Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

joositõllõma joositõllaʔ joositõllõss joositõlli ~ `joośtõllõma `joośtõllaʔ `joośtõllõss `joośtõlli edasi-tagasi jooksma, toimetama `Maaŕa jovva ai imp `joośtõllaʔ, jaɫakõsõ anna ai imp lupa Se Kos
`ju̬u̬skma joostaʔ ju̬u̬sk ju̬u̬śk joosõ 1. kiiresti edasi liikuma, jooksma ti̬i̬ pääl maśsinaʔ `ju̬u̬skvaʔ (sõidavad) Se Kos; minemmehele, vaja joostannigu kundsallöövättuld Se; munõ `viśksiväppiḱkä `maalõ, et ei jovva joostaʔ Se V; t́surajjoosivap`Piusa, `t́sukliva sääl Se K; valu vaśk ju̬u̬sk `raatõ pidi Se Kos 2. voolama, valguma; midagi eritama `ru̬u̬dli `pańti taari `tõrdulõ ala, `ru̬u̬dlidõ pääle `pańti oɫõʔ, leib `pańti tüḱä, muidu alt joosõ õihhaamist taaŕ `vällä Se; [ma] pańni lakad́sij`jaɫga, vesi kõ̭iḱ ju̬u̬śk `vällä, a tsuvva seest joosõ õiʔ Se; meil ju̬u̬śk uja niguhhabisi õ̭nnõ Se; `naksi nu̬u̬ häüsäʔ ja sülej`ju̬u̬skma suust Se; `puhta teräʔ joosi eräle, nu̬u̬p`pańti kot́ti Se; mu imä laśk soonõverd, [ma] `peĺksi et arj ju̬u̬sk no veri kõ̭iḱ Se Kos 3. edenema, laabuma
`kakma kakkuʔ kakk kaḱk kaku 1. katkuma, rebima; kitkuma `tahtu us kińnij`jaɫguga (kängitsetult) minnäʔ, et arkkakudõs`saapaʔ Se; linnu kakuti käsitsillaʔ Se Sa; `lambakkaḱik ket́ivvallalõ ja pagõsi kodo Se Kov; maama sü̬ü̬ soe võrra, rõivast kakk kahru võrra Se; [ma] kaḱi linna ja pisi ka ju̬u̬śk `jalguvahet pite `alla Se; tõõsõssõ̭sarõkkõ̭iḱ raaso kakuti `kat́skiʔ Se; neollatsõ`rõipõkkassukugikkuulõ õiʔ, `õkva iɫodu, kõ̭iḱ kääväkkülä `aidu pite maasikit kakkuh Se Kos; lakad́sikkaḱi [ma] ruttu arʔ, paiukoorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst lakad́siʔ Se 2. kiiresti jooksma, liduma kaḱi mi säält minekit mant arʔ Se
`kaksama kaksadaʔ `kaksass kaksaśs ~ kaksõm(m)a kaksõdaʔ `kaksõss kaksõśs 1. kord või paar tõmbama, järsku rebima `ritka ka [ma] olõ kaksõnu Se; kahruk`kaksillehmä poolõst Se 2. jooksma
`lõikama lõigadaʔ `lõikass lõigaśs 1. (terariistaga) viile, tükke jne eraldama; pooleks või osadeks tegema muɫɫõgi näüdäśs, kui om lõigat kõtt [keisrilõikega] Se; kuttõõsõlleeväʔ ahoh ommavaʔ, siss lõigata ail`leibä väidsegaʔ Se; täl oĺl tu̬u̬ edimäne `lõikamine läḿmind `leibä Se Kos; `poiskõsõl oĺliv viśsravva all, lät́s iä `lõikamise `mulku ja uppu arʔ Se V; ku suuŕ si̬i̬ń oĺl, siss [ma] muidogi arppoodi iks, väidsega `lõiksi vähämbäst Se Kos; lööväkkaris`sisse, `lõikasõʔ villaʔ arʔ Se Kos 2. kastreerima, kohitsema t́sika, ku om `lõikamadaʔ, kutsutass pahr, ku om lõigat, tu̬u̬ om oŕo Se 3. jooksma, lippama
traavõldama traavõldaʔ traavõldass traavõĺd ringi jooksma, traaveldama

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur