Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

`ildappa hiljem
`perrä 1. (ruumiliselt) taga(pool), järele, taha havvõ `aeti pää lõpussist nöörä `perrä Se V; mul vana viiso nõgõ̭ĺ om, toolõ `kuḿpihki aja langa `perrä Se Kos; kõvõra jalaga t́sura laśk iks pu̬u̬ĺtõist pu̬u̬ĺtõist takast `perrä (lonkajast) Se 2. (ajaliselt) hiljem, pärast(poole) imä `ütless lat́silõ i̬i̬st, latsõʔ `ütlesep`perrä Se 3. kõrvale 4. järgi, alusel, vastavalt; eeskujul põrna `perrä `kaeti, et kas keväjä saa pad́õb lumi vai saa sügüse Se 5. alles, säilinud 6. osutab hangitavale objektile mehe˛esä lät́s Pelikov̀va `hainu `perrä kat́skümmend `versta talvõl Se Kos; koh oĺl nulganaanõ jäi `haigõst, `pańti hopõń ette, jäl hilläkeiste tsõdsõlõ `perrä Se Kos 7. väljendab heakskiitu haivasski kitt `perrä (aevastus keset vestlust näitab jutu tõepärasust) Se Kos 8. osutab kontrollimisele või väljaselgitamisele omma kerigu vanõmbaʔ vai toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja muidoki Se L
peräh 1. (ruumiliselt) järel, taga; külge kinnitatud sülemät vaia `väega peräh kaiaʔ Se Sa; noh, hüäʔ hannaʔ oĺli jo keśvil peräh, `sääntseʔ Se; oĺl nõgõ̭ĺ lehmä hanna seeh ja nõglat́ski oĺl peräh Se 2. kõrval [ma] `koŕja seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh Se V 3. pärast, hiljem peräh immä (pärast ema surma) oĺlissajaʔ Se
peräst 1. (ajaliselt) pärast, hiljem kuu ao peräst tulõ `maaŕa paast Se Kos; peräst lat́s nakaśs `ikma, imä pańd `väelüsi nisa `suuhhõ Se 2. tõttu, pärast mine eloiäst `türmä kallo peräst Se V; nimeste peräst [ma] saa aikkumaruisi `laskaʔ Se
peräst/poolõ pärastpoole, hiljem
takah 1. (ruumiliselt) taga, tagapool edeh oĺli `väikopparrõʔ, takah oĺlippiḱäpparrõ rehel Se; nika sõ̭ss kosilanõ `istõ lavva takah ja u̬u̬t́ Se P 2. (ruumiliselt) järele, takka, tagantpoolt, tahapoole ku [sa] takah `kaedõʔ, ku umaʔ lääväʔ, sõ̭ss saa `väega iḱäv elläʔ Se P; sis sõ̭saŕ visaśs klaasikõsõga vett `maahha, sai nii suuŕ meri, ku timä (vanapagan) es saa takah tullaʔ Se 3. hiljem, tagantjärele, pärastpoole ku [ma] lät́si `põimma kohe vai linna `kakma, kodo tulõ õs `sü̬ü̬mä, siss `tu̬u̬di takah õ̭ks sü̬ü̬ḱ Se; ku `ku̬u̬ĺjaga läät ja meesterahvass tulõ `vasta, sõ̭ss saa meeste`ku̬u̬ĺjass takah Se Kos; pettäkka võit, petännigu takah tüllü tulõ õiʔ Se Kos 4. koos sundimist või käskimist väljendava verbiga vanast es piäk`ku̬u̬li minemä, kiä lät́s vai lää ka es, `kiäki sudida as vai aja õs takah Se Kos 5. tagaajamist, jälitamist või tagaotsimist väljendava verbiga sajarahvass lät́s sutt takah ajama ja huĺotamma Se

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur