[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kubel1 kubel Saa Kõp M Nõo, kubõl T VId, kupl VLä, g kubla; pl kublad I VlPõ; kupel Mih, kupl (g -o Mar) Ris, g kublu; n, g kublu VNg LNg Mär Hää
1. hrl pla. kubel, väike (ärritus)muhuke nahal lapsele sokot ei tahagi anda, kublud või mutid aab ülesse, nagu nõgese kõrvetis LNg; üks elajas oo `jalga söönd, aab kublod ülesse; silmnägo sääse `kuplosi täis Mar; nüid oo kublud üleval Mär; Käed-jalad sääse `muhkusi või kublusi täis Hää; kui külmaga üles `tõmmab naha, kublad naha `piale, sis on nahk kana ihus; nõgesed võtavad kublad ülesse Plt; laits o ninda `sääskel ärä sü̬ü̬d ku kubla kuhi Krk; kõik säĺg täis kirbu `sü̬ü̬dusi `kuple Nõo; kihulane om purenu, kubla om üless `võtnu Ote; Nõgõstõga kõrvatõn aja kublaʔ üles Rõu b. vistrik; (vesi)vill; odraiva kublud peal, `viske `moodi Mar; seant kubel om üless aanu, vesi sehen Krk; ta kubla `haiguss om soŕdi `järgi, nail omma lat́sil ka jo kubla siĺmin (marjad silmas) Har; mõnõl aasõ `silmä kublaʔ Plv c. õhumull `vihma saeab siis veel kublud peal Kse || leib on tuli rakkus, kui kuoriku pial on kublad (koorik kohati lahti kerkinud) Iis; kublah ~ kublal(e) ~ kublan ~ kublel(e) ~ kublus kupla(s), villi(s); mulle täis ihu on kublus keik Ris; käe lööb nigu kublale, siis `öeldasse kana ihu; vesi on kublal, `keema akkamas Plt; ihu kublan Trv; käe om kublan; `nõstse om kublan ja kärnän Krk; küll ańd kakku toda lina, käe olliva kublel ja `paistedu; kanal om kah ihu kublan Ran; ihu võt́t `keskeld `villi, võt́t kõik kublele `katski Puh; mõ̭nõl um suu kublah Plv Vrd kubla
2. a. (lina)kupar, seemnenupp kubla omma jo vereväʔ, lina vaia vällä˽kakkuʔ; `Algussõn `lü̬ü̬di vana vikadi pääl kubla mahaʔ; koŕviga hää `kuplu pääle `puistaʔ [linarõugule]; ristikaina `kuplu pessät koodiga, kublakõnõ, kon seemen sisen om Har b. (jõe)kuppPlv Lei
3. kärjekann läsä `haudmõʔ omma suurõmbide `kuplõga, tü̬ü̬ `haudmõʔ omma vähämbäʔ; lei kimalasõ pesä vallalõ, sääl oĺl paĺlu kimalasõ `kuplu ja mett Har; kimaladse `tuobiksõ `ommava kubluʔ Lei

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur