[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

lible n, g libl|e Jäm Khk Vll Pöi(n libl) Muh(n libl) spor , K I Ote San, -u Saa Hls Nõo Kam Rõn, `liple R(n lipl Lüg); lible g `liple Khn Kam; liblõʔ g `liplõ V(n lipõ|l Lut, -ĺ Se; -eʔ g -e Har); libel g libl|u Trv Hls Krk, -e Puh; lipl g lible Mih/le-/ Ote; pl libled Ran
1. õhuke leheke, liistak; ebe, kübe; viljatera kest kui mere vesi on soe ja kollaseid `lipleid täis, siis `üelda, et meri `oitseb Jõe; `kaeral tulevad `lipled, kui `kaeru `tuulad VNg; Viletsad `iuksed, `arvad, `lipled vade pääs Lüg; Mis `rohtu seal selle kuivaga on, muidu libled illerdavad tuule käe Pöi; `uota, et ep umala `lipli lähe õlle `sisse mette Muh; möni arv lible oli [põllul] Noa; lina - - laasib libled alt ärä; lõik ein oo seoke üksiku lible `moodi Vig; paiu libled (urvad), `piale `küindla`päeva akkavad [õitsema] Var; Luõmad seid `terven `kuasta taemõd ää, mitte `liple jäess `järge; Nda laisk, et viisi mitte `liple liiguta Khn; siin pöle `rohtu kedagi, mönid va libled on Ris; oras põle `easti tõust `ühti, mõned libled `paĺlalt `püśti Juu; `enne magasid inimesed `õĺgi sies nagu siad pahnas, libledest padja pia all Jür; mõned kartuli libled on pańni pial JJn; kaeral on nesuksed libled, `pehmed libled `kasvamise ajal juba, teśtel `viĺjadel ei old libli VMr; neid liblesid on kaeras paĺju. need on `kerged - - need nigu linnud `lendavad Trm; kääväd `veikesed `lained, viäreväd ku libled Kod; lõigu liha liblusse, pane panni `pääle Trv; `lõika miul ka üit́s libel `kaali Krk; üits puukoore libel läits `siĺmä Puh; ega vanast `patja es ole, kaara libluse `panti pääalutse kotti, tu̬u̬ `olli tu padi ja kõ̭ik Nõo; kõva mi̬i̬ss ütel kõhnale mehele: sa olet nigu üt́s lible, sa ei püsü tuule i̬i̬n Kam; kuusekuku `si̬i̬mnel om lible takan, lible viiva ta `lendu; ma tu̬u̬ kõjo liblesit, pane `paisele `pääle, tu̬u̬ võtt mulgu `sisse `õkva ruttu Ote; no˽nakass ihu `nahka ajama, tulõ `liplõ `kaupa `nahka mahaʔ; kalal omma `liple (soomused) - - pääl Har; üt́s vana inemine võt́t `liplõ keelega `vällä, ai keele silmä laka alaʔ, tõmmaśs `liplõ `vällä Rõu; toohokõsõl omaʔ `liplõʔ küleh Räp; kaaral `püörüse man um lipõl, a ku pessät äräʔ, no kõik jääseʔ aganast Lut || maksalutikasSe Vrd liblikas, librakas, lidve, lipe1
2. seene eosleheke seenel om `valge lible all Puh; pilviku om alli seene, `nilbe nahk om pääl - - lible om all Ote; pilvike om punatse pääld, `muidu om `valge, vaŕs ja liblu ja Rõn
Vrd libre

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur