Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

asõ asõma ~ asõmõ asõnd 1. koht, asupaik vanassitakkävejjaanitulõl tuha asõmal Se; häbü ot́s õ̭ks hüä paiga, au `arma asõma Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (istekoha bussis) Se Kos 2. magamislavats, -koht hummogult asõma päält üless, edimäne asi liniḱ `päähhä Se; ütel `tüt´rigul oĺl asõ `seńdseh, tu̬u̬l oĺl säńg joʔ Se Kos; inne ku jo vakk lät́s takah, siss inne lät́si noorõʔ, inne vakka säittu̬u̬ noorigõ asõma arʔ Se Kos
illanõ illadsõ ~ `iltsõ illast hiline; hiljutine lehmäʔ jäikka `iltsõst `nüssäʔ, aig om illanõ Se; tiiäkkas `Maaŕa ka ĺatt taa varahhitsõga (varase bussiga) vai ĺatt `iltsõpaga? Se Kos; ütekkadaja maŕa ommaʔ `iltsõmpaʔ, nu̬u̬ saavassügüsetseh jaoh `vaĺmist Se Kos
kõrragaʔ 1. ühe korraga; samaaegselt kae kos om tüḱk, kõ̭iḱ naaśeʔ ni latsõʔ ku mehekkõrraga `sanna Se V; tu̬u̬ mi̬i̬śs võt́t suurõ `luidsatävve `ŕoona ja pańd kõrraga `suuhtõ Se 2. kohe ku iks imä vai esä kohe käśk, kõrraga oĺl mint Se; ku põdõ̭ŕ lü̬ü̬ ärʔ, põdõ̭ŕ lü̬ü̬ kõrraga su surmast Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (istekoha bussis) Se Kos
küüsümä `küüssüʔ küüsüss `küüsse küsima; pärima poiśs vi̬i̬l `küüsse, et kas teil ritk om tett vai ŕoon Se Kos; kiä inne küläh `haigõst jäi, sõ̭ss jälm`Maaŕa poolõ `ru̬u̬hhi küüsümä Se Kos; hiiŕ `hambiid küüsü üiv`võɫgo, ku taht nii kot́i `kat́ski ürä Se; repäń küüsüss: määness sõ̭ss sul tu̬u̬ kari ka om? Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (istekoha bussis), a mõ̭ni anna aikku `küüssükiʔ (paludagi) Se Kos| Vrd küsümä
muni munõ mund mõni muni koṕik õ̭ks sai kohegikkulu pääle Se; munõl `paĺli käsi, munõl `paĺli suu Se; muni pada pain kah, suṕp saa must Se V; tulõ õi inäp mund sõ̭nna `mi̬i̬lde Se; muni innembä ärʔ `määtäss ubinaʔ, attõõsõlõ ei annaʔ Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (bussis istekoha) Se Kos| Vrd mõ̭ni
mõ̭ni mõ̭nõ mõ̭nd 1. keegi, ükskõik kes a mõ̭ni anna aikku küüssükiʔ [bussis istekohta] Se 2. mingi(sugune) ku valu pääle tulõ, ku mõ̭ni latsõvalu inne, istut arʔ kipõń`aigu, siss saat arppot́i pääle ka minnäʔ Se 3. märgib umbmäärast arvu või hulka mõ̭nõh paigah `mińti `tüllü ka vi̬i̬l, tülütedi kaʔ Se; noppaast harvakult mõ̭ni Se Kos 4. (koos arvu või mõõtu väljendava sõnaga) ligi, mitte vähem kui | Vrd muni
paĺl2 paĺli `paĺli tantsupidu: ball
parak paragu paragut barakk a mis parak, lavvanõ, tu̬u̬ läḿmind piä äs Se
paśs1 paśsi `paśsi bass mul veli ka mõiśt lauldaʔ, tu̬u̬ tei `paśsi Se Kos
`piätüss `piätüse `piätüst bussipeatus [ma] tähähhüti, et `omgi jo mi̬i̬p`piätüss Se
puśs puśsi `puśsi buss timä iks tuĺl seo varahhitsõ puśsigaʔ Se; Mõla puśsi`u̬u̬tustõ ḱau puśs Se; läḱe (läki) puśsigaʔ, saa rutubahe Se
`saistuss `saistusõ `saistust seisak; (bussi)peatus; kogunemiskoht
varahhinõ varahhitsõ varahhist varajane; varane timä iks tuĺl seo varahhitsõ puśsigaʔ Se; tiiäkkas `Maaŕ a ka ĺa tt taa varahhitsõga (varase bussiga) vai ĺatt `iltsõpaga? Se Kos

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur