[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
32.01.02

infoobjekt

Info olemit esitav andme kogum.
Näide:
sõnum, sond, teade.
Märkus:
Informatsiooni võib esitada pelgalt tekst, kuid ta võib hõlmata ka helisid või pilte.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.02

information object

A set of data that represents an entity of information.
Näide:
a message, a probe, a report.
Märkus:
The information may be represented by pure text or may include sounds or images.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.06.03

infootsing

Toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud * andmetest * informatsiooni saamiseks etteantud teemal.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.03

information retrieval

IR (synonym)

Actions, methods, and procedures for obtaining information on a given subject from stored * data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.18

informaatika

Teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb arvutite abil toimuva infotöötlusega.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.18

computer science

The branch of science and technology that is concerned with information processing by means of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.01.03

informatsioon

Teadmus, mis kahandab või kõrvaldab mingi teatava, võimalike sündmuste piiritletud kogumisse kuuluva sündmuse toimumise määramatust.
Märkus:
Infoteoorias tuleb mõistet „sündmus„ mõista nii nagu tõenäosusteoorias. Sündmus võib olla näiteks
- teatava elemendi esinemine antud elemendikogumis;
- teatava
märgi või sõna esinemine antud sõnumis või sõnumi teatud kohas;
- katse iga võimalik eraldi tulemus.

EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.01.03

information

Knowledge which reduces or removes uncertainty about the occurrence of a specific event from a given set of possible events.
Märkus:
In information theory, the concept „event„ is to be understood as used in the theory of probability. For instance, an event may be:
- the presence of a specific element in a given set of elements;
- the occurrence of a specific
character or word in a given message or in a given position of a message;
- any one of the distinct results an experiment may yield.

EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.01

informatsioon

Teadmus, mis puudutab objekte, näiteks fakte, sündmusi, asju, protsesse või ideid, sealhulgas mõisteid, ja millel on teatavas kontekstis eritähendus.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.01

information

Knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes, or ideas, including concepts, that within a certain context has a particular meaning.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.07

informatsiooniline kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli tegevused sooritatakse ühisel andmestruktuuril, kuid nad kasutavad sõltumatuid sisendpunkte ja koode.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.07

informational cohesion

Cohesion in which the activities of a module are performed on a common data structure but use independant entry points and code.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.01

informatsiooni peitmine

Printsiip, mille kohaselt välditakse keeletarindi või ta konkreetsete üksikasjade kätte- või teatavakssaadavus kasutajale, välja arvatud kasutajale oluliseks peetavad üksikasjad.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.01

information hiding

The principle of denying access to or knowledge of a language construct or specific details thereof, except for those details considered essential for the user to know.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.03.02

infosisaldus

Kindla tõenäosusega sündmuse toimumist puudutava informatsiooni kvalitatiivne mõõt, võrdub selle tõenäosuse pöördväärtuse logaritmiga, st matemaatilises väljenduses:
I ( x) = log 1/ p ( x) = -log p ( x)
kus
p ( x) on sündmuse x toimumise tõenäosus.
Näide:
Olgu { a,b,c } kolmest sündmusest koosnev hulk ning olgu nende sündmuste toimumise tõenäosused p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25 ja p ( c) = 0,25. Nende sündmuste infosisaldused on:
I ( a) = lb (1/0,50) Sh = 1 Sh
I ( b) = lb (1/0,25) Sh = 2 Sh
I ( c) = lb (1/0,25) Sh = 2 Sh
Märkus:
Selle definitsiooni kohta kehtib artikli 16.01.03 märkus.
Võrdtõenäoliste sündmuste hulga puhul võrdub iga sündmuse infosisaldus selle hulga otsusesisaldusega.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.03.02

information content

A quantitative measure of information about the occurrence of an event of definite probability, equal to the logarithm of the reciprocal of this probability, that is in mathematical notation:
I ( x) = log 1/ p ( x) = -log p ( x)
where
p ( x) is the probability of the occurrence of the event x.
Näide:
Let { a, b, c } be a set of three events and let p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25 and p ( c) = 0,25 be the probabilities of their occurrences. The information contents of these events are:
I ( a) = lb (1/0,50) Sh = 1 Sh I ( b) = lb (1/0,25) Sh = 2 Sh I ( c) = lb (1/0,25) Sh = 2 Sh
Märkus:
Note 3 of 16.01.03 is applicable to this definition.
For a set of equiprobable events, the information content of each event is equal to the decision content of the set.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.22

infosüsteem

Informatsiooni andev ja jaotav infotöötlussüsteem koos juurdekuuluvate organisatsiooniliste ressurssidega, sealhulgas inim-, tehniliste ja rahaliste ressurssidega.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.22

information system

An information processing system, together with associated organizational resources such as human, technical, and financial resources, that provides and distributes information.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.04

infosüsteem

Kontseptuaalskeem, * infobaas ja info protsessor, mis koos moodustavad informatsiooni säilitamise ja manipuleerimise süsteemi.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.04

information system

The conceptual schema information base and information processor, forming together a system for keeping and manipulating information.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.11

infotarnija

Organisatsioon, kes kogub ja annab kasutajaile informatsiooni.
Märkus:
Informatsioon võidakse anda kasutajale otse või sisutarnija või pääsutarnija kaudu.
Vt joonis 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.11

information provider

An organization that collects and provides information for users.
Märkus:
The information can be provided directly to users or via a content provider and an access provider.
See figure 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur