[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

lukk1 lukk g luku L(-o LäLo) K I M TLä San spor V(-o Plv), luki S, lukku Lüg Jõh IisR, lugu Kuu; luḱk Vil, g luki Muh Khn M Puh Urv Se, luḱi Urv Vas Lut; lukku g lugu VNg Vai
1. lukk, taba Sie vade `kartab `vargust, igäl puol lugud pääl; Lukk on `luoma vari, inimeste vari sie ei ole Kuu; `Oia sina oma saladust - - kas vai `seitsme lukku taga IisR; lugu sies on üks `vetru, midä `touka lukku `kinni Vai; εε naine maea lukk, tige naine `pörgu tukk Khk; Vanasti pole uksel lukki olnd, kepp oli ukse ees `püsti - - kohe oli võõral tääda, et inimesed on ää Pöi; põle jo luḱka `soaja mitte Muh; selle luki jäuks on kaks vetind Rei; nüüd oo lukod, `enni olid puu teĺled uste taga Mar; Suul lukk ees (vaikijast) Han; muugitse lukud `lahti Tõs; Võt́i lukiss `kindi, ei anna `liiku Khn; aga sealt ei saan `süia, leib oli luku taga Aud; mul isi seitse võtid ja seitse lukku Hää; võti `keerab luku `lahti Nis; vana `seĺtsi `aitadel olid puu lukud; pani lapsed luku taha ja läks [mõisatööle] Juu; vanass õlid puu lukud, puu riiv kua taga Kod; nüid on kahe kolme vedruga lukud Äks; see mis rambi ette pistets, õigats tabas ja lukus Hls; vanast üteldi, et naańe om maja lukk; vanast lukku es ole, vanast `olli taba, lukku es üteldä Nõo; ku na rippuvaʔ lukuʔ tulli, sõ̭ss kattõva nu̬u̬ `puudsõ lukuʔ är Har; valla laadik oĺli, kaśt õks oĺli, lukõlda is olõʔ Rõu; es olõʔ lukkõ aida i̬i̬h Vas || fig nüid on kaks kolm last ära, pannasse kramp `piale, lukk ette, `rohkem ei tule Plt
2. kinnitus(vahend) a. vits, võru Sepp tegi nua pia lukku; `naaskli lukku `sisse käib ruod, lukk on igäl `naasklil Lüg; vets, see see vikati lukk oo Vig; vene vikatid `pańti lukuga [otsa] Hää; puu `piägä nuga, lukk `ümmer Kod; luḱk oiab pää kogosin, et ta `lõhki ei lää; puu pääge väidsel pannas luḱk pää `otsa, eläje tapeteve väidse om lukige Hls; mõni siŕp olli puu `pääge, neil olli vaśk luki pääl, et pää `lõhki es lää Krk; luḱigõ maa väit́s, luḱk oĺl rõngass väidse pää man Urv Vrd luks3 b. sisselõige, sälk vanast oĺl ri̬i̬ `vehmrell lukk otsah Plv c. käepide, (varre) põikpuu lukk miä pant `lapjulõ `otsa, `lapjul lukk um otsah sääne Lut d. püssilukk nii pia ku `paika jäid, `püssid kõik lukkust `lahti Lüg; püśsi lukk one taga, kõegil one lukud, suurel tükil ja püśsil; ku luku võtad ärä, püśs ei käi Kod e. keti kinnituslüli `ketjo lukku, sedä `kutsuda sekkel, `ketjo sekkel Vai; keti lukk pannasse kahe keti otsa vahele Khk f. u tõmblukk meestel on lukiga kampsun Jäm
Vrd luka

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur