelarve osa 29, peatükk 22, artikkel 37) finantseerimiseks eraldatud vahenditest;

2) alates 2000. aastast nähakse «Riigi kohanimeregistri» pidamise kulud ette riigieelarves registri vastutava töötleja eelarvereal sihtotstarbeliste summadena.

5. Keskkonnaministril, kultuuriministril ning teede- ja sideministril esitada «Riigi kohanimeregistri» volitatud töötlejale andmed põhimääruse punkti 8 kohaselt.

6. Paluda kohalikel omavalitsustel esitada «Riigi kohanimeregistri» volitatud töötlejale andmed põhimääruse punkti 8 kohaselt.

7. Võtta «Riigi kohanimeregister» kasutusele 1. jaanuarist 2000. a.

Peaminister Mart SIIMANN

Siseminister Olari TAAL

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267

«Riigi kohanimeregistri» pidamise põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesoleva põhimäärusega (edaspidi põhimäärus) on sätestatud «Riigi kohanimeregistrisse» (edaspidi register) kantavate andmete koosseis, registri pidamise, registri pidamise üle järelevalve teostamise, registri pidamise finantseerimise ja registri likvideerimise kord.

2. Registri asutamise ja pidamise eesmärk on kohanimealase teabe kogumine, korrastamine ja kohanimede üle arvestuse pidamine ametliku kohanimekasutuse korraldamiseks.

3. Registri ametlik nimetus on «Riigi kohanimeregister».

II. REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA REGISTRI ANDMETE KOOSSEIS

4. Registrisse kantakse ametlikud kohanimed kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941) paragrahvi 3 mõistes ja nimeobjekti (nime omava loodusliku või inimtekkese geograafilise objekti) kohta käivad andmed.

Registrisse võib kanda ka neid mitteametlikke kohanimesid, mille registrisse kandmise kohta on olemas kohanimenõukogu nõustuv arvamus.

5. Nimeobjektide liigid on:

1) haldusüksused -- maakonnad, vallad, linnad;

2) osavallad ja linnaosad;

3) asustusüksused -- linnad (ka vallasisesed linnad), alevid, alevikud, külad, asumid (kui viimased on olemas);

4) aadressikohad -- tänavad, väljakud jm aadressis kasutatavad väikekohad;

5) transpordiobjektid -- raudteejaamad ja rongipeatused, ühissõidukipeatused, sadamad, tuletornid, lennuväljad ja -jaamad, maanteed ja nendel asuvad liiklusrajatised;

6) maakatastri maaregistri katastriüksused, millel on nimi;

7) riiklikult kaitstavad kultuurimälestised, millel on nimi;

8) riiklikus katastris või registris olevad loodusobjektid (kaitsealad ja üksikobjektid);

9) muud ametlike nimedega kohad (näiteks akvatooriumiobjektid, haljasalad, linnaplaneerimise territoriaalüksused jms);

10) mitteametlike nimedega kohad.

6. Nimeobjekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:

1) nime täiskuju ja rööpnimi (kui see on olemas);

2) varasemad ja mitteametlikud nimekujud (andmete olemasolul);

3) andmed nime määramise ja registrisse kandmise alusdokumentide kohta:

-- kinnistunud nime puhul andmed alusdokumendi kohta;

-- kinnistatava nime puhul nime määramise akti või muu dokumendi nimetus, kuupäev ja number ning kohanime jõustumise kuupäev, kui see erineb akti või dokumendi kuupäevast;

-- mitteametliku kohanime registrisse kandmisel kohanimenõukogu nõustuva arvamuse kuupäev ja number;

4) nimeobjekti liik;

5) haldusüksuse (maakond, vald, linn), linnaosa ja osavalla (nende olemasolul), vallas asustusüksuse (linn, alev, alevik, küla), linnas asumi või muu territoriaalüksuse (nende olemasolul) nimi, kuhu nimeobjekt registrisse kandmise ajal kuulub;

6) nimeobjekti koordinaadid riigis kasutusel oleva geodeetilise süsteemi kohaselt;

7) muu dokumendi (register, kataster, klassifikaator vms) nimetus, kus vastav kohanimeobjekt on registreeritud, ja tema kood selles;

8) nimeobjekti staatus (näiteks kaitsealune, rahvusvahelise tähtsusega jms), kui see on määratletud teistes andmekogudes;

9) endiste haldus- ja asustusüksuste nimed (võimaluse korral);

10) nimeobjekti identifitseeriv tunnus(kood) ja registrisse kandmise kuupäev;

11) märkused.

III. REGISTRI PIDAMISE KORD

7. Registrisse esitavad andmeid kohanimesid määravad organid ja ametiisikud (edaspidi andmete esitajad) vastavalt kohanimeseaduse paragrahvis 5 sätestatud kohanime määramise pädevusele.

Kohanimeseaduse kohaselt määratud ametliku kohanime registrisse kandmise aluseks on kohanime määramise akt. Andmete esitaja (nime määraja) on kohustatud saatma uue nime määramise jõustunud akti viivitamatult registri volitatud töötlejale. Aktis näidatakse põhimääruse punkti 6 alapunktides 1, 2, 4--8 nõutavad andmed, kusjuures alapunkti 2 osas võib märkida vaid ühe varasema, s.o viimati kehtinud nime; alapunkti 2 teisi andmeid ja alapunktides 7 ja 8 nõutavaid andmeid võib esitada nimeaktist eraldi.

Punkti 6 alapunktis 6 nõutavate koordinaatide puudumisel esitatakse nimeobjekti asukoha kirjeldus või asukohaskeem, mille alusel volitatud töötleja määrab koordinaadid.

Käesolevas punktis sätestatu kehtib ka registris andmete parandamisel ja muutmisel.

8. Vahetult enne põhimääruse jõustumist kasutusel olnud ametlike kohanimede kohta esitavad kohalikud omavalitsused ja nimesid määravad ministrid kuue kuu jooksul põhimääruse jõustumisest registri volitatud töötlejale kohanimeseaduse paragrahvi 19 lõike 3 kohaselt peetavate nimistute koopiad, lisades vastavalt võimalusele käesoleva põhimääruse punktis 6 nõutavad andmed.

9. Mitteametliku kohanime registrisse kandmise aluseks on kohanimenõukogu nõustuv arvamus.

Mitteametliku kohanime registrisse kandmise algatajaks (edaspidi algataja) võib olla mistahes juriidiline või füüsiline isik, kes esitab registri volitatud töötlejale käesoleva põhimääruse punktis 6 nõutavad andmed, välja arvatud andmed nime määramise akti kohta. Registri volitatud töötleja esitab taotluse mitteametliku kohanime registrisse kandmise kohta arvamuse saamiseks kohanimenõukogule 30 päeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

10. Registri volitatud töötlejale esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutab andmete esitaja või algataja.

11. Kui andmete esitaja avastas ebaõiged andmed, on ta kohustatud registri volitatud töötlejale viivitamatult kirjalikult esitama õiged andmed. Registri volitatud töötleja registreerib saadud teate, teeb viivitamatult paranduse registris koos viitega selle kohta, mille alusel ja millal parandus tehti ning teatab ebaõigeid andmeid saanutele registri parandusest.

12. Registri volitatud töötleja teatab enda poolt avastatud ebaõigetest või vastuolulistest andmetest andmete esitajale kirjalikult koos parandusettepanekuga ja ühtlasi registreerib väljastatud teate. Registris tehakse andmete parandus andmete esitaja vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel.

13. Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina.

14. Registri volitatud töötleja peab andmete registrisse vastuvõtmise ja väljastamise kohta arvestust. Andmete vastuvõtmisel fikseeritakse kuupäev ning andmed laekunud dokumendi või dokumentide kohta. Andmete väljastamisel fikseeritakse kuupäev ja andmed dokumendi või dokumentide kohta, andmesaaja (taotleja) andmed, väljastatavate andmete hulk, koosseis (kirjete ja kirjeväljade arv) ning andmete väljastamise viis.

15. Volitatud töötleja säilitab registrisse laekunud dokumendid registri arhiivis.

IV. REGISTRI ÜLESEHITUS JA SEOS TEISTE ANDMEKOGUDEGA

16. Register kui riikliku kartograafilise andmebaasi kohanimistu on ühetasandiline. Registri andmetöötlus on süsteemne ning lähtub riiklikust kohanimeteabest tervikuna ja nimekorralduse rahvusvahelistest põhimõtetest.

17. Registri pidamise infotehnoloogilised vahendid peavad tagama registri andmetöötluse ja andmete väljastamise universaalsuse ning ühildatavuse muude riigi ja kohalike omavalitsuste andmekogudega.

18. Register koosneb elektroonilisest osast, kuhu kantakse andmed nimeobjekti kohta, ja registri arhiivist, kus säilitatakse registrisse laekunud dokumente.

19. Registri andmete ristkasutus muude riigi ja kohalike omavalitsuste andmekogudega on tasuta. Selle korraldamiseks sõlmitakse andmete ristkasutuse leping. Andmete ristkasutus muude, sealhulgas eraõiguslike isikute poolt peetavate andmekogudega toimub andmekogu vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel.

V. REGISTRI VOLITATUD TÖÖTLEJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

20. Registri volitatud töötlejal on oma pädevuse piires õigus:

1) küsida kohanimeandmeid teistelt riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude volitatud töötlejatelt, kaardistajatelt ja muudest allikatest;

2) taotleda metoodilist nõuannet ja eksperthinnanguid kohanimenõukogult ja nimeteaduslikult usaldusasutuselt;

3) esitada ministrile ja kohaliku omavalitsuse volikogule saadud andmete kohta järelepärimisi, kui on kahtlusi esitatud andmete õigsuses;

4) küsida kohanimenõukogu arvamust, kui on kahtlusi registrisse kandmiseks esitatud kohanime vastavuses kohanimeseaduse nõuetele.

21. Registri volitatud töötleja on kohustatud:

1) täitma kõiki temale registri vastutava töötleja poolt antud ülesandeid registri pidamisel ja andmete töötlemisel täies vastavuses kehtivate õigusaktidega ning neid järgides sõlmitud lepingutega;

2) kandma hoolt selle eest, et register oleks halduslike, füüsiliste ning tark- ja riistvaraliste meetmetega asjakohaselt kaitstud loata töötluse, sealhulgas kasutamise, hävitamise ning muutmise eest ning tagama registri kaitsmise abinõud vastavalt andmekogude seaduses ja muudes õigusaktides sätestatule;

3) kaitsma registrit salasõna, turvakoodi ja turvakoopiatega;

4) koostama ja pidama andmete töötlemisel kasutatavate vahendite loetelu ja dokumentatsiooni ning andmete töötlemise arvestust vastavalt andmekogude seaduses ja muudes õigusaktides sätestatule;

5) vajadusel andma selgitusi andmete esitajatele nimeobjektide kohta nõutavate andmete esitamise osas.

22. Volitatud töötleja vastutab vastavalt õigusaktides kehtestatule ainult nende rikkumiste eest, mis on seotud tema lepinguliste ülesannete täitmisega, või ta enda lepinguvälise seadusevastase tegevuse eest.

VI. REGISTRIANDMETE KASUTAMINE

23. Registrisse kantud andmed on avalikud ja igal isikul on õigus nendega tutvuda ning neist ärakirju saada.

Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku avalduse alusel, milles on näidatud soovitud andmete hulk ja koosseis, nende kasutamise otstarve ning isik, kellele andmed väljastatakse.

Registrist väljastatakse andmed elektrooniliselt või paberkandjal vastavalt andmesaaja soovile ja võimalustele.

VII. JÄRELEVALVE JA KONTROLL

24. Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab andmekaitse järelevalveasutus seaduses sätestatud korras.

25. Kontrolli registri volitatud töötleja tegevuse üle registri pidamisel teostab registri vastutava töötleja volitatud esindaja (edaspidi volitatud esindaja).

Volitatud esindajal on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta ning teha ettekirjutusi avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta volitatud töötlejat ettekirjutuse täitmise kohustusest.

VIII. FINANTSEERIMINE

26. Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

IX. REGISTRI LIKVIDEERIMINE

27. Register likvideeritakse andmekogude seaduses sätestatud korras.

Siseminister Olari TAAL