[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 2 artiklit

nigu1 nigu Hlj Lüg IisR Vai Khk Vig Lih Mih Aud Jür HJn Amb Tür Koe VMr Rak Sim hajusalt TaPõ, VlPõ Trv Hel T V(-uʔ; niu)

1. nagu, nii kui Ma ei valeta, nigu ma siin `seisan, keik on sulatõsi IisR; see oli nigu `soostund maa Vig; mõni inime ka nigu tohmakas Lih; volakas inime nigu koljat Aud; siis old jäĺled - - nigu paku otsaga vaodand, ei ole looma ega inimese jäĺled Jür; [riide] Jeared nigu koera kõrvad lotutavad Amb; nüri `noaga `lõika nigu `saega Tür; viel `nüidki `pieta matukseid nigu suurt pidu Rak; isa küpsetas einte sees [silke], siis olid nigu suetsu silgud Pal; piim on ka `kange üle `keema. nigu `keema akkab, siis kohe `kerkib vuhinal padast `väĺja Lai; `norskab nigu seinad põruvad Ksi; Koorem on ju päris `viltu, nigu väha kallutab, `ongi `ümmer SJn; sa olet nigu `väike niŕk Trv; nigu võrgu otsa `piiu võtad, siss tunned ärä, kas kala om Ran; ma lassi obesel tulla nigu kivi lennelsi Puh; suure lehmä olliva nigu igätse aami Nõo; joosep `vihma maha, nigu oja, tulep nigu pangiga Kam; ma võta silitsä `endä pääd, ta‿m nigu asu unik Ote; Ma nigu ei˽tahaki, et tu Liisu tulõ, vana iǵävene tühäjutu maśsin om Urv; `kiimlasõ nu˽hobõsõlõ manu˽tüküseʔ, hopõń om niu tulõ sisen Har; nigu mi `jousõ, nii tei Rõu; tuĺl suvõl räüss, lei rüäʔ ar ja kõ̭gõ tõu arʔ, nigu must maa jäi õ̭nnõ Vas
2. nii et küll `piḱne kärät `täämbä väegä `irmsade, nigu aid `saibagi värisivä Kam; sa rühmeldät nigu˽pää higunas otsan Urv; kõnõla kõvõmbadõ, nigu muu˽kah `kuuldavaʔ Har

nigu2 nigu, nigo Kod hajusalt eL luks, luksumine nigu käib, veeke laps lõksub külmä käen; loe kakskümmet viis ühe inge puhuga, siis ku sul nigo om Kod; nigu sinu, nimi minu ütelti vanast, ku siantse nigu - - käüve Pst; tõise kõnelev või vannuv miut, miul om nigu Hls; mul käevä niguse Kam; mõnikõrd tuleva nigu Ote; latsõl tuĺl suur nigo Kan; nigu, tu̬u̬ noʔ mõ̭ni `haiguss olõ õiʔ, tu̬u̬ tulõ külmäst Rõu; nigo - - mõnõl inemisel om tä `väega sakõ Räp; sugulanõ manitsass, siss tulõ nigu Se

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur