SISEMINISTER

KÄSKKIRI

Tallinn, 11. juuli 1997 nr. 107

Kohanimenõukogu põhimääruse kinnitamine

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622) paragrahvi 49 lõike 1 punktide 1 ja 10 ning kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3) paragrahvi 6 lõike 1 alusel:

1. Kinnitan Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997 korraldusega nr 474-k moodustatud kohanimenõukogu põhimääruse (lisatud).

2. Käskkiri teha teatavaks kantslerile, kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu osakonnale ja kohanimenõukogu liikmetele.

Robert Lepikson


KINNITATUD
siseministri
11. juuli 1997 käskkirjaga nr 107

KOHANIMENÕUKOGU PÕHIMÄÄRUS

1. Vastavalt kohanimeseaduse (RT I 1997 1, 3) paragrahvi 6 lõikele 1 on kohanimenõukogu (edaspidi - nõukogu) siseministri valitsemisalas asuv Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nõuandev organ kohanimekorralduse probleemide läbitöötamiseks ning selleteemalise tegevuse suunamiseks.

Kohanimeseaduse paragrahvi 6 lõike 2 kohaselt on nõukogu 11 -15 liikmega, nõukogu liikmed, sealhulgas esimehe nimetab Vabariigi Valitsus kuni viieks aastaks.

2. Nõukogu valib oma liikmete hulgast nõukogu aseesimehe ja sekretäri ning moodustab nõukogu juhatuse, mille koosseisu kuuluvad nõukogu esimees, aseesimees, sekretär ja alaliste töörühmade juhid.

3. Nõukogu täidab järgmisi ülesandeid:
1) nõustab kohanime määravaid organeid ja ametiisikuid ning annab nende taotlusel oma arvamuse;
2) teeb kohanime määravatele organitele ja ametiisikutele siseministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramiseks;
3) jälgib ametlike kohanimede kasutamist ning vajaduse korral teeb siseministri kaudu ettepanekuid nende vastavusse viimiseks õigusaktide nõuetega;
4) teeb siseministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramist ja kasutamist sätestavate õigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks;
5) esitab oma seisukoha Vabariigi Valitsuses otsustamisele tulevate kohanimeküsimuste kohta;
6) annab oma arvamuse mitteametlike kohanimede kandmiseks Eesti põhikaardile vastavalt kohanimeseaduse paragrahvi 22 lõikele 3 ning majandusvööndi ja territoriaalmere navigatsioonikaartidele;
7) annab oma arvamuse kohanimede valiku ja kasutamisega seonduvaid vaidlusi lahendavatele organitele vastavalt kohanimeseaduse paragrahvi 13 lõikele 1;
8) esitab siseministrile oma arvamuse vastavalt kohanimeseaduse paragrahvi 10 lõikele 3, paragrahvi 14 lõikele 3 ning paragrahvi 16 lõikele 4;
9) osaleb kohanimeloendite koostamisel, korrastamisel ja avaldamisel;
10) korraldab kohanimede asjus eksperdihinnangute saamist ja teeb siseministrile ettepanekuid kohanimealase uurimistöö ja ekspertiisi tegemise lepingute sõlmimiseks;
11) korraldab kohanimeteemalist koolitus- ja konsultatsioonitegevust;
12) tutvustab Eesti kohanimekorralduse põhimõtteid ning levitab informatsiooni Eesti kohanimede kohta kodu- ja välismaal.
4. Vastavalt kohanimeseaduse paragrahvi 8 lõigetele 1 ja 2 on nõukogul õigus:
1) saada riigi- ja omavalitsusasutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;
2) nõuda kohanime määranud ministrilt või kohalikult omavalitsuselt määratud nime valiku kirjalikku põhjendust.
5. Nõukogu juhatuse pädevusse kuulub:
1) nõukogu istungite päevakorra kinnitamine;
2) küsimuste suunamine lahendamiseks kas nõukogu täiskogule või töörühmale;
3) küsimuste ekspertiisi suunamine;
4) ekspertide nõukogu töösse kaasamise otsustamine;
5) nõukogu ülesannete täitmise korraldamine istungite vahelisel ajal.

6. Nõukogu võib moodustada alalisi ja ajutisi töörühmi.

7. Nõukogu istungite toimumise otsustab vastavalt vajadusele nõukogu juhatus. Istungid kutsub kokku nõukogu sekretär.

8. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui tema istungist võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust. Nõukogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega.

9. Nõukogu otsustused ja seisukohad vormistatakse nõukogu istungi protokollis. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja sekretär.

10. Nõukogu esimehe äraolekul või tema ülesandel täidab esimehe kohustusi tema poolt volitatud nõukogu juhatuse liige.

11. Kohanimenõukogul võib olla oma kirjaplank.

12. Nõukogu asjaajamist korraldab Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu osakond.