[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

liugu1 `liugulaskma R eP(-o Mar Kul, -i Rei Phl, `ljõugu Khn; liu Jäm) Trv TLä Ote spor V(-o Räp, `ĺuugu Krl) liuguma, liuglema vanad inimesed kohe kävid [vastlapäeval] `liugu `laskemass, `riegä `lasti kohe `liugu Kuu; siis ku õli jää aeg, sis `käisimä jää pääl `liugu `laskemas Jõh; ma liha `liugu ~ liu `laskma Jäm; poisid `laskvad ju püksi `perse pεεl `liugu Khk; `talve soab `liugu lasta Vll; lapsed ja vanad `laskvad `liugu ~ `liugi Rei; [vastlapäeval] oli `liugu läind `lasma, siis pidand `jälle ilost pikad linad kasuma Mär; liu `laskmesest tulnd `väĺla midagi, jää oli karme Kse; lapsõ `põlvõs läksi `liugu `lasma põlvõtõ piäl Khn; porise rinnaku pääl saab ka `liugu `laske Saa; lasevad `tritsudega `liugu Hag; `laśsime ange otsast `liugu `alla, pisike kelk oli Juu; tule `liugu `laskma JMd; poisid olivad küla vahel `liugu `laskmas VMr; `liugu `laśti obessegä kua, obene ri̬i̬ ette, `ku̬u̬rem inimeisi `piäle ja `küllä, et ike pitkäd linad suavad Kod; ange `otsa minnasse `liugu `lasma Plt; poisikse laseva `liugu Trv; `talvel `oĺli jala`rauduga `liugu `laskmine Ran; ma‿lli `kange `liugu `laskma, lassi `liugu kükikeli ja käpikeli; latse ku `talve `liugu laseva, lume sehen ärä küĺmetävä, siss köhivä nigu kusi käip taka Nõo; vanast `lasti angõ pääl `ammõgõ `liugu Urv || fig (teise ärakasutamisest) Ei ma pole õppind `teise `seĺjas `liugu `laskma IisR; Mees laskis vanaeide tagumiku pääl liugu nii kaua kut nahk katti kulus Pha; kas lehm või lammas `antasse teise kätte söömä `peale, `kange ea o teise `persi kanigade peal `liugu `laska Mar; Laseb teiste naha pääl - - `liugu; Tü̬ü̬d ei viisi tiha, teise `perse pääl laseks aga `liugu Hää; jää pial liu `laskmine põle kuńst, aga teise `persse pial `lastasse `liugu Lai; `tahtsid teiste turjal `liugu `lasta Plt; esi ei viisi midägi tetä, siss tahab tõese `perse pääl `liugu `laske Ran; tõese `perse pääl om ää küll `liugu `laske, ega `endä perse ei kulu Nõo; latsõ lät́si `ĺuugu `laskmõ Krl; Mis viga tõõsõ naha pääl `liugu `laskõ Rõu; Kägo pessä ei ti̬i̬, munõss tõistõ `pessä, lask tõistõ taga pääl `liugu Vas; Lask sängö pite liugo (logeles) Räp Vrd lingu2, liuge

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur