[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

kraaku `kraaku riiukukk Tahin nähä, kui `kange sie `kraaku `oige on; vai neid üheski küläs ka `puudu oli - - `niisugusi `kraakusid Kuu Vrd kraakad
krenku1 `krenku VNg Vai, Krenku Trm kronu vana obuse `krenku VNg; Kevade põllutöö aast, siis õsteti jälle uus krenku teisele [hobusele] kõrvale Trm
krenku2 Krenku vilets magamisase Mei magasime Annaga sii ahju taga päranda pääl. Vahest oli üks krenku ka, aga see lagus ää Rei
kresku kresku Jäm Kul Kei Juu(kreśku) JõeK Tür Koe VMr Kad Trm Lai Plt, `kresko Lüg, kreśku Kos Pee Plt, kreisku Ann; resku Vig(reśku) Aud PJg Pst Pil Hel, reśku Mih Aud Tor Trv, `reśku Tõs
1. kerge saanitaoline sõiduregi Sõedavad reśkuga `linna PJg; kreśku on ia `kerge nagu suur kelk Kos; Üks neist kaupmeestest pani oma obuse onu kresku ette ja siis läks sõit lahti Trm; resku on sõidu riist, mette töö riist Pil; Pane obene reśku ette ja lääme minema Trv
2. reele seotav varbpära Rie `piale `siuti `kresko, ku `sõideti keriku Lüg; Seo resku ree peäle Vig; reśku või kanakorv Aud; Küll on ea `seĺga kresku `vasta toetada Kei; saan on ühes tükkis, kresku see käib pialt ära Lai
Vrd kreska, kresla, kreslu
kriuku kriuku labida karkHMd Vrd krikk
kroiku kroiku Jür Kod Nõo Võn Kam Räp, `k- Kos Nõo Ote lihtne magamisase, koiku kroiku ühe `sambaga, seina sies oli Jür; sängi kroiku ja vana laud, muud tämäl ei kedägi Kod; `kroiku `oĺli puiest vai `laudust kokku `lü̬ü̬du, ega ta‿s nii iluss es ole kui säńg Nõo; `õiget `sängi es olekine, `kroikuse olliva Ote Vrd kroika
kruoku `kruoku volti, krussi nenä `otsa `omblesid kogu (sussil) ja `kanda `tembasid ka vähä `kruoku siel Kuu
krusku1 `krusku Jõh, `kruusku Lüg = kruska `Musta `tuobi sies kohv, pläkkine `kruusku õli; Kõva `kange viin oli `kõrtsis - - `maksas neli`kümmend viis kobika üks `kruusku, `arvada `puole`tuobine Lüg
krusku2 `krusku Kuu, krusku Kad leivanukk, -kannikas Need `kruskud võib `anda `loome kätte Kuu
krõku krõku Kod Ran Ote kronu ku‿d́a `posti vedäs, siss täl `oĺli üits viĺets obese krõku Ran; ma üte krõku `ośtse Ote
kräiku kräiku = kräikaMar
krätku krätku taburetLNg

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur