Lühendivalimik

a b c d e f g h i j k l m n o p r s z t u v w õ ä ü x y— a —

A EL amper

Å FÜÜS ongström

a aasta; aar; alev; FÜÜS ato- (10−18)

aa MAJ arveldusaasta

ABS ingl AUTO anti-lock braking system (blokeerumatud pidurid)

Ac KEEM aktiinium

a. D. ld anno Domini (issanda aastal)

adm admiral

AFP pr Agence France-Presse (Prantsuse uudiste agentuur)

Ag KEEM hõbe

ah ahelik (kaardil)

AIDS, aids ingl acquired immunodeficiency syndrome (immuunsuskadu)

ais MUUS la-diees

aj ajutine

aj kt ajutine kohusetäitja

ak arvelduskonto

a-k alevik (kaardil)

akad akadeemik

Al KEEM alumiinium

al alates, nt hind al 5370 kr

Am KEEM ameriitsium

AP ingl Associated Press (USA uudiste agentuur)

apr aprill

Ar KEEM argoon

ar araabia keeles

ARK autoregistrikeskus

arm armeenia keeles

art artikkel

AS aktsiaselts

As KEEM arseen

as MUUS la-bemoll

asr aserbaidžaani keeles

ass assistent

At KEEM astaat

at aastatuhat; TEHN tehniline atmosfäär

ata TEHN absoluutne rõhk (tehnilistes atmosfäärides)

ATM ingl automated teller machine (sularahaautomaat)

atm TEHN füüsikaline atmosfäär

ATV ingl all terrain vehicle (maastikukulgur)

atü TEHN ülerõhk (tehnilistes atmosfäärides)

Au KEEM kuld

aug august

AV audio-video-. AV-seadmed

ametiühing

AÜE Araabia Ühendemiraadid

— b —

B KEEM boor; INFO bait (kB kilobait, MB megabait, GB gigabait); FÜÜS bell

b INFO bitt

b MUUS si-bemoll

BA ingl Bachelor of Arts (haridus-, humanitaar- ja sotsiaalteaduse) bakalaureus

Ba KEEM baarium

bar FÜÜS baar

BBC ingl British Broadcasting Corporation (Suurbritannia ringhääling)

Be KEEM berüllium

Bh KEEM bohrium

Bi KEEM vismut

bit INFO bitt

Bk KEEM berkeelium

BNS ingl Baltic News Service (uudiste agentuur)

Bq FÜÜS bekrell

Br KEEM broom

brt MER brutoregistertonn

BSc ingl Bachelor of Science (loodus-, tehnika-, põllumajandus- ja terviseteaduse) bakalaureus

bto MAJ bruto

bulg bulgaaria keeles

— c —

C Rooma number: 100; KEEM süsinik; EL kulon

°C FÜÜS Celsiuse kraad

c FÜÜS senti- (10−2), nt cg (sentigramm), cl (sentiliiter)

© ingl copyright (kirjastusõigus)

Ca KEEM kaltsium

ca ld circa (umbes)

cal FÜÜS kalor (kcal kilokalor)

cand. ld candidatus (kandidaat)

CD pr Corps Diplomatique (diplomaatiline korpus); ingl compact disk (laserplaat); ingl MAJ certificate of deposit (hoiusertifikaat). Foto-CD. CD-kirjuti (laserkirjuti), CD-mängija (laserplaadimängija)

Cd KEEM kaadmium

cd FÜÜS kandela

CD-ROM ingl INFO compact disk read-only memory (laserketas)

Ce KEEM tseesium

ces MUUS do-bemoll

Cf KEEM kalifornium

cf. ld confer (võrdle)

CGS-süsteem mõõtühikute süsteem, mille põhiühikuteks on sentimeeter, gramm ja sekund

Ci FÜÜS kürii

cis MUUS do-diees

Cl KEEM kloor

cl sentiliiter

Cm KEEM kuurium

cm sentimeeter

CNN ingl Cable News Network (USA uudiste agentuur)

Co KEEM koobalt

Co. ingl MAJ company (kompanii)

cos MAT koosinus

cosec MAT koosekans

cot MAT kootangens

Cr KEEM kroom

cresc. it MUUS crescendo (kasvavalt, paisuvalt)

Cs KEEM tseesium

ct karaat

Cu KEEM vask

CVtsee-veeld curriculum vitae (elulugu, teenetelugu)

— d —

D daamidele; Rooma number: 500

d ööpäev (rahvusvaheline lühend); FÜÜS detsi- (10−1), nt dg (detsigramm), dm (detsimeeter)

da FÜÜS deka- (101), nt dag (dekagramm), dam (dekameeter)

dal dekaliiter

Db KEEM dubnium

dB detsibell

d. c. it MUUS da capo (algusest peale korrata)

DD ingl Degree in Dentistry (hambaarstikraad)

decresc. it MUUS decrescendo (kahanevalt, vaibuvalt)

deg FÜÜS temperatuurikraad

den TKST denjee

des MUUS re-bemoll

dets detsember

dim. it MUUS diminuendo (kahanevalt)

dipl diplom; diplomeeritud

dir direktor

dis MUUS re-diees

dl dessertlusikatäis; detsiliiter

DNA KEEM, BIOL desoksüribonukleiinhape. DNA-analüüs

DOS ingl INFO disk operating system (kettaoperatsioonisüsteem)

dots dotsent

DP ingl displaced person (põgenik või ümberasustatu)

DPA sks Deutsche Presse-Agentur (Saksamaa uudiste agentuur)

dr doktor, nt filos-dr (filosoofiadoktor), vet-dr (veterinaariadoktor), õigustead dr (õigusteaduse doktor) jm teaduskraadide eestikeelsed lühendid

dr. ld doctor, nt dr. phil., dr. philos. (doctor philosophiae), dr. med. vet. (doctor medicinae veterinariae), dr. jur. (doctor juris) jm teaduskraadide ladinakeelsed lühendid

dr. h. c. ld doctor honoris causa (audoktor)

DVD ingl digital versatile disk (liik laserplaate: universaaldigiketas). DVD-mängija

DVI ingl digital video interactive (liik laserplaate: interaktiivne digivideo)

DVM ingl Degree in Veterinary Medicine (loomaarstikraad)

Dy KEEM düsproosium

— e —

E esmaspäev; GEOGR, MER ida; FÜÜS eksa- (1018)

e ehk

e- elektrooniline, elektron-

ea MAJ eelarveaasta

EE Eesti (maatähis nt postis)

ee eesti keeles

eis MUUS mi-diees

EKG MED elektrokardiogramm

eKr enne Kristust, enne Kristuse sündi

eks eksemplar

EL Euroopa Liit

e.m.a enne meie ajaarvamist

emj EL elektromotoorjõud

EM, EM-võistlused mitm Euroopa meistrivõistlused. EM-koondis, sise-EM

em-prof emeriitprofessor

EN Euroopa Nõukogu

end endine (nt nime ees: Riikoja, end Reichenbach)

EOK Eesti olümpiakomitee

EP Euroopa Parlament

e-post elektronpost

Er KEEM erbium

Es KEEM einsteinium

es MUUS mi-bemoll

EST Eesti (maatähis)

ETA Eesti Telegraafiagentuur

etc. ld et cetera (ja nii edasi; ja muud)

Eu KEEM euroopium

EURIBOR, euribor ingl MAJ euro interbank offered rate (euro üleeuroopaline pankadevaheline intressimäär)

eV FÜÜS elektronvolt

EVP erastamisväärtpaber

Euroopa Ühendus

excl. ld exclusive (viimane välja arvatud)

EXPO pr exposition universelle (maailmanäitus)

euro

— f —

F EL farad; KEEM fluor

°F FÜÜS Fahrenheiti kraad

f FÜÜS femto (10−15); KEEL feminiinum, naissugu

f MUUS forte (valjusti)

Fe KEEM raud

fes MUUS fa-bemoll

ff MUUS fortissimo (väga valjusti)

FIE füüsilisest isikust ettevõtja

fis MUUS fa-diees

Fm KEEM fermium

Fr KEEM frantsium

fr MAJ franko

— g —

G FÜÜS giga- (109), nt GW (gigavatt), Gcal (giga­kalor), GB (gigabait)

g gramm

Ga KEEM gallium

Gd KEEM gadoliinium

Ge KEEM germaanium

ges MUUS sol-bemoll

gis MUUS sol-diees

GmbH, G.m.b.H. sks Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aktsiaseltsi nimetuses: piiratud vastutusega)

GMO geneetiliselt muundatud organism

GOST, gost vn NÕUK (üleliiduline riiklik standard)

GPS ingl Global Positioning System (vastuvõtja asukohta satelliitide abil määrav süsteem)

gr gruusia keeles

GSM ingl Global System for Mobile (Euroopa mobiiltelefonivõrk)

G7 ingl Group of Seven (maailma seitse arenenud tööstusmaad)

G8 ingl Group of Eight (kõik G7 riigid ja Venemaa)

— h —

H KEEM vesinik; EL henri

h ASTR, FÜÜS: tund (rahvusvaheline lühend); hekto- (102), nt hW (hektovatt), hm (hektomeeter)

ha hektar

Hb MED hemoglobiin

hbr heebrea keeles

h. c. ld honoris causa (au pärast, austuseks)

He KEEM heelium

HEJ, hej hüdroelektrijaam

Hf KEEM hafnium

Hg KEEM elavhõbe

HI-FI, hi-fi ingl high fidelity (suur loomutruudus – heliseadmete kvaliteedi tähis)

his MUUS si-diees

hisp hispaania keeles

HIV ingl MED human immunodeficiency virus (inimese immuunpuudulikkuse viirus). HIV-positiivne, HIV-nakkus, HIV-vaktsiin

hj hobujõud

hl hektoliiter

hn hiina keeles

Ho KEEM holmium

holl hollandi, flaami keeles

hr härra

hrl harilikult

Hs KEEM hassium

Hz FÜÜS herts

— i —

I KEEM jood

i MAT imaginaarühik

ib., ibid. ld ibidem (sealsamas)

id. ld idem (sama autor)

ID-kaart, parem: isikutunnistus

ID-pilet, parem: e-pilet

ik isikukood

imp., impr. ld imprimatur (trükitagu, võib trükkida)

In KEEM indium

in inimene

incl. ld inclusive (viimane kaasa arvatud)

ingl inglise keeles

ins insener

IQ ingl PSÜHH intelligence quotient (intelligentsustegur)

Ir KEEM iriidium

ISBN ingl International Standard Book Number (raamatu rahvusvaheline kood)

ISIC ingl International Student Identity Card (rahvusvaheline õppuri isikutunnistus)

ISSN ingl International Standard Serial Number (perioodikaväljaande rahvusvaheline kood)

IT infotehnoloogia. IT-juht, IT-lahendus, IT valdkond

it itaalia keeles

Itar-Tass (Venemaa uudiste agentuur)

ITIC ingl International Teacher Identity Card (rahvusvaheline õpetaja isikutunnistus)

— j —

J FÜÜS džaul

j jõgi; jagu

j.a juures asuv

jaan jaanuar

Jh Johannese evangeelium

jj ja järgmine, ja järgmised

jm ja muu(d); ja mujal; jaam (kaardil)

jms ja muud sellised, ja muud seesugust

jmt ja mitmed teised, ja mõned teised

jn joonis

jne ja nii edasi, ja nõnda edasi

jpm ja palju muud, ja palju muid

jpn jaapani keeles

jpt ja paljud teised, ja palju teisi

jr juunior, junior, noorem

jrk järjekord; järjekorranumber

jsk jaoskond

jt ja teised, ja teisi

jts ja teised sellised

juh juhataja

jun juunior, junior, noorem

jv järv

— k —

K kolmapäev; KEEM kaalium; FÜÜS kelvin

k küla; kuu; keel; kell; korrus; FÜÜS kilo- (103), nt kA (kiloamper), kHz (kiloherts), kB (kilobait)

k.a kaasa arvatud; käesoleval aastal

k-adm kontradmiral

KAV Kesk-Aafrika Vabariik

kcal FÜÜS kilokalor

kd köide

kg kilogramm

khk kihelkond

kin kindral

kin-ltn kindralleitnant

kin-mjr kindralmajor

kk keskkool; käskkiri

KL Kaitseliit; EL kesklaine

kl klass; klaas, klaasitäis; kell

klh NÕUK kolhoos

km kilomeeter; MAJ käibemaks

km2 ruutkilomeeter

KMKR käibemaksukohustuslaste register

kmpl komplekt

kn NÕUK külanõukogu

knd kandidaat

Ko. MAJ kompanii

kod kodanik

kol kolonel

kolh NÕUK kolhoos

kol-ltn kolonelleitnant

kop kopikas

korp! korporatsioon (üliõpilasorganisatsioon)

kp kuupäev

kpl kauplus

kpr kapral

kpt kapten

kpt-ltn kaptenleitnant

kpt-mjr kaptenmajor

Kr KEEM krüptoon

kr kroon; kraav (kaardil); kreeka keeles

krs korrus

krt korter

ksv! kaasvõitleja (korporatsioonis)

kt kohusetäitja

kub kubermang

kv kvartal

kW kilovatt

kWh kilovatt-tund

korteriühistu

— l —

L laupäev; Rooma number: 50; ingl large (rõivasuurus: suur)

l leht; loe, loetagu; linn; laht; liiter

La KEEM lantaan

LAV Lõuna-Aafrika Vabariik

LCD ingl INFO liquid-crystal display (vedelkristallnäidik). LCD-kuvar, LCD-televiisor

ld ladina keeles

LE liikluseeskiri

LED ingl INFO light-emitting diode (valgusdiood)

lg JUR lõige

Li KEEM liitium

lim MAT piirväärtus

lj linnajagu

LK looduskaitse all

Lk Luuka evangeelium

lk lehekülg

LK-ala, lka looduskaitseala (kaardil)

LL EL lühilaine

lm liidumaa; FÜÜS luumen

lo linnaosa

log MAT logaritm

LOV linnaosavalitsus

LP ingl long-playing (kauamängiv heliplaat)

lp lugupeetud

lpn lipnik

Lr KEEM lavrentsium

LSD KEEM lüsergiinhappedietüülamiid (narkootikum)

Ltd. ingl limited (aktsiaseltsi nimetuses: piiratud vastutusega)

ltn leitnant

Lu KEEM luteetsium

lüh lühend; lühemalt; lühendatud

lx FÜÜS luks

— m —

M meestele; Rooma number: 1000; ingl medium (rõivasuurus: keskmine); pr monsieur (härra); FÜÜS mega- (106), nt Mg (megagramm), MHz (megaherts)

m meri; mägi; meeter; FÜÜS milli- (10−3), nt mg (milligramm), mA (milliamper); KEEL maskuliinum, meessugu

m- mobiiltelefonivõrgu kaudu tehtav, mobiil-

m2 ruutmeeter

m3 kuupmeeter

μ FÜÜS mikro- (10−6), nt μF (mikrofarad), μg (mikrogramm)

MA ingl Master of Arts (kunstide, haridus-, humanitaar-, sotsiaal-, usu- ja õigusteaduse) magister

m.a möödunud aastal

mag magister

maj majandus; majanduslik

m.a.j meie ajaarvamise järgi

max maksimaalne, maksimaalselt

MB INFO megabait

MBA ingl Master of Business Administration (ärijuhtimise magister)

mbar METEO millibaar

MD ingl Degree in Medicine (arstikraad)

Md KEEM mendeleevium

mdr madrus

ME munitsipaalettevõte

mf MUUS mezzo forte (poolvaljusti)

Mg KEEM magneesium

mg milligramm

mh muu hulgas

min minut; minimaalne, minimaalselt

mjr major

Mk Markuse evangeelium

mk maakond; mäestik

m-kpt mereväekapten

ML, ml MER mootorlaev

ml milliliiter

mld miljard

Mlle pr mademoiselle (neiu)

mln miljon

MM, MM-võistlused mitm maailmameistrivõistlused. MM-sari, sise-MM, jalgpalli-MM

mm millimeeter

Mme pr madame (proua)

Mn KEEM mangaan

mnt maantee

Mo KEEM molübdeen

mob mobiiltelefon

mp MUUS mezzo piano (poolvaikselt)

MP3 ingl INFO MPEG Audio Layer-3 (helitihendusstandard). MP3-mängija

Mr ingl mister (härra)

Mrs ingl missis, mistress (proua)

Ms ingl Mrs või miss (kui ei taheta toonitada perekonnaseisu)

ms muu seas; muuseas, muide

MSc ingl Master of Science (loodus-, tehnika-, põllumajandus- ja terviseteaduse, farmaatsia-, arhitektuuri-) magister

MS-DOS ingl INFO MicroSoft Disk Operating System (liik operatsioonisüsteeme)

Mt Matteuse evangeelium; KEEM meitneerium

mtsv, mv metsavaht (kaardil)

MTÜ mittetulundusühing

Mx FÜÜS maksvell

— n —

N neljapäev; naistele; KEEM lämmastik; GEOGR, MER nord, põhi; FÜÜS njuuton

n neiu; neem; FÜÜS nano- (10–9), nt nm (nanomeeter), ns (nanosekund); KEEL neutrum, kesksugu

Na KEEM naatrium

NATO ingl North Atlantic Treaty Organization (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon)

N. B. ld, NB! nota bene (pane hästi tähele)

Nb KEEM nioobium

Nd KEEM neodüüm

NE GEOGR, MER kirre

Ne KEEM neoon

Ni KEEM nikkel

nim nimeline

n-ltn nooremleitnant

n-maat nooremmaat

nn niinimetatud, nõndanimetatud

NO GEOGR, MER nordost, kirre

No KEEM nobeelium

nov november

Np KEEM neptuunium; FÜÜS neeper

nr number

nrt MER netoregistertonn

n-srs nooremseersant

nt näiteks

nto MAJ neto

n-vbl nooremveebel

NW GEOGR, MER nordvest, loe

näd nädal

n-ö nii-öelda, nõnda-öelda

— o —

O GEOGR, MER ost, ida; KEEM hapnik

obl oblast

Oe FÜÜS örsted

OK okei ARGI

okt oktoober

OM olümpiamängud

op. ld opus (teos)

op. cit. ld opus citatum (mainitud teos)

Os KEEM osmium

OSCE ingl Organization for Security and Cooperation in Europe (Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon)

osk osakond

MAJ osaühing

EL oom

— p —

P pühapäev; KEEM fosfor; FÜÜS peta- (1015), nt PJ (petadžaul)

p punkt; päev; FÜÜS piko- (10–12), nt pF (pikofarad)

p MUUS piano (vaikselt, tasa)

Pa KEEM protaktiinium; FÜÜS paskal

pa MAJ poolaasta

PAL, PAL-süsteem ingl EL Phase Alternate Line (televisioonis)

Pb KEEM plii

PC ingl personal computer (personaalarvuti)

p.c. pr pour condoler (kaastunde avaldamiseks, sümpaatia väljendamiseks)

Pd KEEM pallaadium

pf MUUS poco forte (kaunis valjusti)

p.f. pr pour féliciter (õnnesooviks)

pg (trüki)poogen

pH KEEM vesinikueksponent

ph FÜÜS fott

PhD ingl Doctor of Philosophy (filosoofiadoktor)

PIN ingl personal identification number (isiku identimise number)

pk postkast; pakki

pKr pärast Kristust, pärast Kristuse sündi

PL EL pikklaine

pl plats

Pm KEEM promeetium

pms peamiselt

Po KEEM poloonium

p.o peab olema

port portugali keeles

POS ingl point-of-sale terminal (kassaterminal)

pp MUUS pianissimo (väga vaikselt)

p.p. pr pour présenter (esitluseks, tutvustuseks)

PR punane raamat; ingl public relations (suhtekorraldus)

Pr KEEM praseodüüm

pr proua; prantsuse keeles

p.r. pr pour remercier (tänuks)

prg praegu, praegune

prk perekond

prl preili

prof professor

prof. emer. ld professor emeritus (emeriitprofessor)

P. S. ld, PS postskriptum

ps poolsaar

pst puiestee

Pt KEEM plaatina

ptk peatükk

Pu KEEM plutoonium

PVA KEEM polüvinüülatsetaat

PVC KEEM polüvinüülkloriid

px INFO piksel (Mpx megapiksel)

— r —

R reede; FÜÜS röntgen

°R FÜÜS Reaumuri kraad

R, ® ingl registered trademark (registreeritud kaubamärk)

r rida; MAT raadius

Ra KEEM raadium

rad KEEM raad; MAT radiaan

raj rajoon

RAS riigiaktsiaselts

Rb KEEM rubiidium

rbl rubla

Rd FÜÜS raderford

RdE rendiettevõte

rdt raudtee

rdtj raudteejaam

RE riigiettevõte

Re KEEM reenium

reg-nr registreerimisnumber. Vrd rg-kood

resp. ld respective (või vastavalt)

RF registreeritud firma

Rf KEEM rutherfordium

rg-kood registrikood (registrisse kandmisel)

Rh KEEM roodium; MED reesusfaktor

rit. it MUUS ritardando, ritenuto (tempot aeglustades)

rk raamatukogu

rkl riigikoguliige

RKO rahvakapitali obligatsioon

RKT MAJ rahvamajanduse kogutoodang

rm ruumimeeter

rms reamees

rmt raamat

rmtk raamatukogu

rmtp raamatupidamine

Rn KEEM radoon

RNA KEEM, BIOL ribonukleiinhape

RO rentnike organisatsioon

ROK rahvusvaheline olümpiakomitee

ROM ingl INFO read-only memory (püsimälu)

Rp. ld recipe (võta – märge retseptil)

R.S.V.P. pr répondez s’il vous plaît (palun vastake)

rtj raudteejaam

rts rootsi keeles

Ru KEEM ruteenium

rum rumeenia keeles

rv rahvusvaheline

— s —

S GEOGR, MER süüd, lõuna; ingl small (rõivasuurus: väike); EL siimens; KEEM väävel

s sekund; sent; sajand; saar

SA sihtasutus

s.a sel aastal

saj sajand

SAT-TV satelliittelevisioon

Sb KEEM antimon

sb FÜÜS stilb

Sc KEEM skandium

sd sadam

SE GEOGR, MER kagu

Se KEEM seleen

sealh sealhulgas

seals sealsamas

sec MAT seekans

SEJ, sej soojuselektrijaam

sek sekund

sem semester

sen seenior, senior, vanem

sept september

Sg KEEM seaborgium

sh sealhulgas

SI pr Système International (d’Unités) (rahvusvaheline mõõtühikute süsteem)

Si KEEM räni

sin MAT siinus

sjsk sidejaoskond

sk saarestik

skp selle kuu päeval

sks saksa keeles

SKT MAJ sisemajanduse kogutoodang

sl supilusikatäis

Sm KEEM samaarium

sm NÕUK seltsimees; soome keeles

SMS ingl Short Message Service (lühisõnumiteenus; lühisõnum). SMS-hääletus

Sn KEEM tina

snd sündinud

SO GEOGR, MER süüdost, kagu

s.o see on

SOS rahvusvaheline appikutsesignaal. SOS-lasteküla

sovh NÕUK sovhoos

spl supilusikatäis

Sr KEEM strontsium

sr MAT steradiaan

srn surnud

srs seersant

SRÜ Sõltumatute Riikide Ühendus

St. pr, ingl saint, sks Sankt (püha)

st, s.t see tähendab

std staadion

stj saatja

surn surnud

svh NÕUK sovhoos

SW GEOGR, MER süüdvest, edel

säilitusüksus, säilik; PÕLLUM söötühik

sünd sündinud

— z —

Zn KEEM tsink

Zr KEEM tsirkoonium

— t —

T teisipäev; FÜÜS: tesla; tera- (1012), nt TW (teravatt)

t tund; tonn; talu; tänav

temperatuur

Ta KEEM tantaal

tan MAT tangens

Tb KEEM terbium

tbc MED tuberkuloos

Tc KEEM tehneetsium

Te KEEM telluur

tehn tehnika; tehniline

TEJ, tej tuumaelektrijaam

tel telefon

Th KEEM toorium

Ti KEEM titaan

TIR pr transport international par la route (rahvusvaheline maanteevedu)

tk tükki

TI KEEM tallium

tl teelusikatäis

t-liige tegevliige

tlk tõlkija; tõlkinud

Tln Tallinn

tlt tuletorn

TM, ™ ingl trademark (kaubamärk)

Tm KEEM tuulium

tm tihumeeter

tn tänav

tr trükk

Trt Tartu

ts tsentner

TuÜ tulundusühistu

TV, tv televisioon. TV-diktor, TV-saade, digi-TV, teksti-TV

täisühing

TÜs tarbijaühistu

— u —

U KEEM uraan

u umbes

ukj uue kalendri järgi

ukr ukraina keeles

ULL EL ultralühilaine

ung ungari keeles

UPI ingl United Press International (USA uudisteagentuur)

USA ingl United States of America (Ameerika Ühendriigid)

UT uus testament

UV ultraviolett. UV-kiirgus

usaldusühing

— v —

V EL volt; KEEM vanaadium

v või; veerg; vihik, vihk; väin; vald

v. ld verte (pööra lehte)

v.a välja arvatud; väga austatud

v-adm viitseadmiral

van vananenud

vbl veebel

VE väikeettevõte

veebr veebruar

vh veehoidla

VHS ingl video home system (koduvideosüsteem)

vil! (korporatsiooni) vilistlane

VIP ingl very important person (väga tähtis isik, vipp)

vk väljak; volikogu

VKE MAJ väike- ja keskettevõtted

vkj vana kalendri järgi

vkr vanakreeka keeles

vlgvn valgevene keeles

v-ltn vanemleitnant

vm või muu(d), või mujal

v-maat vanemmaat

v-mdr vanemmadrus

vms või muud sellist, või muu seesugune

vn vene keeles

v-o võib-olla

vrd võrdle

vs. ld versus (vastu)

v-srs vanemseersant

VT vana testament

vt vaata

v-vbl vanemveebel

— w —

W EL vatt; GEOGR, MER vest, lääs; KEEM volfram

WAP ingl INFO wireless application protocol (traadita andmeside standard)

Wb FÜÜS veeber

WC veeklosett. WC-pott, WC-seep, inva-WC

WHO ingl World Health Organization (Maailma Tervishoiuorganisatsioon)

Wi-Fi, ka WiFi, wifi ingl INFO wireless fidelity (traadita andmeside standard)

WTO ingl World Trade Organization (Maailma Kaubandusorganisatsioon)

— õ —

õ õhtul

õa õppeaasta

õp õpetaja

õpil õpilane

ÕS õigekeelsussõnaraamat

— ä —

ÄÜ äriühing

— ü —

Ü ühing; ühendus; ühistu

ÜE ühisettevõte

ÜK Ühendkuningriik

ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

— x —

Xe KEEM ksenoon

XL ingl extra large (rõivasuurus: väga suur)

XS ingl extra small (rõivasuurus: väga väike)

— y —

Y KEEM ütrium

Yb KEEM üterbium