[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

-lajul, -lajule Ls loodelajul, -lajule
lapule lapule Jõh/-pp-/ VMr HljK Trm Kod Lai Võn(-õ) kutsumata külalisena, kontvõõraks [ega] `Muidu lappule `mendud kui tuli nisike tuju, siis `mendi ikke `mitme mehe; kui õlivad `tüträd majas, siis tahivad `õhta `ilja, `kella `nelja ajal [linu] `kolkima akkada - - siis `uadeti `poissisi lappule Jõh; tule lapule `pulme `vaatama VMr; pulma lapulise, nu̬u̬˽kävevä lapulõ õdagu Võn; lääme lapule Kam; lapule mindäss `kutsmada Ote Vrd lapul
linul, linule1 linul Pst Hls Krk Nõo Ote, -ol Räp; linule Trv Krk Ran Nõo Ote, -olõ Räp viina eest loomasööta, toitu vms paluma(s), linuma(s) oles ma `tääden, et sa `lambit pöät, siss ma oss `viina võtten ja linule tullu Trv; vanast käüsive linul, viinapudel olli ligi ja Pst; ni̬i̬ käüsiv linul, kel lehmä põhk `otsa lõppi - - viin olli pudelige man Krk; keväde poole kui aenad ja peldid otsan, võt́t peremi̬i̬ss viinapudeli, ütel: ma‿la linule, ega eläjil ei või `laske `näĺgä ärä lõppe Ran; ku sa linule lähät, võta sa `viina üten, siss ike midägi `perrä venib `sulle Nõo; pańg `viina lännu ärä linul Ote; sepp tulõ linolõ sügüse, iks käve kui vili pesset ol Räp
linule2 linatööle kell kaks `tõusti üless, `mindi linule Vig
luule luule Jäm Khk Vll Pöi Noa Mär Var Tõs Saa Kei Juu Koe VJg Trm Kod Plt M Puh San, -õ Krl Har Rõu, `luule Hlj VNg tühi jutt, väljamõeldis sie on `paljas `luule Hlj; see muidu üks `rahva luule, sellel pole sehes midad Vll; See on muidu luule, nii vana mees võta naist änam midagi Pöi; mönel inimesel on seda luulet (fantaasiat) Noa; se mud́u luule, ää usu `ühti Tõs; tühi luule Koe; ega nied `õiged jutud ei ole, nied on va luuled kõik VJg; ära tema luulet usu Trm; tühi luule kõik Plt; si̬i̬ om periss `süńdünü lugu, ega si̬i̬ ei ole luule Krk; si̬i̬ om paĺlas rahva luule Puh; kas tu om `õigõ, et ala perremiiśs minevä pühäbä hõpõ `pulmõ oĺl pedänüʔ [või on see] luulõ Har || hv poeesia luule laulud Koe Vrd luulejutt, luuletis, luuletus

lõul, lõule lõul L(lõol Mar) Ha(löul Ris) Tür Pil; `lõule Mar Tür

1. nõles; nõlesse Hobusele tehti sooje rukkeid, sest ta oli lõul; obo oo `lõule jäänd Mar; lõul, kael `paistes, mädaneb, lööb augud `sisse Mär; obone on lõul, aab ninäst tat́ti `väĺlä, kurgust akkab `paestetama ja mädänemä, eng jääb `kinni Juu; obune jääb `lõule - - obune jääb uimaseks, ei taha `süia Tür Vrd lõuel, lõuele
2. kaelanäärmete paistetuses siga on lõul Jür

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur