[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

maal1 maal Emm Phl Mar Iis Trm/-oa-/, maaĺ Jäm Khk Pöi/-oa-/ Han KJn Trv Plv Se, mael Khk Kaa, g maali

1. värv Valge maali pintsel Jäm; me teeme värnitsaga `maali Khk; Vana mael oli seina pεεlt tükati maha tulnd; Öue väriku ma tegi punakasruuni maaliga üle Kaa
2. uus (maalitud) pilt Käsitsi `pintsliga `tehtud piĺt oo maal. `Sakste tubades oli pailu `maalisi Han; ilus nagu maal Iis; ta‿m kui inemise maaĺ (ilus) Plv
3. tanu ääre kaunistus tetti üten tükin iki maaĺ ja änd; maalige tanu Trv

maal2 maal Nõo Krl Har Lei maas ku‿tu trits vähä läits kõveride, siss ollit sa maal Nõo; täämbä ummugu oĺl all maal Krl; Sau oĺl õks `korgõpan, maal is olõ `sauvu; ta om jo˽paĺlu `aigu maal `haigõ olluʔ, no˽tulõ õks vahel üless kah Har; makass maal Lei || tu̬u̬ naanõ om maal (lapsevoodis) Har

maal3 majal1

maale majale1

maaler `maal|er Aud, g -ri Jäm Khk Lai, -re Plt Trv, -eri Vai Tor Hää Plv/-õŕ g -õri/; maaler Hls Hel Rõu/-är/ Räp, g -i Kod KJn Vil Har/-lõ-/, `maalri Puh San Vas/n -õr/; `moaler g -i Trm, `moaldri Vll; `maald|er Pöi Kul JJn VMr, g -ri hajusalt R, Rei Mar Kse Han JõeK VJg/-ua-/ Iis Lai, -re Kir Ris Juu/-ua-/ Koe värvija `Maaldrid tulivad ja akkasivad maja `värvima Jõh; neid `maaldrisi põle `kuskilt `saada Vai; oli esiti `maalri `juures poisiks, niid akkas oma kää `pεεle Khk; Vanaste `maalder `Mihkel `värvis `looki ja `saańa, `vankrisi kua Han; [ta] `ütlend: `maaler, minu tuad tahavad `väŕmida Hää; `maalder värvib, kes on õppin selle `piale Ris; oli old pot́tsepp ja tordi`meister ja `maalder JJn; `mualder valgendab `seinu VJg; maalerid - - värviväd puu `aśju ja tubasid Kod; `maaler `värvis `lookasid ja vedru `vankrid. `maaldri `juure `viidi `värvida `aknaid ja Lai; sis oĺlid vi̬i̬l reisiseĺlid, maalerid, `tiisslerid ja `siukesed ammetimed puha Vil; ku maaler kapi iluste väŕm, si̬i̬ om üit́s kuństtü̬ü̬ Hel; maaler tei me maja ilusass `valgess Puh; naid maalõrid om no paĺlu Har; kes väŕvi`kuństi tund, tu̬u̬ om maaler, et tä `oskass egäsugust `väŕvi kokko säädäʔ Räp || nalj (menstruatsioonist) `üelda ka `maaldrid. mul ei õle `maaldrisi Jõh

maalik maalik (millestki väiksest) `sündünü latsest ütelts, tiĺluk, ku pudele maalik Krk

maalt1 maalt Har Rõu Vas maast maalt om rassõ üless tullaʔ; võt́t maalt kol˽kuiunut puu `ossa Har; võt́t maalt külmä kivi ja `tu̬u̬ga vaot́ Vas

maalt2 majalt

maalõ `maalõ, maalõ Krl Har Se Lei Lut maha kas ma˽maalõ lasi Har; paṕikõnõ `aŕke tette aamõtest `maalõ; ku siĺm [võrgu kudumisel] maalõ jääss, tu̬u̬ kutsutass häŕg; üteĺ `vaesõl mehekesel `ku̬u̬lõ ar naane. hulga `väikeise latsõkõisõ jäi `maalõ; täl (poisil) om [tüdruk] `süämehe lännüʔ, tä jovva‿i inäp `maalõ jättäʔ Se; päiv lätt `maalõ (päike loojub); pääš́ti obõsõ `maalõ (võtsin hobuse rakkest) Lei; ku tapat `oina `maalõ, nilut ar, nakkat ragoma; jätä˽maalõ tü̬ü̬ (jäta töö pooleli); a˽kukku joʔ `maalõ (suri ära) Lut

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur