[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

majal1 majal ~ maeal ~ maal Kuu Hlj S L K(maial Koe) Trv Hel

1. mujal, teisal ei `targe (kannata) `tuaski `olla majal ku tegi siess Kuu; maal maa`ilmas on teist`muodi `asjad; ma ei ole `kuskilgi maeal käind Hlj; vaada kudas inimesed maeal elavad Khk; maal kohas ikka see `oasta `vilja kasude Jaa; tal es ole maal `kohta mette Pöi; ma pole `kussa majal olnd kui sii Villemel ja Putkaste `valdas Käi; ta‿p seisa majal kut `körtsis Rei; eks majal ole suured sood Mar; `päävä oli maeal tööl ond ja `õhta siis rehele Mär; noorikud, `peimed läksid lammaste `lauta läksid `ehtima koa, `riidid panema - - maeal põln `kohta mette Lih; Äga see sii põle terve põld, meil `põldu majal veel Han; maeal kusagil pole naapaelu kibi`aedu kui sii `meitel Mih; [olen] alati ikke põllal ja mette maeal; sii oo naa `moodi, majal teist `moodi Tõs; käüäkse `püüdmes ikka `välläs meress, kus ikka madalam vesi kui maal ond Khn; se oo tut́tabe, maeal põle abet `ühti, koone `otsas oo PJg; Olgu küll, et majal oo ia elada, aga kodu ikki kõege parem; isi oo sii, aga mõtted oo majal Tor; öhös `kohtes `sahvrel on põrand all, aga maal on kõik kibi Juu; ei ma Venemal maal põle käind, kroonumes olin viis `oastad Kos; kanad on nii kui paenakad, majal ei seisa kui kojas Jür; maal iĺmas kahe köiega `panna kuorm `kińni JõeK; mina põle elevańt̀i majal näind kui pildi pial JMd; noorest peast olin teenijaks taludes, aga vahest sai koa majal tööl `oldud Tür; ta miel on majal, ta mõtted on laiali; ta põle siin, ta elab maial Koe; maal kańdis ei ole `ambaid siŕbil Sim; maśsindamese aeg olin maeal tü̬ü̬ juures Plt; majal ei taha seista ku peeli seĺläs `ühte `puhku KJn; maal käis `koolis SJn; Ei tää, kudas majal tämmu `kapsad kasvavad, meil on küll viletsad Vil; majal es ole `kellä ku meestel `pükse seen Trv Vrd mojal, mõjal
2. mujale, teisale kus `kuhtas sa majal paned siiss, või jo lagedale jätta mette Mih; `kuskil maeal põle saand, `Pärnu linn oli kõige `kaugemal `kεia PJg; ta on majal läin Ris

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur