[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

link1 link g lingi spor S, L(lenk LNg) Nis Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Äks Plt KJn Krk San Lut, `lingi Kuu Lüg Jõh; lińk g lińgi Khn Koe Plt Rõn spor V, lingi Kod M TLä Ote San Krl Plv Vas; `linku g `lingu VNg(n link) Vai; klink g klingi Ris HMd Jür HJn JõeK Lei(-ńk)
1. ust sulgev metallist pide `ukse `lingu all on trikkel, `kergitab `lingu üless VNg; `linku käüb `puolest `uksest obadukse `pääle Vai; uksel on link ning kääakadis; see `söuke sańt link, ep kei `εεsti Khk; Ustel olid puhas oma `tehtud lingid ees, rauast lingid; See on lingi nina, kust sa siis `kinni võtad, kui sa toast `välja lihad Pöi; siis `kästud läbi ukse lingi augu oadata Muh; aba oo uksel, aba tõstab `linki ülesse Tõs; Uksõ link `lõnkus, üks tuli tuba Khn; `kennigi `katsus väĺlast ukse `linki, link `liikus väha Saa; pane uks `klinki Ris; raud inged taga ja klink ies, klingiga [käib] `kinni uks JõeK; sisemisel uksel one käsiraud, välimisel one link Kod; uks `pańdi `linki KJn; Nindagu `kamre usse lińk lõnksaten, siss tidruk `panden `kähku mineme `jälle Hls; si̬i̬ om lińk, mis päidlege maha litsut - - ja raḿp, mis üless `kargass Krk; uiss om lingin Ran; [ta] pannu usse lingi `küĺge nööri ja poonu `endä sinnä ärä Ote; kurivaim `jätse ussõ lińgist vallalõʔ; vanast oĺl ussõ lińgi all sääne `puunõ lapits, tu̬u̬ mis `lińki üless nõśt Kan; vanna `mu̬u̬du ussõ käeraual om lińk; `tõmba uśs lińgi pääle Har; meil es olõ `lińke, `ilda `aigu tuĺliʔ Se
2. eseme metallist osa, kinniti a. kangaspuudel link, sie `oiab `sarvi pakku `trammili, et ei `juokse `kangass päält `välja Jõh; link - - se mis pässabu `amba sihes kεib Khk; link on `teĺgedel seal `ammaratta taga `köstre `juures. `köster jooseb kõrr-kõrr-kõrr `mööda `ammaid, siis paned selle lingi `sõnna `amma taha, et ta edasi ei joose Juu; `kanga lõnga puomil on lińk Koe; `riide pakk oli all, ammas ratas oli otses, käis lińgiga - - et ei and järele, lükkasid edasi lińgist, kangas oli pingul Plt b. (muudel esemetel) kao koogo link Mih; püssi lińk, kellest püśs `valla tõmmats Krk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur