[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

krehv1rehv
krehv2krihv1, krihv 2
krihv1 krihv g krihvi Emm Käi LNg Ris Kei Kad Kod Lai Ran, `krihvi Hlj VNg Lüg; krih́v g krihvi Vas, krih́vi Rõu; rehv g rehvi Ans; rihv g rihvi Emm; krehv Var Nis; grihve Lei
1. jäänael (hobuseraual, saabastel) `vindiga tuli [raua] `sisse `kierata ned `krihvid Lüg; `talve `pańdi teravad rauad. ja siis mönel oli krihvid koa vel ies Ris; Ja kui `krihvisid ei õle, siis tehasse vuak Trm; krihviga ei raiu nõnna ku uagiga. krihv seesäb taĺv läbi Kod; talve rauale `keeras krihvid ette, et ei libise Lai; krihvid olliva vanni `mu̬u̬du, kõrvad küĺlen, nööriga vai rihmaga keideti üle jala Ran; ma˽lasi ravvulõ krih́viʔ ala˽`panda Rõu || saapa kannaraudKad
2. käepide `arssina paku krihv; vuks sae krihv; `põõna sae krihv; tikk sae krihv Lüg; `Krihvid olivad kumutil ja kappi`ustel IisR; rehvist ojad `kääga `kinni, kui sa ööveldad Ans; Käsi`öövlel oli saŕv, a pikal `öövlel või kroupakul `jälle krihv Kei || aknakremoonVar Vrd gripõ
3. aerutull aeru küĺlen `olli krihv - - raud pulk läits `mulku, veerepuu `siśse. `krihvega `olli paremb sõoda [kui pulkadega], air es lähä käest ärä Ran
krihv2 krihv g krihvi Rei Jür JMd Lai Trm, `krihvi Kuu; krehv g krehvi Ote; rihv g rihvi Muh, rih́v Pst
1. (joobest) Oled saand omale kova `krihvi `pääle Kuu; taal `olli ikka ea rihv peas koa oln Muh; sul on jo krihv pias JMd; paras rih́v om pääl Pst
2. (alkoholikogusest) võtame ühed krihvid [viina]; `võtsime iad krihvid, siis läksime Lai; eelä õdagu küll, kui ma tu perämätse krehvi ärä `võtse, lei pähä Ote
krihv3 krihv g krihv|i Nõo, -a Rõu
1. s riugas, vigur Ei massa sul oma krihvega tõisi ullutada Nõo Vrd kriuhk
2. a jonnakas Väega krihv mi̬i̬ss Rõu Vrd krihvõlgass, krõhv
krihv4 rehv1, rehv2
krohv krohv g krohvi Jäm Emm Rei Mar(krohb) Mär Var Tõs Ris Nis Juu Kos JMd Koe VJg Sim Iis Trm Plt Ran Puh San Krl Har(kruhv), `krohvi spor R(n `krohvi Vai); trohv g trohvi SJn; rohv g rohvi Ans Khk(ruhv) Vll Muh Kse PJg Tor Hää KJn Trv/--/
1. mört `krohvi tehasse `lupjast ja `pannasse save `ulka Lüg; `seinile `panna `krohvi Vai; rohvi `pεεle leebitaste magatuu·r (makulatuur) Ans; ruusi liiv mis ruhviks `aitab Khk; krohv oo laest kõik maha kukkund Mär; lubja krohviga `löödi [õlgedest mesipuud] libedas Var; savi on rohv, kellega tuba rohvitass Hää; krohv visati, `pańdi seena `küĺgi Nis; lubi ja liiv segämini, siis see on krohv Juu; seinte pealt on krohv ää kulund VJg; maja lüiasse `enne `vitstega ja sis pannasse krohv peale Plt; tuleb mitu `korda tehä rohvi tü̬ü̬d KJn; trohvi segu tegid, pańnid `lupja ja `ruusi sekka SJn; krohv tetti edimält parass jagu üdel (püdel); kui ta (laps) tahap `krohvi, las ta sü̬ü̬b Ran; pirruʔ omma joba saina pääle `lüüdüʔ, pillu kruhv pääle enne Har
2. rupphöövel tie `krohviga puu siledaks VNg Vrd krohvhöövel
krõhv krõhv g krõhvi Räp Se kius, vimm üte ja tõõsõga aase `krõhvi, vana krõhvi mi̬i̬ss Räp; ummivaheline krõhv Se Vrd krihv3

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur