[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

plaks1 plaks g plaks|u Jäm Muh Rei Mar Kul Mär Kir Kse Mih Tõs Aud Tor Hää HaLo Juu Jür JMd Koe VMr VJg I Ksi Plt KJn hajusalt T(-gs- Nõo), Urv Krl, -i San, `plaksu Kuu RId(n `plaksu VNg Vai); plaḱs Har, g plaks|u TMr Plv, -i Rõu Vas Räp

1. heleda kõlaga löök, selle heli, laks juo kuriga `plaksud `kuuluvata VNg; kala on jões, lüöb `niisukesed `plaksud kõhe, et vesi `virdab Lüg; `Lapsed `mõistavad puu `lehtede ja rakku`rohtudega `plaksu teha IisR; `ańdis ea plaksu piitsaga Mär; laseb kivä `lõhki, plaksud käeväd Tõs; kui [nääriööl] oli kolinad kuulda, siis suri `keegi, kui plaksud, sis said pulmad Aud; lööb keelegä `plaksu Juu; `ańdsin `talle niisukse plaksu, et `aitab Koe; kala lüöb `plaksu Iis; kui on `vintis, paneb `varsti plaksu ära Trm; vat kos pani plaksu (piksest) Kod; siis löö `plaksu `piale, si̬i̬ on siis pat́s Ksi; vahel `oĺli kõva küĺm, lei aid`saiban `plaksu Ran; nigu ma selle plaksu tälle ańnin, siss oĺli upõr`paĺli TMr; Anna˽latsõlõ plaks `perselle, mis tä tan rü̬ü̬ḱ ja jońn Urv; kas hobõst vaja alasi piidsaga `pessä om, anna hää plaḱs perst `mü̬ü̬dä ja külh ta lätt Har; oinass om oinass, ega˽tu̬u̬l mutsu päähn olõ õiʔ, pand peräkõrd plaḱsi är˽kah Rõu; sai hää tirako, sai hää plaksi, sattõ iä `pääle Räp || (kahjust, õnnetusest) õlin üks kolm neli nädala õppis, kui sain `selle `plaksu Jõh; si̬i̬ sae ühe plaksu, üle`aidne pet́t tämä `perse läbi Kod
2. hüüds, adv annab edasi plaksuvat heli üks alasti `naiste`rahvas old kive`otsass - - ja `aeva plaks ja plaks pand kättegä `rindue `pääle vett Kuu; puu`tiisliga adra, [kui] `vastu kive käis, tugevad obosed ies, siis õli juo plaks `katki Jõh; pani `moole mütsa `körva plaks Jäm; künnilind laulab ikka: `kirju `kirju, `kiutu `kiutu, `kalla `kalla, vakka vakka, too `piitsa, too `piitsa, plaks plaks Muh; plaks keis, oli parandal seliti Kul; raha muudkui `pańdi laua `peale pliks ja plaks Mih; käed kokku, plaks Hää; `vöeti se vihk ja `pańdi‿möda `seinu plaks, plaks, plaks ja, ibad tulid nönna `väĺla HMd; pääsukesed on kaśsi pääle vihased, lahevad periss seĺlä pääle plaks ja plaks Pal; kui süśtikuga `viskasid korra, siis tallalaua kohe sõkkusid `alla, tulid ristid `sisse, plaks ja plaks Plt; emä ańds plaḱs ja plaḱs luvvaga mödä perset TMr; Muguʔ ańd ku˽plaḱs Juhanilõ `kõrvu piten Rõu
3. piitsapiug piitsa plaks oli varre `otsas, plaksul olid `sõlmed sees Nis

pluks1 plu|ḱs g pluksi Krl Har

1. kark, varre põikpulk vigla anna pluḱs Har
2. niks, pulk lõnga kerimiseksHar

plõks1 plõks g plõksu Mar(-o) Kul Mär Kse Jür Koe Iis Trm Plt Puh Nõo(-gs-) Rõn(-gs-), `plõksu Lüg IisR, plõksi Ote; plõḱs San Har, g plõǵsi Rõu

1. a. plõksatus, lõks, plaks `Karja`poisid `mõistasid `plõksu teha `erne`kaunaga IisR; millas ta `kat́ki läks, `kuulndki mete `plõksu Mär; lambi kluaś lüöb plõksuga `kat́ki Koe; kukkus maha ja tegi plõksu Iis; tule säält tule veerest ärä, ao nakava `plõksu `lü̬ü̬mä, tuleb tuli `säĺgä Nõo; ni˽külm om, et aia`saibaʔ löövä `plõksu Har b. hüüds, adv Tubakatuos, sie tegi plõks, kui `kinni läks IisR; puud `lõksvad `kange külmaga plõks ja plõks Mar; üks plõks käis ja oligi `kińni Plt; mul um hüä lõḱs, nigu hiiŕ liigahut, nii um plõḱs Rõu
2. a. löök, hoop ańd üte plõksi mulle Ote b. pauk, lask pani `plõksu ärä ja `jälle [teder] kottis Lüg

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur