Märgid

Märk ja selle nimetus
kirjeldus sissejuhatuses
Kasutusjuhud

`

pikkusmärk
10.2.1-10.2.3

 1. (sõna ees:) kolmas välde

 2. (tähe kohal:) liitsõna vahepiiril tekkinud geminaatklusiil või kolmas välde järgsilpides

ˊ

palatalisatsiooni­märk
10.4.1-10.4.2

konsonandi peenendus

·

punkt
10.13

(vokaali kõrval:) pearõhk

˛

silbivahemärk
10.14

märgib vokaalide kuulumist eri silpidesse

ühenduskaar
10.11.1-10.11.3

(murdenäidetes:) seob naabersõnadega koos hääldatavaid sõnu

˽

ühendusklamber
10.10

(Võru murdes:) lausefoneetiline assimilatsioon

-

sidekriips
10.12

 1. asendab märksõnas sõnaosa, mida ei korrata, või osutab, et tegemist on liitsõna ühe osisega

 2. samaväärsete paarissõnade ja sõnakorduste vahel

 3. eraldab liitsõna komponente, mille kokkukirjutamisel satuks kõrvuti rohkem kui kaks samasugust häälikut

 4. (artikli peas:) osutab, et tegemist on liitsõna ainesega või sõna tüvega

 5. esineb häälikulistes üldviidetes

suunamismärk
3.12.1-3.12.5

juhib teise märksõna juurde

||

paralleelid
5.1.1

sõna tarvitusjuhtum

<

tulenemismärk
5.6.1

näitab, et sellele eelnev sõna on mõistetav märgile järgneva sõna tähenduse kaudu

~

tilde
6.2

üksteisega asendatavate sõnade või sõnaühendite osade vahel

|

püstkriips
2.1 2.8 7.3.3

 1. (artikli peas:) sõna muutuva osa ees

 2. (märksõnas:) eraldab liitsõna osi

 3. (fraseologismide esitamisel:) eraldab tähendusrühmi

mõttekriips
2.4 9.1

eraldab kohalühendi või püstkirjas näitelause tähenduse seletusest

=

võrdusmärk
5.2

 1. sõna seletust asendavale murdekeelsele sünonüümile

 2. mõistatuse lahendusele

?

küsimärk
5.8

kaheldav seletus või teade

” ”

jutumärgid
5.8

murdekoguja seletus

*

tärn

märksõna on analoogia põhjal tuletatud artikli koostaja poolt

( )

ümarsulud

 1. selgitavad ja täpsustavad märkused tähenduse seletuses; tähenduspiirkond; loomade ja taimede ladinakeelsed nimetused

 2. asesõnad artikli peas; seletused ja asesõnade vasted näitelausetes

 3. paralleelvariandid artikli peas

 4. täht, sõna või fraseemi osa, mis võib ära jääda

[ ]

nurksulud

 1. koostaja poolt näitelausele lisatud täiendused

 2. sõnaosad, kui sõna ise on juba ümarsulgudes

/ /

kaldkriipsud

(artikli peas:) murdeline üksikesinemus

,

koma

 1. (artikli peas:) märgendi mõjupiirkonna lõpp

 2. eraldab omavahel tihedamini seostuvad variandid

;

semikoolon

 1. eraldab näitelauseid

 2. (artikli peas:) eraldab kokkukuuluvaid üksusi

 3. raskesti eristatavate tähenduste või tähendusvarjundite vahel

- -

kaks katkendjoont

väljajäte näitelause keskel

:

koolon

 1. pärisnimelise märksõna järel, kui puudub artikli pea

 2. (näitelausetes:) otsese kõne ees

 3. tähenduspiirkonna ja ladinakeelse nimetuse vahel

Murded, murrakud jm maa-alaline liigendus

Lühend Seletus

Amb

Ambla

Ann

Anna

Ans

Anseküla

Aud

Audru

eL

lõunaeesti murded: Mulgi murre, Tartu murre, Võru murre

Emanner (varem Emann)

Eesti manner

Emm

Emmaste

eP

põhjaeesti murded: saarte murre, läänemurre, keskmurre, idamurre

Ha

Harjumaa: Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK

Hag

Hageri

HaId

Ida-Harjumaa: Kos Jür HJn JõeK KuuK

HaLo

Loode-Harjumaa: Ris HMd Nis Kei

HaLä

Lääne-Harjumaa: Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu

Han

Hanila

Har

Hargla

Hel

Helme

Hi

Hiiumaa: Emm Käi Rei Phl (+ Kassari)

HJn

Harju-Jaani

Hlj

Haljala (rannikumurre)

HljK

Haljala (keskmurre)

Hls

Halliste

HMd

Harju-Madise

Hää

Häädemeeste

I

idamurre: Iis Trm (+ Avinurme) Kod MMg Pal Lai

Iis

Iisaku (idamurre)

IisK

Iisaku (keskmurre)

IisR

Iisaku (rannikumurre)

ILõ

idamurde lõunaosa: Kod MMg Pal

IPõ

idamurde põhjaosa: Iis Trm Lai

Jaa

Jaani

JJn

Järva-Jaani

JMd

Järva-Madise

Juu

Juuru

Jõe

Jõelähtme (rannikumurre)

JõeK

Jõelähtme (keskmurre)

Jõh

Jõhvi

Järvamaa: Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe

Jäm

Jämaja

Jür

Jüri

K

keskmurre: Harjumaa, Järvamaa, Virumaa (keskmurre), Äksi, Kursi, Põhja-Viljandimaa

Kaa

Kaarma

Kad

Kadrina

Kam

Kambja

Kan

Kanepi

Kei

Keila

Khk

Kihelkonna

Khn

Kihnu

Kir

Kirbla

KJn

Kolga-Jaani

KLõ

keskmurde lõunaosa: Äksi, Kursi, Põhja-Viljandimaa

Kod

Kodavere (idamurre)

KodT

Kodavere (Tartu murre)

Koe

Koeru

Kos

Kose

KPõ

keskmurde põhjaosa: Harjumaa, Järvamaa, Virumaa (keskmurre)

Kra

Kraasna

Krj

Karja

Krk

Karksi

Krl

Karula

Kse

Karuse

Ksi

Kursi

Kul

Kullamaa

Kuu

Kuusalu (rannikumurre)

KuuK

Kuusalu (keskmurre)

Kõp

Kõpu

Käi

Käina

Kär

Kärla

L

läänemurre: Läänemaa, Pärnumaa

Lai

Laiuse

Lei

Leivu

Lih

Lihula

LNg

Lääne-Nigula

Lut

Lutsi

Läänemaa: Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var

LäEd

Edela-Läänemaa: Kir Lih Kse Han Var

LäLo

Loode-Läänemaa: Noa LNg Rid Mar

LäLõ

Lõuna-Läänemaa: Vig Kir Lih Kse Han Var

LäPõ

Põhja-Läänemaa: Noa LNg Rid Mar Kul Mär

Lüg

Lüganuse

M

Mulgi murre: Trv Pst Hls Krk Hel

Mar

Martna

Mih

Mihkli

MMg

Maarja-Magdaleena (idamurre)

MMgT

Maarja-Magdaleena (Tartu murre)

Muh

Muhu

Mus

Mustjala

Mär

Märjamaa

Nai

Naissaare

Nis

Nissi

Noa

Noarootsi

Nõo

Nõo

Ote

Otepää

Pai

Paide

Pal

Palamuse

Pee

Peetri

Pha

Püha

Phl

Pühalepa

Pil

Pilistvere

PJg

Pärnu-Jaagupi

Plt

Põltsamaa

Plv

Põlva

Pst

Paistu

Puh

Puhja

Pärnumaa: Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa

PäLo

Loode-Pärnumaa: Mih Tõs Aud Pär PJg

PäPõ

Põhja-Pärnumaa: Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor

Pär

Pärnu

Pöi

Pöide

R

rannikumurre: Nai Jõe Kuu Hlj (+ Käsmu) RakR VNg Lüg Jõh IisR Vai

Rak

Rakvere (keskmurre)

RakR

Rakvere (rannikumurre)

Ran

Rannu

Rap

Rapla

Rei

Reigi

RId

rannikumurde idaosa: VNg Lüg Jõh IisR Vai

Rid

Ridala

Ris

Risti

Rõn

Rõngu

Rõu

Rõuge

Räp

Räpina

S

saarte murre: Saaremaa, Muhu, Hiiumaa

Sa

Saaremaa: Jäm Ans (+ Abruka) Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi

Saa

Saarde

SaId

Ida-Saaremaa: Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi

SaLä

Lääne-Saaremaa: Jäm Ans Khk Mus

San

Sangaste

Se

Setu

Sim

Simuna

SJn

Suure-Jaani

T

Tartu murre: Ran Puh Nõo TMr MMgT KodT Võn Kam Ote Rõn San (+ Luke)

TaPõ

Põhja-Tartumaa: Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai

TLä

Tartu murde lääneosa: Ran Puh Nõo

TMr

Tartu-Maarja

Tor

Tori

Trm

Torma

Trv

Tarvastu

Tõs

Tõstamaa

Tür

Türi

Urv

Urvaste

V

Võru murre: Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra

Vai

Vaivara

Var

Varbla

Vas

Vastseliina

VId

Võru murde idaosa: Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra

Vig

Vigala

ViK

Virumaa (keskmurre): VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK

Vil

Viljandi

VJg

Viru-Jaagupi

Vll

Valjala

VlPõ

Põhja-Viljandimaa: Plt Pil KJn SJn Kõp Vil

VLä

Võru murde lääneosa: Kan Urv Krl Har Lei

VMr

Väike-Maarja

VNg

Viru-Nigula

Võn

Võnnu

Vän

Vändra

Äks

Äksi

Märgendid ja muud lühendid

Lühend (või sõna) Seletus

adj

adjektiiv

adv

adverb

alaleü

alaleütlev, allatiiv

alaltü

alaltütlev, ablatiiv

alalü

alalütlev, adessiiv

ant

antonüüm

da-inf

da-infinitiiv

dem

deminutiiv

deskr

deskriptiivne, deskriptiivsõna

euf

eufemistlik

folkl

folkloristlik

frekv

frekventatiiv, tegevuse korduvust väljendav verb

g

genitiiv, omastav

hajusalt

sporaadiliselt, hajusalt

halv

halvustav(alt), pejoratiiv(ne)

hrl

harilik(ult)

hrv

harvaesinev

hüüds

hüüdsõna, interjektsioon

id.

seesama, idem

imperf

imperfekt, lihtminevik

imperf (nad)

lihtmineviku mitmuse 3. pööre

imperf (ta)

lihtmineviku ainsuse 3. pööre

impers

impersonaal(ne), umbisikuline

inf

infinitiiv

kaasaü

kaasaütlev, komitatiiv

kasut

kasutatakse, kasutatav

kesks

kesksõna, partitsiip

kirj

kirjakeelne, kirjakeelest

komp

komparatiiv

käskiv kv

käskiv kõneviis, imperatiiv

lastek

lastekeelne

ls

liitsõna(d)

momen

momentaan, hetkelist tegevust väljendav verb

n

nominatiiv, nimetav

nalj

naljatlev(alt), humoristlik(ult)

nt

näiteks

nud-kesks

nud-kesksõna, nud-partitsiip

num

numeraal, arvsõna

onomat

onomatopoeetiline

p

partitiiv, osastav

peam

peamiselt

piibl

piiblist

piltl

piltlik, figuraalne

pl

pluural, mitmus, mitmuslik

postp

postpositsioon, tagasõna

pr

preesens, olevik

prep

prepositsioon, eessõna

pron

pronoomen, asesõna

rajav

rajav, terminatiiv

refl

refleksiiv, enesekohane verb

rhvl

rahvalaulust

saav

saav, translatiiv

sag

sageli

seestü

seestütlev, elatiiv

seesü

seesütlev, inessiiv

sg

singular, ainsus

sisseü

sisseütlev, illatiiv

subst

substantiiv, nimisõna

sõim

sõimusõna

teat

teatav, teatud

tgn

tegijanimi

tingiv kv

tingiv kv, konditsionaal

tn

teonimi

täh

tähendus

usk

uskumuslik

uus

uus

v.a

välja arvatud, exclusive

van

vananenud

vrd

võrdle

vt

vaata

välj

väljendab

öeld

öeldakse, öeldi

üld

üldine, üldkasutatav

Veebivariandist (ja edaspidi kogu raamatust) välja jäetud

det-pron

determinatiivne pronoomen

emf

emfaatiline

ind

indeklinaabel

ind-pron

indefiniitne pronoomen

int-pron

interrogatiivpronoomen

intr

intransitiivne

ir

irooniline, irooniliselt

konj

konjunktsioon

pers-pron

personaalpronoomen

pl tant

plurale tantum

poss-pron

possessiivpronoomen

refl-pron

refleksiivpronoomen

rel-pron

relatiivpronoomen

resp

respective

rets-pron

retsiprookne pronoomen

tr

transitiivne