[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

krabin krabin g -a R(n -a Vai) spor L K I, Ran Nõo; krapin Kam, g krabina Puh Ote Rõn(krappin) San Har(kraṕin) Rõu Vas, g San Krl
1. nõrk krõbin [uss] läb mätta kohe ku `kuuleb inimise krabina VNg; paber tieb krabina Lüg; `kuulin `porstuas krabina Vai; rotid tegevad krabinad Mar; kaśs ronib, krabin taga Tõs; kui aed `ümber, siis ika nagu natuke `peetust on, sa kuuled krabinad HJn; `tõuske üles, üks krabin tuleb VJg; eina krabin Iis; ise õma `jalge krabin ja klobin õli taga Kod; siss mursit suured pikät tilgat kätte, siss seit ku krabin Ran; rot́i `ju̬u̬sksõvõ edesi-tagasi, krapin˽oĺl enne San; omma `vahtsõ `rõiva ummõlduʔ, omma tsitsergu vällä˽tärgeldänü - - astuss nigu krapin ennedä Har; lumõ krapin `jalgu all Rõu; küüdse krapin oĺl `kuuldaʔ Vas || võrdlustes [rott] lätt nigu krapin `saina piti üless Kam; obese olliva kõ̭ik terävän `ravvan, siss lätsime üle järve nigu üits krabin Nõo; mi kaśs lät́s nigu krapin üĺess katusõ pääle Har Vrd krabinik, rabin
kribin kribin g -a VNg Khk Mär Tõs Hää VJg, Vai; kripin Hel Võn Plv, g kribina Puh, San
1. deskr nõrk krõbin midagi kribinad `krapsu oli, siis nemad (keerekalad) olite kohe läind Kuu; `Iired `seina sies üö `otsa `toimetasid `aina kribin taga IisR; `kange kribin ja kräbin Mar; `ärkasin selle kribina peale ülesse Mär; Kass läits tare nukka müüdä kui‿ts kripin üless Hel; roti ja iire kripin oĺl kuulda ü̬ü̬ läbi San
2. (väikesest asjast) pisine kella kribin `kaelas, mis seda ka kuulusse `kuskile Khk
Vrd ribin
krobin1 krobin g -a R(n krobina Vai) Mär Juu VJg Trm Ksi; kropin Puh San, g krobina Har Plv tume krabin läks `suure krobinaga `seinä `müöde üles Kuu; naha krobin Lüg; muud en kuuld ku krobina Vai; sööb kui krobin `toorid kardulid Mär; rahe tulep kui kropin; liiv joosep kui kropin Puh; vanger läits kui‿ts kropin San; mul om ta kasuk nii kalõss jäänüʔ, ku astut, siss om kropin ennedä Har || kuljus obestele pannasse pulma kohal kaelkond `kaela - - nisuksed krobinad või kurinad Ksi Vrd krobistus
krobin2 krobin Mar Ris, r- Mär, g -a; kropin San; krobinas Mar Kir armetu olend tä kuibab nõnna ää, na va kondi krobinas; vana lehma krobinas Mar; üks va soldati robin Mär; lahja nagu krobinas Kir; on üks vanainimese krobin Ris; luu kropin San Vrd krobi, krobistes, krobisti
krõbin krõbin RId Mar Mär Tõs Hää KPõ I Plt TLä, rõbin Muh Kse Tor KJn M(g -e Hls), kröbin Jäm Emm Ris, röbin Khk, g -a; krõpin g krõbina TLä V, San Krl; n, g krebina VNg
1. (kerge) krabin kui `kuiva `leiba süöd, siis `kuuled krõbina Lüg; Ühäst lae aam`palgist akkas krõbin `päälä ja läks krõppa, krõppa, krõppa ühäst `õtsast `tõise Jõh; `Lapsed kohe `ninda krõbin taga `pistavad `suhkari; Põranda `alle tuli siil - - igavest krõbinat tegi IisR; mis röbin see on, jo se koer röbistas kojas Khk; rotid `joosvad, nii `kange krõbin taga Mar; mis see oo koa, lähäb `kat́ki kui krõbin Mär; `üüsi paelu krõbini Hää; `lambad läksivad nii et krõbin taga üle angi; ega suurt sadu vist ei tule, mõni krõbin tuleb JJn; ma `leitsin ta krõbina järel üles Koe; rahe krõbin VJg; obene võtab kui rõbin ristik einu Trv; krõbina pääle mehitse tulluva `väĺlä Nõo; kaśs lät́s `saina `mü̬ü̬dä üles nigu krõpin Har; ri̬i̬ krõpin, ku talvõl lätt Se || krõbe küpsetis rasva `kõrnist teevä serätsit kräämukesi ehk krõbinit Puh Vrd krõgin
2. a. krõbisev, kõrisev ese lapsel on ilos mänge asi kröbin Ris; Mõned [õlle]kannud olid veel ete `uhked, need krõbinadega kannud. `Neile `tehti kahe`kordne põhi `alla ja sial sees olid need krõbinad, kas `oavled või kivid või Kei; krõbin tehasse kuivast anekõrist, `sisse pannasse `ernid, siis akatasse senna `peale kerima Plt b. fig (inimesest) üks röbin (köhiv) inimene on, kaua sihand röbin elab; üks röbin (toriseja) inimine on, paigal `vööra pere `perse taga Khk; vaevane, lahja `kuivand krõbin, siis on ińnetu (inetu), tema ei kosu Nis
kräbin kräbin vastuvaidleja, -rääkija See on igavene kräbin; Mi‿sa sii kräbised, tee mis sind kästeks Käi Vrd kräba

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur