Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

haud havva `hauda auk; koobas; surnuhaud koonikkerikoh oldass nikavva om haud ka kaibõt Se; meil om kõva maa, kõva `kaibaʔ, meil kaibõtass haud ette Se Kos; havva `kaibjalõ hiideti `kindaʔ käe`vaɫgõst Se; `hauda `laśti `lińkidegaʔ Se
`kaibma `kaibaʔ kaib kaib́ kaiba impers 1. kaevama meil kaibõtass haud ette Se Kos; mi̬i̬kkaibi `mõtsa pedäjä ala liiva koobaʔ, siss `eĺlimissääl kuu `aigu Se; mõ̭nõʔ meheʔ lät́sit`tõistõ `paika, nu̬u̬ olõ õs nii `ku̬u̬põ `kaibnuʔ Se Kos; kiä käśsigaʔ, kiä `laṕjugaʔ, kiä mingassai, kõ̭iḱ kaibih`hauda Se Kos; mi̬i̬mmatussih ommav`väegassuurõppliidiʔ, jälle `õkva om Mõlah, `väegarrassõk`kaibaʔ Se Kos; havva `kaibjalõ hiideti `kindaʔ käe`vaɫgõst Se; koonikkerikoh oldass nikavva om haud ka kaibõt Se 2. (labidaga) kartuleid võtma ot sa suuanik, esi olõt oodussil ja, `mõtlõkkäńgäldäkkaibat kardokit Se 3. õõnestama [me] võt́ittu̬u̬ vesimä ja kaibiʔ, siss livva lohokõsõp puu `sisse Se Kos
kirst kirstu `kirstu 1. riide-, viljakirst tõõsõl pääväl lät́sim`mõŕsa sugulasõ `kirstu (veimevakka) `vi̬i̬mä `mõŕsalõ, kutsuti kirst vai kaśt Se; tütäŕ om põlvõkoruʔ, imäl om vaia kirst (veimevakk) ollajjo `rõ̭ndu koruʔ Se Kos; siss oĺli iks kirstuʔ, siss olõ õs `kaapa, no ommakkaabaʔ, ei olõk`kirsta Se Kos 2. puusärk ku põdõ̭ŕ lü̬ü̬ ärʔ, sõ̭ss säe kirst `vaĺmist, põdõ̭ŕ lü̬ü̬ kõrraga su surmast Se; inne kirstu `sisse `laskmist `amtõdi kõ̭õ̭ pańgiga havvast vett `vällä, kavvass sa `amtat, vi̬i̬ `sisse `pańti kirst Se; havva `kaibjaʔ, `mõśkjaʔ, kirstutegijäʔ, nu̬u̬ ommak`ku̬u̬ĺjasulasõʔ Se; `kirstuttet́ti, sõ̭ss `lasta ka `pańti ja küle alap`pańti `hü̬ü̬vli lastuʔ ja rõivass pääle jälssinnällastalõ Se; kirstu mano pandass ka paĺlokõsõ `kündlit Se
`ku̬u̬ĺja/sulanõ surnu eest hoolitseja, matuse korraldaja havva `kaibjaʔ, `mõśkjaʔ, kirstutegijäʔ, nu̬u̬ ommak`ku̬u̬ĺjasulasõʔ Se
käe/`vaɫgõ tasu surnu kordaseadjale tu̬u̬ raha `ańti `ku̬u̬ĺja `mõśkjalõ käe`vaɫgõst Se; käe`valgõ pidi olõma, ilma või eijjättäʔ Se; havva `kaibjalõ hiideti `kindaʔ käe`vaɫgõst, `ku̬u̬ĺja `mõśkjalõ `ańti rät́iʔ käe`vaɫgõst Se
`mõskma `mõskaʔ mõsk mõśk mõsõ pesema tarõʔ oĺlim`mõskaʔ, iks liivagaʔ ja lipõgaʔ [ma] mõsi Se; käsi käe mõsk, mõlõmba `tahtvav`vaɫgõst Se Kos; söögilaud oĺl iks liivaga mõst Se; piḱäppińgiʔ, nu̬u̬t`tahtsõkka liivaga `mõskmist Se P; kas sa ar olt jo `mõsknu `hindä Se Kos; inne `mõśti [surnu] õ̭ks arʔ, sõ̭ss `pańti `rõivilõ Se S; tu̬u̬ raha `ańti `ku̬u̬ĺja `mõśkjalõ käe`vaɫgõst Se; [te] `mõskõkkuna mõsõdõʔ, a `ri̬i̬di ärm`mõsku uiʔ Se; havva `kaibjaʔ, `mõśkjaʔ, kirstutegijäʔ, nu̬u̬ ommak`ku̬u̬ĺjasulasõʔ Se; kiĺokast `laśti käe pääle vett, `mõśti suu ja `mõśti kätt Se
teḱij tegijä tegijät tegija havva `kaibjaʔ, `mõśkjaʔ, kirstutegijäʔ, nu̬u̬ ommak`ku̬u̬ĺjasulasõʔ Se; õga üt́s ańd hällü tegijile munnõ Se
`vaeldamiisi vaheldumisi üle havva kolm `vu̬u̬ri hiideti `vaeldamiisi (hauakaevajad kindaid) Se Kos

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur