[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kuidagi kuidagi Khk Vll Rei Mar Khn Tor(kue-) Amb Kod(koe-), -d SaLä Muh; `kuidagi Kuu VNg Vai; kudagi Kuu Lüg Jõh L K I Trv Krk TLä Ote, -d Sa(-- Jäm) Kse Khn, -t Trv Krk Hel; kud́agi Saa JMd Hel Ran; kudaki Trv Hls(-d) Krk(-t), kud́aki Kam, kuidaki Lei mingil kombel, viisil, moel `voimata tüür mies, ei `senga `kuidagi taha `kaupa `saada; `kuidagi on nie sügüsü `ehtud ka nii sügävälle igä `hinge vajund Kuu; kas saad kudagi raha `ilma `tüötä Jõh; sedä ei voi jo `kuidagi tehä Vai; Nee kaks äi sünni mitte kuidagid kogu Jäm; ta‿ss saa `eesega kudagid akkama Khk; Ajasime kudagid ilma joomata läbi Kaa; `roitse `peaga‿p taha töö kudagid `minna mitte Jaa; see‿p sünni kuidagid Muh; vilega tehakse `voŕsta, mud́u ei saa kudagi Mär; ei tahass mitte kudagid Khn; Ei saa mette kudagi aru mis tal mõttes on PJg; kud́agi ei saa einte `järgi minna Saa; kudagi ei sigine, ei `oska teha ega Juu; sie ei `võrdle sul kuidagi (ei õnnestu) Amb; ma ei saa `lüpsta kudagi; isa oli `enne `tüölene, pärast siis, `katsus kudagi talu `peale Pee; vana lehm, aga‿i akand kudagi karjas `käima VMr; koedagi koevass ei sua `lauta Kod; kui kevade ei kadu pori kudagi ära, siis tuleb kuiv suvi Pal; iir pugenes `voodri taha, kudagi `väĺlä ei saa Äks; veiksed keĺmid poisid, kellest kudagi `lahti ei saa SJn; sai müllät selle `tü̬ü̬ge, es taha kudaki `vastu saia Krk; kui temä kuidagit `võĺsse, siss sedä ei saa mina ka enämp `tõende Hel; siĺm ei saa kud́agi pahupidi olla Ran; es saa oma asjale ka kudagi Puh; mia pia ka‿ks `endä kudagi ärä elätämä; ei näe enämb kudagi tagasi tulla Nõo; ei saa kud́aki mahaki raguda [puid] Kam; leib olli nõrgas tõsnu, es saa kudagi `ahju panda Ote Vrd kudagina, kudagine

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur