SAATEKS

ВВЕДЕНИЕ

„Eesti-vene õpilase ÕS“ on mõeldud eelkõige vene emakeelega või vene keele põhjal eesti keele õppijale. Sõnastiku aluseks on 2004. a ilmunud „Õpilase ÕS“ (autorid Tiiu Erelt ja Tiina Leemets). „Eesti-vene õpilase ÕS“ eristab eelmisest põhjalikumalt sõnade tähendusi ja sisaldab rohkem näitelauseid, lisatud on uusi ajakohaseid märksõnu.

Sõnastikule on lisatud Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ lühendatud venekeelne tõlge.

Sõnastikku aitasid teha Kaja Kruusmaa (arvutisisestus), Argo Mund (korrektuur), Peeter Päll (kohanimede kontroll) ning Ülle Viks (elektroonilise sõnastikubaasi haldamine, Eesti Keele Instituudi reeglipõhise morfoloogia programmi abil moodustatud muutevormid). Suur tänu neile.

«Эстонско-русский школьный орфографический словарь» – пособие в помощь изучающим эстонский язык. Он предназначен для тех, для кого русский язык является родным и для всех других, изучающих эстонский язык на базе русского. В основу словаря взят «Школьный орфографический словарь» эстонского языка („Õpilase ÕS“), вышедший в 2004 году (авторы Тийу Эрелт и Тийна Леэметс). «Эстонско-русский школьный орфографический словарь» более подробно раскрывает значение заглавных слов и содержит больше примеров словоупотребления. Словник пополнен новыми словами и значениями.

Приложением к словарю является сокращенный вариант «Орфографии эстонского языка» Тийу Эрелт на русском языке.

В работе над словарём авторам помогали Кая Круусмаа (ввод текста в компьютер), Арго Мунд (корректура), Пеэтер Пялль (проверка и уточнение написания и перевода географических названий) и Юлле Викс (руководство работой по электронной базе словаря и разработка автоматической системы форм словоизменения). Авторы выражают им свою глубокую благодарность.

MÄRGID

ЗНАКИ

VÄLTEPUNKT on märksõnas ja muutevormides III-vältelise silbi ees.

ТОЧКА, ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ДОЛГОТУ, ставится в заглавном слове и в словоформах перед слогом в третьей долготе:

.mahl <mahla, .mahla, .mahla; .mahlade, .mahlu = .mahlasid>

e.lekter <e.lektri, e.lektrit>

.näitama <näidata, .näitab, näidatud>

Ümarsulgudes punkt tähendab, et sõna võib hääldada nii III kui ka II vältes.

Если точка заключена в скобки, то это значит, что слог можно произносить как в третьей так и во второй долготе:

(.)andekas (.andekas, andekas)

(.)kangelane (.kangelane, kangelane)


PEENENDUSKRIIPS on peenendatud ehk palataliseeritud kaashääliku järel.

ШТРИХ, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ МЯГКОСТЬ ЗВУКА, ставится после соответствующего согласного:

.mal'm <mal'mi, .mal'mi, .mal'mi>

.sun'dima <.sun'dida, sun'nib, sun'nitud>

.kin'ni


RÕHUKRIIPS on märksõnades ja muutevormides rõhulise silbi täishääliku või diftongi järel.

Vene vastetes on rõhukriips rõhulise täishääliku ees ning rõhk on märgitud ainult juhul, kui see eristab sõnade tähendust, vrd мук´а – м´ука, ир´ис – ´ирис

ШТРИХ, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ УДАРЕНИЕ, ставится в эстонских словах после ударной гласной или же после дифтонга, на который падает ударение, в руских же словах перед ударной гласной. В русских эквивалентах данного словаря ударение помечается лишь в тех случаях, когда может возникнуть разночтение: мук´а или м´ука, ир´ис или ´ирис и в некоторых других редких случаях в помощь пользующемуся словарём.

mado´nna <mado´nna, mado´nnat; mado´nnade, mado´nnasid>

Addi´s Abe´ba <: Abe´basse>

jahu .. мук´а

.piin .. м´ука, мучение, терзание, страдание


Kui sõna järgsilbis on pikk vokaal või III vältes häälik, kaasneb sellega rõhk, mida ei ole eraldi märgitud.

Если один из слогов (не первый) содержит долгую гласную или звук в третьей долготе, то он всегда является ударным и знак ударения опущен:

aritmeetika

e.tapp

ser.veerima


LIITSÕNAKAAR (elektroonilises versioonis PLUSSMÄRK) eraldab liitsõna osi üksteisest.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДУЖКА (в электронной версии ЗНАК ПЛЮСА) показывает границу между составными частями сложного слова:

.maa+ilma+.reis

.mihkli+.päev

.mai+põrnikas


NOOLSULGUDES on sõnade muutevormid: käändsõnadel ainsuse omastav, osastav ja lühike sisseütlev, semikooloni järel mitmuse omastav ja osastav (juhul, kui märksõnast saab kõik need vormid moodustada); pöördsõnadel da-tegevusnimi, oleviku ainsuse 3. pööre ja tud-kesksõna.

В УГЛОВЫЕ СКОБКИ заключены словоизменительные формы: у склоняемых слов omastav, osastav и краткая форма sisseütlev, а после точки с запятой omastav и osastav множественного числа (разумеется в случае, если эти формы образуются); у спрягаемых слов da-инфинитив, форма 3-го лица ед. числа и tud-причастие.

.kot't <kot'i, .kot'ti, .kot'ti; .kot'tide, .kot'te = .kot'tisid>

luule <.luule, luulet>

.sattuma <.sattuda, satub = .sattub, satutud = .sattutud>


Liitsõnadel on sulgude alguses kõigi vormide ees üks liitsõnakaar. Kõik muutevormid kirjutatakse kokku.

Sõnaühenditel on sulgude alguses vormide ees koolon. Kõik muutevormid kirjutatakse lahku.

В сложных словах сразу после угловой скобки стоит соединительная дужка +, которая показывает, что все словоформы, приведённые в скобках, пишутся с первой частью заглавного слова слитно.

В словосочетаниях сразу после угловой скобки стоит двоеточие, которое показывает, что словоформы, приведённые в скобках. пишутся с заглавным словом раздельно.

Alek.sandri .kook <: koogi, .kooki, .kooki; .kookide, .kooke = .kookisid> = alek.sandri+.kook <+ koogi, .kooki, .kooki; .kookide, .kooke = .kookisid>

(käändub Aleksandri koogi = aleksandrikoogi, Aleksandri kooki = aleksandrikooki jne)

ala+.hindama <+ hinnata, .hindab, hinnatud> недооценивать (напр. работника, чьи-либо способности и т. п.)

(pöördub alahinnata, alahindab, alahinnatud)

.alla .hindama <: hinnata, .hindab, hinnatud> уценивать (напр. товар)

(pöördub alla hinnata, hindab alla, alla hinnatud)


KOHANIMEDE järel on antud sisse- või alaleütlev kääne, mis vastab küsimusele kuhu?

После ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ приведены формы падежей sisseütlev или alaleütlev, отвечающие на вопрос куда?

Järva+.maa <+ .maale> = Järva .maa.kond <: .maa.konda> Ярвамаа, Ярваский уезд


ÜMARSULGUDES kaldkirjas on märksõna sünonüüm või sünonüümid.

В КРУГЛЫХ СКОБКАХ приводятся синоним или синонимы:

käsitama 1. (mõistma) .. 2. (tarvitama) ..

gi.gan't (hiiglane, hiid)

valev (hele, valge)


NURKSULGUDES on võõrkohanime hääldus, kui see erineb nime kirjapildist, samuti mõne üksiku lühendi hääldus.

В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ дано произношение заимствованных географических названий, если они имеют какие-либо характерные особенности, а также произношение отдельных аббревиатур:

Rocca al Mare [roka al maare]

Nicaragua [nika.raagua]

CD [.tsee .dee]


Vastetes ja vasteseletustes on nurksulgudes tähed või sõnad, mis võivad ka ära jääda.

B переводных эквивалентах и пояснениях к ним в квадратные скобки взяты слова или отдельные части слов, которые в речи могут быть опущены:

tel'lingud .. [строительные] леса, мостки ♦ tellingutes v tellinguis maja дом в [строительных] лесах

vastus .. ♦ tahaksin kuulda õigeid vastuseid я хотел бы [у]слышать правильные ответы


ROOMA NUMBRID MÄRKSÕNA JÄREL tähistavad homonüüme.

РИМСКИЕ ЦИФРЫ после заглавных слов указывают на омонимы:

.aas I <aasa, .aasa> (silmus) п´етл´я; петлица, петличка

.aas II <aasa, .aasa> луг, поляна


Kui nimetavas homonüümsed märksõnad erinevad käänamise poolest, siis homonüüminumbreid ei ole.

Если два одинаковых слова имеют разные словоформы, то они в словаре омонимами не считаются:

.tuur <tuura, .tuura, .tuura; .tuurade, .tuuri = .tuurasid> осётр (рыба) ..

.tuur I <tuuri, .tuuri, .tuuri; .tuuride, .tuure = .tuurisid> круг, тур; турне, [гастрольная] поездка ..

.tuur II <tuuri, .tuuri, .tuuri; .tuuride, .tuure = .tuurisid> тур, горный кавказский козёл

kogu весь (вся, всё, все) ..

kogu <kogu, kogu, .kokku; kogude, kogusid>
1. коллекция, собрание; фонд; (kogumik) сборник; свод (напр. законов); (summ, kogum) скопление (напр. звёзд) ..
2. фигура; силуэт; [тело]сложение, корпус ..


ARAABIA NUMBRID VASTETE EES eraldavad märksõna eri tähendusi.

АРАБСКИМИ ЦИФРАМИ обозначены разные значения заглавного слова:

.maa <.maa, .maad, maha; .maade = maade, .maid = .maasid>
1. деревня, сельская местность ♦ sugulased elavad maal родственники живут в деревне v в сельской местности
2. земля, страна ♦ nägin kaugeid maid я видел далёкие v дальние страны
3. земля; почва; суша ♦ kivine maa каменистая земля v почва; mägine maa горный край; maa ja taeva vahel между небом и землёй; tuul puhub maa poolt ветер дует с суши
4. расстояние ♦ sinna ei ole pikk maa туда недалеко идти; tükk maad eespool намного впереди


KOMAGA on eraldatud sama tähendusega vasted.

ЗАПЯТОЙ отделяются синонимичные переводные соответствия заглавных слов:

mõju <mõju, mõju; mõjude, mõjusid> влияние, действие, воздействие

.ikkagi (ometi, siiski) всё же, всё-таки, тем не менее


SEMIKOOLONIGA on eraldatud

1) sünonüümirühmad (ka märksõna eri tähenduste puhul), millel on eri tähendus või stiil ja mida ei saa üksteisega asendada;

ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ отделяются

1) группы синонимов (в том числе и внутри отдельных значений слова), если они имеют некоторые смысловые, грамматические или стилистические особенности, характеризуют разные предметы и явления и не являются взаимозаменимыми:

.kraav .. канава; канал; ров, траншея

.hulkuma .. странствовать, скитаться; бродить; бродяжничать

.siia+samasse сюда же; сдесь же (напр. оставаться)

NB! Следует здесь же оговориться, что иногда граница между смысловой разницей разделяемой арабской цифрой или точкой с запятой является довольно условной.


2) sõnaartikli näitelaused:

2) примеры в словарной статье:

mõjuma .. ♦ puhkus mõjub tervisele kosutavalt отдых живительно влияет на здоровье; isa sõnad mõjusid слова отца подействовали

häbelik .. ♦ nad vaatavad üksteist häbelike nägudega они стыдливо смотрят друг на друга; vahetati häbelikke pilke обменивались конфузливыми взглядами


VÕRDUSMÄRK on kõrvuti asetsevate sama tähendusega märksõnade ja näidete vahel.

ЗНАК РАВЕНСТВА ставится между стоящими рядом равнозначными заглавными словами и словосочетаниями в примерах:

paari+.kaupa = paari .kaupa

pilbas .. õhukeste pilbaste virn = virn õhukesi pilpaid груда тонких щепок, груда щепы


Kui näites või näite tõlkes saab asendada ühe sõna, vormi või fraasi teisega, on nende vahel lühend v.

Если в примерах или их переводах одно слово, словоформу или фразу можно заменить другим вариантом, то между ними стоит буква v (сокращённо või = или):

.jalg .. koer tõmbas saba jalgade v jalge vahele

mõte .. ema on mõttesse v mõtetesse v mõtteisse vajunud

.astuma .. astusime paar sammu ette мы сделали v шагнули v ступили несколько v пару шагов вперёд


ROMB on tavaartiklis näidete ees. Kui märksõna on lühend, on märk lühendile vastava(te) sõna(de) ees.

РОМБ в словарной статье ставится перед примерами. Если заглавным словом является сокращение, то ромб стоит перед одним или несколькими его эквивалентами.

.kartlik .. робкий, боязливый, пугливый ♦ kartlike hirvede jäljed следы пугливых оленей; palju kartlikke loomi много робких v пугливых зверей

aaasta; aar; alev


Kui sõnal on kindel rektsioon ja vene vastel on see teistsugune, on märksõna järel (mõnel juhul ees) REKTSIOONIKÜSIMUS.

Если заглавное слово имеет твердое УПРАВЛЕНИЕ и оно не совпадает с управлениеми переводного слова, то после переводного эквивалента ставится ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (иногда оно ставится впереди слова).

.nautima <.nautida, naudib, nauditud> mida наслаждаться чем, испытывать удовольствие v наслаждение от чего

mille .jaoks для чего, на что


Sageli õpetavad rektsioonivalikut näitelaused.

Зачастую на особенности управления внимание обращается в приводимых в словарной статье примерах.

.naalduma <.naalduda, .naaldub, .naaldutud> опираться, прислоняться к чемуnaaldusin diivani seljatoele v seljatoe vastu v vastu seljatuge я прислонился к спинке дивана

.õppima <.õppida, õpib, õpitud>
1. учиться (напр. в школе); обучаться (напр. ремеслу) ♦ tütar õpib muusikat дочь учится музыке; vend õpib aiandust брат обучается садоводству; poiss õpib viitele мальчик учится на пятёрки; tuleb teiste vigadest õppida следует учиться на ошибках других [людей]


OMADUSSÕNADE vene vasted on üldjuhul MEESSOO vormis (v.a juhud, kui see võimalus puudub).

Переводные соответствия ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ даются преимущественно в форме МУЖСКОГО РОДА (за исключением тех случаев, когда такая возможность отсутствует:

menukas успешный, удачный

.aeglane медленный, неторопливый, неспешный

aher яловая


Ka näitelaused on tõlgitud meessoo vorme kasutades.

Если пример допускает перевод как в мужском так и в женском роде, то дан лишь вариант мужского рода:

.meelde tuletama .. püüdsin kunagi õpitut meelde tuletada я пытался вспомнить то, что когда-то учил

.muutuma .. sa pole üldse muutunud ты совсем не изменился

LÜHENDID

СОКРАЩЕНИЯ

v – või

nt – näiteks

vt – vaata


и др. – и другие, и другое, и другого, и другому ...

и т. п. – и тому подобное, и тому подобного, и тому подобному ...

и т. д. – и так далее

напр. – например