[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kuigi `kuigi R(-gi Lüg) Vll Rei spor LäLõ , K Kod Pal Lai M Puh V(`kuigiʔ Rõu Vas); kuigi Pöi Kos Trv Kan Kra, kuegi Tor; `kui|gid Sa Muh Mih, -git Khn, -get Käi; `kuiki Krk T Lut, kuiki Rõu, kuḱki Urv Har Vas(-); `kui|ge, -ke Räp Se; `kui|egi Urv, -õgi Rõu
1. adv eriti, mainimisväärselt (adjektiivi või adverbi laiendina) Ega `sinne `kuigi `kaua `paadiga lähä; Voib `olla juo `kuigi pia tuleb lumi maha Kuu; suvel `kasvas [lamba] vill `jälle `kuigi pikkast, siis `jälle `niitasima VNg; `tuetuse raha‿i õld juo `kuigi suur; ei õle saand `kuigigi pali `eina kokko Lüg; mina elasin Metskülas `kuigi `kaua (mõnd aega) IisR; senest `leiväst ei `piisa `kuigi `kauast Vai; ta pole `kuigid önnelikult eland Khk; nee‿ss ole `kuigid suured end (rannamajadest) Mus; ta pole `kuiget `kaugel Käi; `kuigi kauat ei oln `aige Var; pane angerjas pange `sisse vee `sisse, ei ela `kuigi kaua Vän; ühe `uastaga ei kasva `kuigi pailu Amb; ei läind `kuigi `kaugele teest Ann; `veśkini põle `kuigi pailu muad VMr; nad (heeringad) ei old `kuigi pikad Pil; [aken] põlnd ju `kuigi suureke KJn; mea ei käind `kuigi pikält `karjas Kõp; üteld kõrrald es lää `kuigi paelu Trv; temä es käü `kuigi kava Krk; põllumaad es ole `kuiki paĺlu Ran; mul ei ole `täämbä `tervuss `kuigi kõrran; Sul ei saesa üitski rõevas kuigi kunini; `küindle tuli ei ole jo `kuiki `valge Nõo; kui `täitsä `undsene, ei ole `kuiki `kaugele nätä Kam; Täl inäp kah eks `kuigi paĺlund ei ollõv Urv; ma es saaʔ `kuigi paĺlu ärʔ tetäʔ Krl; Imä is olõ siss vi̬i̬l kuḱki vana Har; näid olõ õi `kuike paĺlokasõ Se
2. (mitte) kuidagi ei voind `kuigi `männä joe `pääle; `eiväd leppined `kuigi kokko Vai; tema oli `aiglane `äśti ja tema ei saand sis `kuigi Kad; Karjatii - - om üits mülke aud, ei päse kuigi läbi Nõo; pikäli olla es saa `kuiki ja uni es tule Kam; provva ei ole `julgunu enämp `kuiki `olla Ote; ei `kuiki saa San; ma olõ nii väsünüʔ, et kuigi `jalgu pääl inämb ei püüsüʔ Kan; Taha om `hirmsa suurõ lumõ`uarma ajanu, tast ei saa inäp `kuigi läbi; tu̬u̬d mõista õi˽`kuiegi üldäʔ Urv; ei mõistaʔ `kuigi lukõʔ Krl; ei saa umast sulasõst `kuigi vallalõ Har; lat́s um `ilma `sündünüʔ ja sõ̭ss um `kuigi är˽läppünüʔ Rõu; vaśt saat `kuigi ta leevä `ahjo är˽`panda Plv; näil `tahtu‿us tedä `kuigi `anda˽surmalõ Vas; saa ai `kuige minnäʔ, ei no hobõsõga ei jalagaʔ Se; ma või ei kuigi tulda Kra Vrd kuigina
3. konj olgugi (et), ehkki Kuigi vana lubas, seda äi küsita Pöi; `kuigi ta seda ei anna, ma küsi ommeti Rei; `kaupleb etetsi, `kuigi sai suure kahju, varastati `paljas Tõs; kuegi ma‿i saand `tulla, tulen sel pääval ikke Tor; `kuigi me `linna lähme, mis sest VJg; `kuiki ta nii om, egas‿sest põle [lugu] San
4. mingi(sugune), midagi (head, väärt) sie `kaŋŋas ei old `kuigi asi ka VNg; kas neist änam `kuigi puit tuleb, pool `kõrvend nad on Tür; `vartadega sai `tautud, aga ega sie old siis `kuigi asi Kad

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur