[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

mant1 mant Saa eL, mahnt Rõu

1. postp juurest sa lääd nüid miu mant ära Saa; Tarvastu kiriku`mõisa mant `anti koht Trv; ta ei läpe talu mant ära minnä Krk; `viiti tüdruk sanname (saunamehe) mant ärä ja `pańti `mõisat `ti̬i̬ńme Hel; ta karass `onte `lavva mant ja avit mul kesvä `sarda panna Puh; ta‿m jo suvikonnaline vars, vaja ärä võõrutada märä mant; säält `vaksali mant `õkva silmäld sinna talli manu saap rutemb Nõo; ta läits lätte mant vett `tu̬u̬ma Kam; ma lätsi, et ma avita esä sanna mant `mäele tuvva Ote; peremi̬i̬ss läits oma vara mant pakku ja kaot́ elu ka ärä Rõn; ma täü no söögi mant är˽tullaʔ Urv; mine õigõ mu˽mant minemä; eiśs (eks) na˽siss `tõisi mant opi˽taad `halva `mu̬u̬du Har; mudsu mant jääss veidükene `puuduss, olõ õiʔ inämb `õigõt mutsu päähn Rõu; meheimä käve iks üte `akna mant tõsõ mano Vas; mi˽jahatuśs om vaĺmiss, olõss vaja `veśki mant ärä˽tuvvaʔ Räp; ma tuĺli õ̭nnõ leh́mä mant, `piimgi jäi `kurnamaldaʔ Se; tuĺl tõiste mant Lut || kauguselt siin käüs mõne saa (saja) kilu`meetri mant [laadalisi] Pst
2. adv juurest mine ärä mant Hls; mõse emä ais mant ärä, sõss lää põrse kasume Krk; musta põlle `panti mõsu `moldi ja `anti `tõlva, siss `olli must mant lännu kah Puh; ega ma‿nte kägu mant (lähedalt) ei ole `nännu. miä ei tiiä, merände ta om; kui ike sõna ütte ei sünni, siss mugu lase `jalga, pane minekit mant Nõo; siss jääb tu̬u̬ uśsi viga mant ära Võn; Lat́s harinas sul `käśsi, sõ̭ss ei˽saa˽mant kohegiʔ Urv; savi nakkass `kuiuma, lätt mant mahaʔ Har; `kuultul jutul ei olõ˽`põ̭hja all, võõdass mant ja pandass mano Rõu; hädä saa inemisele ruttu, a mant ar˽lää eiʔ Vas; perremi̬i̬ss lõikass tarost [kärgi] `väĺlä, `pernaańe puhastass `meh́tset mant Räp; võt́it elo mant arʔ ja, nii saat́ ar˽`tõistõ `ilma Se; ärʔ `kaksõss pää, är kakaśs kõrva, nõna mant Lut

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur