Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

`haardma haardaʔ haard haaŕd haara 1. kinni haarama, kahmama vet `t́siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte riśti `küĺge, haaŕd tu̬u̬ paṕi `mäńtli kińniʔ, tõmmaśs paṕi t́sia säläst `maalõ Se Kos 2. kiiresti tegutsema ma haari hamõht ummõldaʔ, liniket ehitelläʔ (rhvl) Se; kuav vü̬ü̬d koogulist, haaravvü̬ü̬d hangulist (rhvl) Se Kos; vanast `haarti `ü̬ü̬se vöid kutaʔ Se Kos; paṕp haaŕd üldäʔ, et ei avida jumalaraamat eip pühä sõ̭na, nom `põrgo poolõ mineḱ Se Kos
käe/`vangu käe alt kinni
`küĺge 1. külge, otsa, millessegi kinni maʔ eśs kogoni rehe `siugu, esi oĺli paks ja rehe `õkva ja latsõlõ nakaśs `küĺge (kandus üle) hädä Se; viisokõsõk`küĺmi jala `küĺge Se 2. jõuga kallale mõ̭nõl oĺl vihaśs t́siga, ai `hindäle `küĺge Se 3. pihta
lukk luku lukku 1. lukk 2. (sisekohakäändeis) kinni, lukustatud seisundis(se) või seisundist
mano 1. lähikonda, vahetusse lähedusse (ka sisse) [mul] olõ õs `juɫgu üt́sindä mano minnäʔ Se; `kut́ja mano pandass künneĺ paɫama söögi `aigu Se; egass vanast aŕsti mano mindä äs Se; [nad] veivä muʔ vallamaja mano `pokri ärʔ Se; kuttuldass kerigu mant `matmast kodo, siss kutsutass ja `säetäss `puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se 2. külge (kinni) ma mäletä, ku `puitsõ ńopsip`pańti mano ja langast ńopsiʔ Se 3. (jõuga) kallale 4. juurde, lisaks riisi `suurmit `pańti mano `põŕkna piirakile Se; peesütüss tet́ti kaarajahost, `pańti iks `piimä ka mano Se; piḱk (rästik) pańd jala arʔ ja lei hälvätüse mano Se V
pite 1. pidi, mööda; piki toro oĺlis`sääntsemmustaʔ, `sainu pite videliʔ Se Kos; tah palo pääl kanarikku pite `ḱauti kaŕagaʔ Se Kos; [palmipuudepühal] `lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ pääd pite hiĺlokõidsi pututi Se Kos 2. kinni hoides peremi̬i̬śs võt́t rebäse taga `jaɫgu pite `säĺgä Se 3. järgi, millelegi vastavalt timä om iks umma `vanhust pite `väega kõva Se; `leibü iks `peeti ahoh `keĺli pite Se Kos; ḱau uit`tü̬ü̬hhü mi̬i̬t`tunnõ pite, tulõ õikkodo`keĺli pite (rhvl) Se Kos
piteh 1. pidi, mööda; piki `mõŕsa `hiibõllõ õs tarrõ piteh Se 2. kinni 3. järgi, millelegi vastavalt
`püüdmä `püüdäʔ püüd püüd́ ~ `püüdse püvvä 1. kätte saada üritama või kätte saama, kinni võtma 2. saagiks saama, kalastama egä üt́s lät́s eräkult `püüdmä kallo Se Pod; käve ma `Suurdõ `järve `püüdmä [kalu] kinnastõgaʔ Se; timahavva oĺl kaɫɫa `väega `kõvva kiä püv́vivä Se V 3. pingutama; proovima, katsuma
`võtma võttaʔ võtt võt́t võta 1. enda kätte (suhu jne) või kättesaadavusse toimetama, haarama pidoniga iks võõdõti `taari üteh hainalõ Se; nä `võtsõ `ümbrekaala üt́stõist ja ańnissuud Se; `võtkõ noh, roobahhutkõ `peiu [marju] Se; [ma] ketso võt́i `üśkä ja lät́si `istõlõ Se L; ku sattõõsõlõ pühäbävä `ti̬i̬deʔ, siss tu̬u̬ i̬i̬st raha võttu uiʔ Se Kos 2. selga või jalga panema 3. (kinni) püüdma, tabama, kätte saama 4. kellegi kasutusse, omandusse või hoolde toimetama või suunama määne `mõŕsa mõista as i̬i̬st üldäʔ, toolõ võõdõti sõ̭ss sõ̭naline i̬i̬st`ütlejä Se P; selle võta as `ańdit hüäst, et kosilanõ `tahtsõ võttaʔ, a vanõmba es tahavvõttaʔ Se; a paṕil oĺl siss tu̬u̬ naańe salahuisi võõdõt Se Kos; tütäŕ oĺl kodo`võt́ja ja [mees] tuĺl taha kodoväüss Se; võt́imi puuda `jauhha `võlgo Se; es olõvvanast `ṕuksa, noʔ võõdasõ `vaɫgõʔ ṕuḱsiʔ tuvvasõtturust Se Kos; milless võõdõtass naańe? Se Kos; võõrass külessmaad inemine naaśs `kitmä, kosilanõ `uskõ ja võt́t `arkiʔ Se Kos; sõ̭ss võõdõti võõrassimä, tu̬u meid ̬ kasvat́ Se Pop; [tal] oĺl Petserehe võõdõt (üüritud) `koŕtin, siss oĺl Petserih ü̬ü̬d ärʔ Se; siss `pańti toolõ vanalõ naaśelõ latsõ`vasta `võtmise i̬i̬st [raha], õga üt́s pańd ni paĺlo ku pańd, tu̬u̬ kutsuti paabaraha Se 5. midagi (kiiresti) toimetama, tegema (hakkama) üt́s inemine võt́t laulu i̬i̬h, sõ̭ss tõõsõʔ jäl `üt́li takah ja joosi `tsõ̭õ̭ri`pü̬ü̬rä Se Sa; üt́s läśknaańõ oĺl, sõ̭ss tu̬u̬ võt́t külä kaŕa `hoitaʔ Se Kos 6. eemaldama, kõrvaldama imä `ośjuga nühe päält arʔ nüśsigu ja seest kõ̭iḱ, noidõga võtt `väega `puhtahe Se Sa; huśs puri `varbalõ ja mi̬i̬śs lät́s Peliko v́va, sääl vanainemine määnegis sõ̭not́ ja sai paŕõmb ja `vi̬i̬lgi sõ̭not́ ja võt́t halu arʔ Se Kov 7. üles tõstma ku sa külbäde külbüvakk kaalah, sa võttu ui `mütsügi maast arʔ, nii `rühkek`külbäppõld arʔ Se 8. millekski muutma või tegema 9. hävitama, rikkuma 10. mõju avaldama, toimima; suutma näet, kui lehmäle tu̬u̬ `piḱne võtt `sisse (sai pikselöögi) Se; tütäŕ `väega `tahtsõ oṕpiʔ, a `pääkene es võtaʔ (ei saanud aru) Se 11. jooma ma inäp no võta õiʔ `viina, `nõrkuśs tulõ pääle Se 12. teenima, (raha) saama mi̬i̬śs ka oĺl sääne kehväne, tu̬u̬ ka jovva õs määnest `paɫka võttaʔ (ei suutnud palju teenida) Se 13. omaks võtma vot peräst iḿmiss es võta uḿmi `põrssid umast (hakkas poegi vihkama) Se Kos 14. kirumisvormelis 15. muud no `võetass kõ̭õ̭ verd, tetäss vere`vatsku Se Kos; tsuvval `kundsa võt́t (hõõrus) mulgu, [ma] pańni paiga pääle, siss jälkkäve Se; võõdõti horka uśs vaɫɫalõ, [ma] `uiksi koɫʔ `vu̬u̬ri `truupa Se

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur