[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

looguss1 loogu|ss g -sse TLä Kam, -s(s)õ Krl Har(-sa) Rõu Se Lut/-uo-/ (lookjas) puuvarb a. vits vikativarre küljes kui looguss pääl, pühib kaari nii `puhtas, nigu tare põrmand; looguss `lü̬ü̬di peenikeste `nakluga vikati varre `küĺge ehk `laśti mulgud varre `siśse Ran; ku rügä niideti, siss `pańti vikatile looguss `küĺge Nõo; looguss oĺl paio vai peenüksest kõovitsast, tu̬u̬l üt́s ots oĺl vikahti kandsu man, tõõnõ oĺl vikahti varrõ külen looga `mu̬u̬du, `riśti vikahti terägaʔ Rõu b. reeraam; reeraami põikpuu loogusse - - kõvera puu sinnä [reele] tahutsedu `risti, kelle `küĺge varva lüvväss Kam; `ku̬u̬rmõid pandass sinna loogustõ pääle, puu `ku̬u̬rmaʔ ja hao `ku̬u̬rmaʔ Har; ośti `paĺja rii, vaja loogusõʔ esiʔ pääle tetäʔ Se c. püünise vibu Loogussõss paańutõdi mõ̭ni kassuv puu vai köüdeti toorass oŕs tõõsõ puu `küĺge - - nagu˽kits vai jäness `trehvü silmusõst läbi minemä, looguss tõmmaśs silmusõ kokko Rõu d. kalapüünise pand simbi, mõrra, kriisi luoguss Lut e. korvi ribivits korvil om loogussed, nońde `pääle palmitsedass vitsad Ran
Vrd loogutus, look1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur