KULTUURI- JA KIRJANDUSTEOORIA TÖÖRÜHM
  Töörühm

  Kontakt
 kultuuriteooria
      [ät]gmail.com
PROJEKTID


Ajakirja Journal of Baltic Studies erinumber Balti kolonialismist
Peatoimetaja Epp Annus

Koguteos "20. sajandi mõttevoolud"
Peatoimetaja Epp Annus

Kogumik annab ülevaate 20. sajandi olulisematest mõttevooludest ja mõtlejatest, pöörates tähelepanu ka filosoofia ja kultuuri vastastikele mõjudele. Kogumiku eesmärk on avardada eesti lugejate filosoofilist horisonti ning näidata filosoofia rolli kultuuriruumi kujundamisel. Kogumik sisaldab 36 lähivaadet ja 10 erineva mõttevoolu üldtutvustust, kogumikku tegid kaastööd 33 autorit. Ligi tuhandeleheküljeline kogumik ilmus 2009. aasta suvel, selle väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.
Kogumiku koostamise ja valmimise kestel on peetud rida teemaga seotud seminare.


Osaluskultuur küberruumis: kirjandus ja tema piirid
2008–2011 (ETF7679)
Grandi hoidja Piret Viires

Projekt lähtub postmodernistliku kultuurisituatsiooni ja tehnoloogilise arengu vahelistest seostest ning keskendub infotehnoloogia arenguga kaasnenud uute kirjandus- ja kunstivormide tekkimise ja leviku uuringutele. Uurimisobjektiks on digitaalses keskkonnas loodud erinevad kultuuritekstid, ennekõike nn küberkirjandus. Keskseks teoreetiliseks lähtenurgaks on mõiste “osaluskultuur” (participatory culture). Projekti eesmärgiks on analüüsida küberuumis loodud kultuuritekste, mis laiendavad kirjanduse ja kultuuri traditsioonilisi piire. Uuritakse nii Eesti kui ka rahvusvahelist empiirilist materjali. Lisaks sellele mõtestatakse teoreetiliselt osaluskultuuri ja sellega seotud nähtusi. Keskne on autorsuse probleem, arendatakse virtuaalsuse mõiste erinevaid käsitlusi. Laiemalt püütakse määratleda postmodernset kultuurisituatsiooni ja selle seoseid nii tehnoloogia kui ka virtuaalsuse, simulatsioonide ja vaatemängulisusega. Projekt on ennekõike Eesti-keskne, kuid eesmärgiks on asetada siinsed uuringud suhtesse rahvusvahelise praktikaga. See tagab ühelt poolt võrdlusaluse; teiselt poolt lisatakse uurimistulemuste näol omapoolne panus rahvusvahelisse teadusdiskussiooni. Projekti uurimisteema asub humanitaarteaduste ja tehnoloogilise arengu ristumiskohal. Infotehnoloogia ja uue meedia arengud on kardinaalselt muutnud ühiskonna traditsioonilise toimimise alustalasid. “Osaluskultuur” ei ole ainult kultuuriline termin, vaid seda saab rakendada ka laiemate sotsiaalsete suundumuste ja nähtuste uurimisel. Infotehnoloogiliste arengute tulemusel toimunud kultuuriliste muutuste analüüsimine ja teoreetiline mõtestamine peaks kuuluma enesestmõistetavalt innovatiivse tulevikkuvaatava ühiskonna alusprintsiipide hulka. Siinne grandiprojekt pakub omalt poolt võimaluse keskenduda ühele spetsiifilisele alalõigule toimunud kultuuriliste muutuste kompleksis ja annab seega omapoolse panuse infotehnoloogia arengu tulemusel teisenenud kultuuri mõtestamiseks.Varasemad sihtfinantseeritavad teemad ja ETF-i grandid