Tagasi sõnastikku.

Transkriptsiooni kasutusjuhend

Viipekeeltel puudub kirjalik vorm. Kirjalikus suhtluses kasutatakse üldjuhul kohaliku suulise keele kirjalikku vormi. Viipekeelte uurimisel ja kirjeldamisel viipe väiksemate (fonoloogiliste) komponentide kirjapanekuks kasutatakse erinevaid transkriptsioonisüsteeme, kus igale viibet moodustavale foneemile vastab kindel sümbol.

Eesti keele – eesti viipekeele õigusterminite e-sõnastiku viiped on transkribeeritud järgides eesti viipekeele transkriptsioonisüsteemi2. Transkribeerimisel kasutatud sümbolid on esitatud joonistena tabelis.

Transkribeerimisel on esmalt markeeritud viipe käekuju (joonis 1), seejärel viipe moodustuskoht (joonis 4) ja viimasena viibet moodustav liigutus (joonis 5). Kui käekuju ja moodustuskoht üheselt ei määra sõrmede ja peopesa suunda, on viipe moodustamisel käekuju järel ära näidatud kas peopesa ja/või sõrmede suund (joonis 2). Kahekäeviibete puhul tuuakse esmalt ära mõlemad käekujud koos käte omavahelise asetusega (joonis 3).

Näide: viipe JURIST transkriptsioon O]C kirjeldab O käekujuga    moodustatud ühekäeviibet mittedominantsekäe poolsel rinnal, käsi liigub ringikujuliselt.

Näide: viipe PÕHISEADUS transkriptsioon 2S“|1/O/V kirjeldab kahekäeviibet, milles S käekuju võtnud käed on suunatud peopesaga väljapoole. Viibe moodustatakse neutraalruumis allapoole suunatud liigutusega.

Näide: viibe TÕLKIMINE J|xJ~W moodustatakse kahe omavahel kontaktis oleva J käekujuga käega, mis pöörlevad randmest vaheldumisi ühele ja teisele poole.

Juhul, kui tegemist on ühe käekujuga moodustatud kahekäeviipega, kus käed asetsevad neutraalruumis kõrvuti, tuuakse transkriptsioonis välja vaid käekuju.

Näide: viipe ÕIGUS transkriptsioon 2O/O/V näitab, et tegemist on kahe kõrvuti asetseva O käekujuga käega, mis liiguvad viipe moodustamiseks viiperuumis otse alla. Sellisel juhul jäetakse eraldi märkimata käte omavaheline asetus.

Juhul, kui käe liikumisele viipe moodustamisel lisandub ka sõrmede liikumine, on see ära toodud kas kohe peale käekuju tähist või kõige viimase liigutuskomponendina.

Näide: viipe REHABILITATSIOONITEENUS transkriptsioon 5*|“1|lV markeerib viipes TEENUS sõrmede liikumise kohe viipe käigus. Viipes KOHTUISTUNGI SEKRETÄR on kahekäeviipes SEKRETÄR 25V1/O/* sõrmede liikumine markeeritud transkriptsiooni lõpus.

Viipe lõppseisu kirjeldust enamasti eraldi markeeritud ei ole. Juhul, kui viipe kirjeldus viipe käekuju selgelt välja ei too, on see eraldi markeeritud nurksulgudes [].

Sümbolid ja nende tähised2

Joonis 1. Käekujud ja nende tähised.

B

.B

Bb

B_

A

A.

A:

A^

Ao

J

J:

L

L:

L.:

L_

L^

K

K.

V

V:

M

8

8o

8^

8 _

O

Y

I

R

Q

N

Õ

Õ_

4

5

5:


E

S

D

F

F.


Joonis 2. Peopesa ja sõrmede suuna tähised.

SÜMBOL

KÄE (KÄTE) SUUND

SÜMBOL

KÄE (KÄTE) SUUND

Peopesa suund


Sõrmede suund


/\1

üles

/\2

üles

V1

alla

V2

alla

|“1

viipleja poole

|“2

viipleja poole

|1

viiplejast eemale

|2

viiplejast eemale

(1

paremale

(2

vasakule

)1

vasakule

)2

paremale

Joonis 3. Käte omavaheline asetus.

Sümbol

Käte asetus

||

kõrvuti

=

üks käsi teise peal

|^

üks käsi teise taga

|o

üks käsi teise sees

|x

kontaktis

|+

risti

Joonis 4. Moodustuskohad.

neutraalruum viipleja keha ees

/O/

pealagi

laup

meelekoht

O^

O-

O’

nägu

silm

nina

O

(o)

o

nina all

huuled

põsk

o_

-

)

kõrv

kael

lõua all

)*

U

U_

rind

dominantkäepoolne rind

mittedominantkäe-poolne rind

[]

[

]

õlg

kõht

puus

|-

\=/

\

õlavars

küünarvars

peopesa

||

|=

|l

käeselg

käe külg

|s

|k

Joonis 5. Liigutused.

Sümbol

KÄE (KÄTE) LiiKUMINE

/\

üles

V

alla

N

üles-alla

>

paremale

<

vasakule

Z

küljelt-küljele

><

keskele

->

viipleja poole

<-

viiplejast eemale

-><-

viipleja poole ja viiplejast eemale

W

pööre randmest

%

käed liiguvad lahku

X

kontakt moodustuskohaga või liigutuse puudumine

C

ringikujuline liigutus

D

kaarjas liigutus

S

looklev liigutus

SÜMBOL

SÕRMEDE LIIKUMINE

/:\

pöidla liikumine sõrmedel edasi-tagasi

*

sõrmede edasi-tagasi liikumine

~

sõrmede kõverdamine

#

sõrmede kokku liikumine

U

sõrmede avanemine

1 Toom, Regina; Trükmann, Monika ja Hollman, Liivi (2006) Eesti viipekeele transkriptsioonist. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 2, lk 285-301

Paabo, Regina; Födisch, Monika ja Hollman, Liivi (2009) Rules for Estonian Sign Language transcription. Trames 13(63/58), 4, lk 401–424

2 Allikad: Toom, Regina; Trükmann, Monika ja Hollman, Liivi (2006). Eesti viipekeele – eesti keele veebisõnastik (2014) //www.eki.ee/dict/viipekeel/