[NO-ET] Norra-eesti sõnaraamat


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 250 artiklit, väljastan 100.

aber <-et> aga <17> (takistav asjaolu)
adress`er|e <-te> adresseerima <28>
akkur`at just nii; täpselt; just siis (kui)
aldri mitte kunagi
al|en <-na -ner/-en> küün|ar <-ra 8>
alle·manns·eie
all·tid alati
alt·så
 1. (følgelig) järelikult; niisiis
  • jeg tenker, altså er jeg mõtlen, järelikult olen
  • det er så godt, altså küll see on hea
  • jeg satt altså og leste istusin niisiis ja lugesin
alvor <-et>
andre pl. tei|ne <-se 12*>; tei|sed -ne <-se 12> pl.
an·satt <-->
av·gjort <--> otsustatud; kind|el <-la 2>
av·setning <-a/-en> müü|k <-gi 22e>; realiseerimi|ne <-se 12>
av·tagende kahanev <-a 2>
bakk|e1 <-en>
 1. mägi <mäe 21>; kün|gas <-ka 7>; nõlv <-a 22u>
 2. maa <26i*>
  • vi er på bar bakke oleme puupaljad
bak·rus <-en> pohmelus <-e 11>
bare
 1. ainult; vaid
  • ikke bare vi mitte ainult meie
  • den som bare visste kui vaid teaks
  • jeg blir redd bare jeg ser en bil ma löön verest välja juba üksi autot nähes
  • det er ikke bare det seda polegi nii vähe
  • du kan bare våge! katsu sa!
barn <-et --> laps <-e 14*>
beb`odd <--> asustatud
besl`utnings·dyktig <-->
best2 <--> (adj.) parim <-a 2>; kõige parem <-a 2>
bev`endt
bort ära; juurde
bort·i
bo·satt
dato <-en> kuupäev <-a 22i>
de1 (pron.) nemad <nende 00>; nad <nende 00>; need <nende 00>
del|e <-te>
 1. (stykke opp) jagama <27>
  • dele i tre kolmeks jagama
  • dele et ord sõna poolitama
  • det er delte meninger om saken arvamused selles asjas lähevad lahku
 2. (dividere) jagama <27>
  • seks delt på tre er to kuus jagada kolmega on kaks
 3. (fordele) (välja) jagama <27>
  • dele ut bøker raamatuid välja jagama
 4. (ha sammen)
  • vi deler rom oleme toakaaslased
  • dele seg hargnema <27> jagunema <27>
  • veien delte seg i tre tee hargnes kolmeks
den2 m., f. (pron.)
 1. see <selle 00>
  • den hunden jeg har see koer, kes mul on
  • den bilen jeg så see auto, mida ma nägin
 2. (om levende vesen) ta <00>
  • jeg har en fin hund, men den er gammel mul on tore koer, aga ta on vana
 3. (om ting) see <selle 00>
  • jeg fikk ei bok og den er god sain ühe raamatu ja see on päris hea
  • vil du ha den? kas sa tahad seda?
 4. too <tolle 00>
  • denne her og den der see siin ja too seal vt denne
denne m., f. (pron.) see <selle 00>
det2 n. (pron.) see <selle 00>
dette1 n. (pron.) see <selle 00>
dis3
dispon`ib|el <-elt -le> saadaval olev
drøy <-t>
 1. (stor; vel) tubli <16>
  • en drøy mil tubli miil
  • en drøy time tubli tund
  • en drøy jobb tubli tükk tööd
  • gammelt brød er drøyt vana leib on visa lõppema
 2. (dristig) fig. krõbe <-da 2>; jäme <-da 2>
  • en drøy pris soolane hind
  • en drøy spøk jäme nali
  • det var drøyt sagt see oli krõbedalt öeldud
duk|e <-a/-et> lauda kat|ma <-ab 35*>
dum <-t -me> rumal <-a 2>
dødsens
dårlig <-->
 1. (lite tjenlig) hal|b <-va 22u>
  • vi har dårlig tid meil on kiire
  • jeg er dårlig i estisk minu eesti keel on vilets
  • en dårlig vits rumal nali
 2. (uvel) tõbi|ne <-se 10>; (sjuk) haige <1>
eg|en1 <-ent -ne> iseäralik <-u 25>
eldre (komp.) vanem <-a 2>
enda1 (adv.) veel
enda2 (konj.) ehkki
ener <-en -e> number üks <ühe 22*>; (siffer) üheli|ne <-se 12> sport.; esinumb|er <-ri 2e>
enn kui
fatt
ferd <-a/-en> retk <-e 22i>
fett <-et> rasv <-a 22u>
for`aktelig <--> (som fortjener forakt) põlastusväär|ne <-se 2>; (som er preget av forakt) põlastav <-a 2>
fors`ynt <-->
for·tj`enest|e <-en> teene <6>; (gevinst) kasum <-i 2e>
fortv`il|e <-te> (oppgi håpet) meelt hei|tma <-dab 34>
fra kuskilt; -st; -lt
fram <fremre fremst>
 1. edasi; otse
  • vi gikk lenger fram läksime edasi
  • fram og tilbake edasi-tagasi
  • gå beint fram otse minema
  • si noe beint fram midagi otse välja ütlema
 2. kohale
  • vi kom fram om kvelden jõudsime kohale õhtul
 3. välja
  • stå fram med sannheten tõega välja tulema
 4. ees; ette
  • eleven gikk fram til læreren õpilane läks klassi ette õpetaja juurde
  • det er langt fram veel on tükk maad minna
fri1 <-tt> vaba <17u>; -tu
fros|sen <-sent -ne> (dypfryst) külmutatud; (kald) külmunud
full·tallig <--> täies koosseisus
full·tegn|a /-et täi|s <-e 14>
gam|e2 <-t> vap|per <-ra 2>
gang1 <-en> kor|d <-ra 22i>
gjennom·snitt <-et --> keskmi|ne <-se 12^10>
gjære1
gjæv <-t> (ansett) auväär|ne <-se 2>; (som det er stas ved) vahva <1>
glad <--> rõõm|us <-sa 2>
glemsk <--, glemsom -t -me> unustaja <1>
gras·rot <-a> fig. tavainime|ne <-se 12>
grei <-t>
 1. (klar) selge <1>; (enkel) liht|ne <-sa 2>
  • det er grei skuring asi on klaar
  • en grei kar tore semu
1 <gikk gått>
 1. (gå, spasere) kõn|dima <-nib 28>; käi|ma <-a 38>
  • barnet lærte å gå laps õppis kõndima
  • jeg går til fots käin jalgsi
 2. (gå, dra) min|ema <-na 36*>
  • han gikk hjem ta läks koju
  • går det buss til Tartu? kas Tartusse käib busse?
 3. (foregå) toimuma <27>; juhtuma <27>
  • hva er det som går for seg her? mis siin toimub?
  • hvordan gikk det til? kuidas see juhtus?
 4. (gå, være i gang)
  • klokka går kell käib
  • det går rykter liiguvad jutud
 5. (tid:) kuluma <27>
  • tida går aeg kulub
  • det går an see on võimalik
  • gå av fra stillingen ametist lahkuma
  • blyanten gikk av pliiats läks katki
  • hva går det av ham? mis tal viga on?
  • det går for å være kunst seda peetakse kunstiks
  • gå igjen kummitama <27>
  • feilen går igjen viga kordub
  • avisa gikk inn ajaleht lakkas ilmumast
  • jeg går inn for forslaget pooldan ettepanekut
  • han går med slips ta kannab lipsu
  • gå med på noe nõustuma millegagi
  • sola gikk opp päike tõusis
  • det gikk opp for meg ma taipasin
  • smerten går over valu läheb üle
  • vi går over til solenergi läheme üle päikeseenergiale
  • han gikk på toget ta läks rongile
  • han går på piller ta tarvitab rohtusid
  • vi går ut fra at det er sant oletame, et see on tõsi
  • det gikk ut over ham selv ta kannatas selle all ise
  • hva går forslaget ut på? mis selle ettepaneku mõte on?
hals <-en>
 1. kael <-a 23u^22u>
  • vri om halsen på en kellelgi kaela kahekorra käänama
  • hals over hode ülepeakaela
  • gå på med krum hals asuma vapralt asja kallale
 2. (svelg, strupe) kur|k <-gu 22e>
  • av full hals täiest kõrist
  • gi hals hau|kuma <-gub 28>
 3. (på klær) kaelus <-e 9>
  • han er vegetar på sin hals ta on andunud taimetoitlane
hamp <-en> bot. kanep <-i 2e>
hekse·kunst <-en>
hel2 <-t> terve <1/6>; kogu
heldig <--> (gunstig) sood|us <-sa 2>
helt2 täiesti
hen·fal|len <-lent -ne>
hjemme kodus
hus·varm <-t>
hvilken <hvilket pl. hvilke> missugu|ne <-se 10>; (hvilken av to) kum|b <-ma 22i>
hvor
 1. kus?; kuhu?
  • hvor bor du? kus sa elad?
  • hvor reiser du? kuhu sa sõidad?
  • bli hvor du er! jää paigale!
  • hvor lenge? kui kaua?
  • hvor gammel? kui vana?
høy2 <-t> kõrge <1>
høyst kõige rohkem; ülimalt
ikke ei
inne sees
inn·grodd <--> (rotfestet) sissejuurdunud
inn·kast <-et --> sport. mänguvis|e <-ke 6>; (bemerkning) replii|k <-gi 22e>; märkus <-e 11/9>
inn·stil|le <-te>
 1. reguleerima <28>
  • innstille radioen raadiot kruttima
 2. (forberede) valmistuma <27>
  • jeg er ikke innstilt på å vente ma ei kavatse oodata
  • vi innstiller oss på bedre tider ootame paremaid aegu
  • være positivt innstilt olema positiivselt meelestatud
 3. (foreslå) esitama <27>
  • innstille en for forfremmelse kedagi edutamiseks esitama
 4. (stanse) lõpetama <27>
  • fabrikken innstiller driften vabrik lõpetab tootmise
  • innstille letingen otsimist lõpetama
inn·syn <-et>
 1. pilguhei|t <-du 22e>
  • huset er skjermet mot innsyn fra veien maja ei paista tee peale
 2. juurdepääs <-u 22e>
  • han skaffet seg innsyn i firmaets kredittforhold ta hankis juurdepääsu firma rahaasjadele
inn·tjent <-->
interess`ert <--> huvitatud
jo2 ju
jord|e1 <-et> põl|d <-lu 22e>
kjen|ne2 <-te>
 1. (vite, oppfatte) tun|dma <-neb 34>
  • jeg kjenner en lyriker tunnen üht luuletajat
  • kjenner du lukta? kas sa tunned seda lõhna?
  • kjenne igjen ära tundma
  • jeg kjenner det på meg mul on selline tunne
  • det er umulig å kjenne tvillingene fra hverandre kaksikutel on võimatu vahet teha
 2. (dømme) tunnistama <27>
  • han ble kjent skyldig ta tunnistati süüdi
klar`er|e <-te> klaarima <28>
klar·synt <--> selgepilguli|ne <-se 12>; selgenägelik <-u 25>
klemm|e1 <-a/-en>
 1. näpits <-a 2>
  • vi er i klemme fig. oleme plindris
klinet(e)
klokk|e1 <-a/-en>
 1. kell <-a 22i>
  • klokka er fem på to kell on viie pärast kaks
 2. (osteklokk|e) kup|pel <-li 2e>
klump <-en> (jordklump) klom|p <-bi 22e>
klær pl. rii|ded -e <-de 6> pl.
knott2 <-en> zoo. kihula|ne <-se 12>
kram2 <-t -me>

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur