[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

man man Saa eL(manh Har), mah Räp, mun Lei

1. postp juures ole raasike miu man kah Saa; käisi aia man jahu tooman Trv; temä olli miu esä man sulane Krk; tulge appi, susi karja man Hel; kui `kiissa `püiti, siss pidi `mõisale `anma egä püigi pääld suṕp `kiissu - - saagi man `oĺli tu̬u̬ täpe Ran; nemä istuva lavva man, `aava pikä jutu maha Puh; kae, kupats om sääl aia nuka man, sääld lähäb piir Nõo; es tetä süvvä suven toa man Võn; kel `rindu man ädä, tol om rasse eńgätä Ote; tu̬u̬ poiss käis paar `aastat tolle `tüt́rigu man, paar last muret Rõn; kuvve `aastene oĺli mina, kui `naksi esä `lehmi man `käimä talu karjage üten San; mis sa naagut mu man, ku‿sa minnu rahulõ ei jätäʔ Krl; riihhepaṕp oĺl suuŕ jutumi̬i̬s riihhe manh Har; ma võta tü̬ü̬ ńappu ja istu lehmä man Rõu; ku˽kaŕa man õ̭nnõ `määntse pihla`p̀uukõsõ vai `vahtrakõsõ `löüse, tõi kodo ja istudi uss`aida Vas; elläi om uma jovvu man, ramuh Se; ḱeriku mun oĺli paḱk, tütrik `pontu paku `pääle Lei; issänd jummal, riśti man edimäne sõna Lut
2. adv juures väha `mõrkjas maik on man Saa; kes olli talulaits, sellel olli karbige liha man (kaasas) ja võid kah Pst; si̬i̬ `kanga kudamin lää nõnda pikäl, et ärä `tüüpüss man Krk; oma latse üle om arm, sa‿let ü̬ü̬ ja päevä täl man Ran; temäl om näpu mu̬u̬d man, kost saab, sääld näppäp Nõo; `pańti pilakule ni̬i̬d pirrud palama ja siss pidiv latset säl man olema TMr; ku mõni raas toda `alba `rasva `suvve tuĺl, siss `pandsõ ossõlõ, alb lõhn ja magu `olli man Ote; no kon ma küĺmetanu ole, taren ole elänu, nüid om kühä man Rõn; Kas eluvaim vil man om vai om joba är˽koolnuʔ Urv; sul om õks ta `vastakõnõlamise hädä alasi manh, ega sa taad maha ei jätäʔ Har; vü̬ü̬l`möldreʔ olli˽man lat́sil, nii juhatamah ja oppamah Plv; vanast tohe es `jalga säńgüst `maahha `pandaʔ, nii oĺli˽kirbuʔ man Vas; Sita hais om mul man, kuʔ laudast tulõ Se; õdak mun (õhtu käes) Lei

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur