[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

lauglema `laugl|ema Kam Ote, -õma (-õmma) Võn VLä Räp, -õmõ San Krl Har; da-inf lauõl|daʔ Har, -dõ Urv, lavvõlda Rõu, laugõlda Räp
1. lennul hõljuma, aeglaselt tiireldes lendama kuĺl `lauglõss kanna vahiss Võn; tsirgu kulliʔ `lauglõsõʔ `taiva all, säält `laskva noolilt `õkva `säĺgä San; tuulõ`tallaja `lauglõss, õs liigudõ `siibu, lavveĺ; kuĺl `lauglõss mõtsa `kot́sil, lavveĺ inne ku maha laśk Urv; linnukõni `taiva all `lauglõss, `lindas üte kotuse pääl Krl; ku kurõʔ är `essünü [sügisel], ka ku nä `lauglõsõ üleven `taiva all Har; liuglema-lauglema õhus hõljuma liuglõss, lauglõss, maha ei sata = suits Võn; Lumõ`helbe ka˽`liuglõsõ˽`lauglõsõʔ, nikagu maa pääle satasõ Rõu || fig Olõki ei˽taa elu nii `liuglõmine-`lauglõmine, `taaga kaks um murõt külät Rõu
2. tarbetult ühest kohast teise käima nigu lolli vai joodiku `laugleva, ei taha ärä minnä Kam; mis sa `laugled külä piti Ote; võta˽kaḿps `säĺgä, siss võit ussõn lauõlda Har; Ka‿ku˽tü̬ü̬d piät tegemä, saa õi˽sõ̭ss `ilma piten lavvõlda Rõu
Vrd laugelema
liuglema `liuglema Tõs, da-inf liugleda JMd, livvelda Nõo San/-me, -de/; tn `liuglemine Krk; `liugele|ma, -da VNg; `liugõlõmma Võn, da-inf livvõldaʔ Plv; `liuglõma Har Rõu(-mma), da-inf livvõldaʔ Krl/-m(m)õ, -dõʔ/ Vas Se Lei Lut; `ĺuuglõmma Krl/-õ/, ĺuu(g)õldaʔ Har liugudes liikuma a. maapinnal `liuglesime määst `alla JMd; lastel om kooli vaheaig, nüid na muial ei saesavagi kui väĺlän - - teevä lumesõda ja `liugleva Nõo; na‿m lat́sil hää ĺuugõlda, na‿m lämmi; latsõ˽`lät́si `riiksega `ĺuuglõmma mäe pääle; `väikene regi `liugli mäest `alla Har; Ku˽latsõ˽`väiku oĺliʔ, sõ̭ss nooĺõ kiä muud `säĺgä es panõ˽ku˽linadsõ˽`hammõʔ. `Tu̬u̬ga nimä˽sõ̭ss lasi˽tarrõ piten ja˽käve˽välähn `liuglõman Rõu; pu̬u̬ĺpühä õdagu mindäss mäe pääle - - siss livvõldass perä riikäsega ja ledenkaga ka Se b. õhus või vee peal laev `liugleb, sõedab pikkä Tõs; ei sata kedägi, vähä `liuglemise `mu̬u̬du tule [lund] Krk; `liuglõss, `lauglõss, maha ei sata = suits Võn; Lumõ`helbe ka˽`liuglõsõ˽`lauglõsõʔ, nikagu maa pääle satasõ Rõu
Vrd liuguma

lõuglema `lõuglema, da-inf lõvvelda sõnelema; lõõpima lõvvelsiva, jageliva, kate vahel `oĺli tüli; aea `viitess lõvvelsime, naĺla ja `kõiki segi Ran Vrd lõugama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur