[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

lanks lanks lurr Ega sie subi lanks sis kohuss `seisu, vähä aja peräst on koht tühi Kuu
lenks1 lenks Hlj, g lenksu Kad KuuK, `lenksu Lüg(-o) Jõh Vai(n `lenksu) a. aas, silmus sia`sorka, sie `solme on kahe `lenksu `muodi; tämä (võrgukivi) saab `lenksu (silmusesse) `panna Vai; lenksu (jooksvasse) sõlme lõng läks `lenksu Jõh; panin köie üle `kuorma `lenksu Kad b. jõnks, käänak `luomad `käisiväd `karja kurudes, kolm kuru `lenksu õli, kust tuli `luomidegä `mennä Lüg
Vrd lenk1
lenks2 lenks g lenksu väike vedeliku kogus, tilk oli lenks `piima pleki põhjas; sain lenksu vett `ämbrisse Kad
links1 links nätske, halvasti kerkinud links leib Kul
links2 links g linksi liigendnuga Igal ühel oli links taskus ja isi lõikas laua ääres leiba Tõs Vrd linkunuga
lonks lonks g lonks|u Sa Muh spor L, Juu JMd Tür Koe VJg I KJn M Krl Har, -o Kul Kod, longsu Mär Tõs Ran Nõo, longso Mar Khn, lonsu Plt, `lonksu Kuu IisR; lońks g lonksi Har; n, g `lonksu VNg Vai suutäis vedelikku, sõõm hüä lonks Kuu; Juob `suurte `lonksudega IisR; `anna `miule `juvva üks `lonksu Vai; ühest lonksust ep saa midad, vöta aga veel Khk; Noh va leerivend, veta niid ka paar kenad lonksu Kaa; `Külma vett võtab veel lonks aavalt ja see on kõik, kaua ta änam äi ela; Sii ruusi `põhjas üks mehe lonks [õlut] on, `viska (joo) see ää Pöi; joo kümme `lonksu ühe iŋŋega ää, siis kaduvad luksud ää Muh; Ei saa `lonksugi inge `alla panna, juba jalad nõrgad Han; sai kaks iäd `lonksu Tõs; Nda kangõ õlut, et sai puär `lonkso rüübätä, kui tegi juba silmäd kirjavaks Khn; ma võta ää lonksu `piima Hää; ta ei võta mitte `ühte `lonksu `viina JMd; anna mulle üks lonks vett Koe; mitu `lonkso `viina laśkin Kod; parem pane lonks apud `piima ehk vett `juure, kui leib on kõva saand Pal; võtab lonsu `viina ja kohe on `joonud Plt; üte lonksuga jõi ärä Trv; kurk om ärä kujunu, ole ää, anna mulle üits lonks vett Nõo; noh piirimiiśs, lasõ sa˽kah üt́s tubli lońks. siihn podõlin om vi̬i̬ĺ üte lonksu osa `viina Har Vrd klonks, lonksauss, lontsu2, lõnks
lõnks1 lõnks g lõnks|u Pöi Kse Tor Saa Trm KJn Hls Nõo Kam San Har, -o Kod, -i Krl Rõu/--/ Plv, lõngsu Mär Puh Nõo San Urv/lõ̭-/ lonks sai koa ühü lõngsu rüübata Mär; sinule ma ei paku mitte `ühtegi `lõnksu Saa; Kui äkitse ehmatad, siis kästasse kõhe kolm lõnksu `küĺma vett rüübata Trm; mia `laśse üte lõnksu viina Hls; ju̬u̬ `küĺmä vett mõni lõnks, siss kõtt ei jää kõvass Kam; tast saa vil mitu ääd `lõnksu San; võt́i üte lõnksi apund `piimä Krl; ma lasi mõnõ lõnksi Plv Vrd klõnks, lõngsavuss, lõnksahuss
lõnks2 lõnks g lõnksu Pöi Rid, `lõnksu Lüg; lönks g lönksu Emm = lõnk Üks lõnks jäi `sisse, `lõnksu taha jäi `aisa nupp, sis pidas Lüg; roadil lõnks sihes; [vikat] lõi lõnksu sisse Pöi; öhe lönksu lasi vesikaarst `loode (tuulest) Emm Vrd jõnks1, lenks1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur