Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

`andma ~ `anma `andaʔ and ańd anna 1. (kätte, kättesaadavusse) ulatama lat́s `tahtsõ `väega nissa, mugu anna ja anna Se; mul oĺl hüä lehm, tälle vai midä `andnuʔ, timä `paŕkõ kõ̭iḱ Se 2. loovutama; (saada) võimaldama, osaks saada laskma, pakkuma ku külveti, sõ̭ss `üĺti: õ̭ńnistaʔ jummaĺ, a `vasta vaia üldäʔ: annajjummaĺ Se Kos; sõ̭ss kutsuti jo noid sugulaisi kah [kihlusele], noid mehe sugulaisi ja `ańti jo noid `ańdiid Se; tu̬u̬ olõ õittalo, ku and `vällä `präätüst Se Kos; poisalõ andasõk`kindaʔ käe`valgõst [haua juures] Se; kat́si pät́si andass poodih `leibä Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma, a mõ̭ni anna aikku küüsükiʔ Se Kos; pangõ käŕbigu `salvõ, sõ̭ss leeväle and iks `vaihtõpääl kost tu̬u̬d hõ̭ngukõist Se; `aeti Sibirähe, jäi kõ̭iḱ elo `maahha, [ma] ańn i ussõ piidalõ suud ja lät́si `vällä Se; vanast selle paastõti, et olõ õs lihhu nii ja lehmäʔ anna as `piimä Se; jummaĺ annamminiäl minno mattaʔ Se; vanõmba iks ańniva puhada lat́sil Se Ja; `Maaŕa pää põkku ei annaʔ, muidugu ai tulõma, minetti̬i̬ lellänaisõ tü̬ü̬ ärʔ Se Kos; `Maaŕa jovva ai imp `joośtõllaʔ, jalakõsõ anna ai imp lupa Se Kos; kõrvalt andass süänd, tsüt́sütädäss takast Se Kos; paṕilõ aassappaĺlo (anna sa palju) rahha, paṕp lätt `marru Se Kos 3. midagi teatavaks tegema, teatama, ütlema 4. lööma, äigama angõnnigu meile vanast `ańti (peksti), sõ̭ss kaekku lää eikkülä `aidu pite latsõvvidelemmä Se Kos 5. tulistama luhilaiva päält ańd kolm `pauku Se Ja
kottal 1. kohal, kohas luhani kottal `mõśti suud Se; edeh oĺli `väikop parrõʔ, takah oĺlippiḱäpparrõ rehel, `väikopparrõkkutsuti eüss, tu̬u̬ oĺl rehe aho suu kottal Se| Vrd `kot́sil 2. lähikonnas, juures
kõrval juures, lähedal; kõrval, ääres ku sina haigutõllõt, sõ̭ss tu̬u̬, kes kõrval istuss, tu̬u̬l ka tulõ ruttu haik Se; aidah viläsalvõ kõrval tet́ti `mõŕsa `vaĺmist Se Kos; mi̬i̬ oĺli otsanikkoolimaja kõrval Se; `mõŕsal oĺl `loohkap kumardaʔ [pulmas], ku riśtämm ka kõrval Se
leśo leśo leśso ahjupink (vene ahju juures) leśo pääl [ma] `istõ Se Kos; ahi `oĺlgi vanast aŕst ja leśo Se; sautarõh oĺlimi käṕilde leśo pääl Se
man 1. lähikonnas, vahetus läheduses (ka sees) t́sassona man `peeti siss tu̬u̬d `paɫɫust Se Kos; mul nakaśs siin põiõ otsa man lobisõmma, ku ma `astõ nii `t́solksõ õ̭nnõ Se; `veelkal oĺl ka koɫo nigu kivi man Se 2. kellegi või millegi juures, ametis, tegevuses ku `ḱauti haina man, siss ku `löüti hainalosõ keśe, siss `laśti tu̬u̬d `savvu latsõlõ Se 3. lisaks, kõrval 4. osutab seisundile oĺl vika minijide man, oĺl vika iḿmi man Se Kos; ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺgi jättü üiʔ Se 5. muud ega aśa man pidi olõma uma ḿark Se
pu̬u̬l 1. suunas, kandis kura käe pu̬u̬l ommammõtsaʔ Se Kos 2. juures, vahetus läheduses pruudi pu̬u̬l päädeti Se S; salvõleib kutsuti, `pańti sääl mehe pu̬u̬l vilä`salvõ Se 3. koos adessiivse adjektiivi, pronoomeni või numeraaliga osutab paiknemist
`valvma `valvaʔ valv vaĺv valva 1. salaja jälgima, valvama 2. surnu juures istuma ja kirikulaule laulma, surnut valvama

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur