[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

maurama `maurama Mär Vig Pil SJn Se, da-inf maurata Hää, mauradaʔ Vas

1. lärmama; jaurama `mauras mis kole Vig; Küllalt juba mauratu, akkam minema Hää; vahimees võt́tis `viina, akkas `maurama Pil; ärg - - kaabib jalaga ja `maurab SJn; ku t́a arʔ om mauranuʔ ja raha `puhtass joonuʔ, siss om periss `mõistlik `mi̬i̬śs Vas Vrd mourama
2. tormama, marutsema küll ilm `maurab Vig
3. jändama, sekeldama kala ei näkka igakord, mis sa `maurad SJn; Mis saʔ - - maurad naide meestega Se
4. manguma küll `mauras, aga mette ei `antud `laenu Mar Vrd maunama, mautama
Vrd maurima

meurama `meurama HJn VMr Iis, da-inf meurata Sim; `meürämä, da-inf meörätä Khn

1. möirgama suure iälega mies - - `meurab Sim; äŕg `meurab Iis
2. möllama, mässama Ää lask `lapsi sedäsi meörätä; lapsed `meüräväd `piäle Khn; elidinga `aigus - - `eśtis lüeb punase viĺli aga ülesse, voata pärast läb `meurama piltl VMr
Vrd mäurama

mourama `mourama Muh Han mõurama, jõrisema torupiĺl `olli pillimehel, see `mouras `perse taga `ühte `järge; kui sitikad `mouravad, siis tuleb `tormi Muh; küll meie vana täna `mouras ja `jouras Han Vrd maurama

mõurama `mõurama Tõs Vas/-mma/, da-inf mõurata Trv Plv; `mõuramõ, da-inf mõuradõ Krl; nud-kesks mõuranu Hel

1. möirgama `purjus mehe `kohta, [kes] teeb kisa paelu, ikka `öetse, mis sa `mõurad Tõs; `saadan om sel aal mõuranu, ku teid om `soetet Hel; sa `mõurat ku lõvi Krl; kuuli puĺli `mõuramist Plv; Härgä viidi laatu, kagos mõuraśs kogo ti̬i̬ Vas Vrd mõirama
2. püsimatu olema mis sä ikki `mõurat, seisä paegal Trv; puroh inemine `mõurass `ümbre, ei olõʔ `koohkih paigah Plv

mäurama `mäurama, da-inf mäurata SJn; (te) `mäurata Lüg

1. möirgama mis te (vasikad) `mäurata, tulen kõhe teid `juotama Lüg
2. möllama, mässama Ti̮i̮ tü̬ü̬d aru järele, ära `mäura SJn
Vrd meurama

möurama, möurgama `möurama Jõe Lüg Pha, da-inf möurata Lai, `möurada Jõh IisR; `möür|ama Saa, -ämä Kuu; `möurgama HJn JõeK VMr, da-inf möurata Saa Lai möirgama; üürgama; räuskama siis pill `möurama ja tants `lahti Jõe; tuul - - tõist `päivä juo `möurab ku ärg Lüg; kui ned Määtaguse `mõisa `pullid tulid, oi küll nad `möurasid Jõh; Tuleb `juuva täis kodu ja `mutku akkab `räiskima ja `möurama IisR; ta `möurgas ukse taga kui ull, `tahtis `sisse Saa; kui emis ot́sib `kuĺti, kus siis `möurgab HJn; `üĺged `möurgavad nii kui puĺlid JõeK; puĺlid `möurasivad, et seinad põrusid - - kui nad laudas `kińni olid Lai || möllama Siis `lasti seda õlut `käiä `päivä kolm `lahtises `tuarvis ja siis `pandi õlut `ankru ja vot siis kui akkas `ankrus `möurama Jõh

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur