[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

krabi1 krabi Hää; rabi Pha Jaa Aud Hää merikilk rabid närida`rahtmed ka katti, kui nee linasest löŋŋast on Pha; rabid on mere `pöhjas, rabid tulevad `vörkude `küĺgede `peale Jaa; Krabid on `seuksed mereloomad, kiĺgi`taulised, neil on `seuksed küined jusku `takjad akkavad igas pu̬u̬l `kińni Hää
krabi2 krabi Noa LNg Var Ris San
1. hrl pl rasvakõrned [rasva sulatamisel] jäävad krabid järele Noa; rasv sulatakse ära, saab `vällä nõrjutud, kiled jäävad järele, kutsutakse krabid LNg; sula rasvast `tehti `küindlad, siis krabid jähid järel, `pańdi siebi kraami `ulka Ris Vrd rabi1
2. kelme, kile Vikatige kraabiti krabi [nahalt] maha San
krabi3 krabi porr Krabi ot́sib ning nokitsõb vist mardiku männä kuõrõ alt Khn
krabi4 krabi Jäm Hi; rabi Pöi tragi (merepõhjast asjade väljatõstmiseks) krabi on nelja aruga `ankur Käi; krabiga nad sene poisi [surnukeha] üles `otsisid Phl Vrd krabli
krabi5 krabi linahari lina krabi San
krabi6 krabi luuakonts `viska krabi ärä, pane luud [varre] `otsa Kam
krebi krebi lusikanuga lusika krebi on `sõuke kõver, puu vars taga; Enne `oĺlid suured krebid ja `väiksed krebid, suurega kuĺpisi `teh́ti ja pärna`kaussisi vanasti Hää
kribi1 kribi Jäm Kod kribu, kribal a. a leesiged, `valged kribi `öitsmed, aralik, `pöldude pεεl Jäm b. s [värvitud riidekastil] kribid siden, kõik üle õli kribiline Kod
kribi2ribi1
krobi krobi VNg Lüg Jõh Käi Rei Ha JMd Kad VJg Iis Kod Ksi Plt Ran Puh Ote San Urv, r- KJn Hls
1. kõbi, kronu luom on `lahja kui krobi Lüg; va `lehmä krobi Jõh; krobi `öeldakse siin `jälle vaevase looma `kohta Kei; vana krobi obune, mis sa tast `ośtsid HJn; vana inimise krobi VJg; paĺlas luu ja nahk `ongi, luu końdi krobi veel Ksi; oleme vana krobid mõlembad, kondi kõ̭ik `kange Ran Vrd krobin2, kromi
2. koredaks kuivanud või krobeline asi [nahk] Köva kui krobi Rei; kuiv nahk, ku katsud one krobi Kod; vana kasuku robi Hls; kondsad miul olli krobid küll, aga mitte verd es tule Ran; paksu koorõga, krobi (mänd) Urv || selle maal on lint ja krobi (paas) all, see äi lase vett läbi Käi || (lohakalt küntud maast) sie küńd on nii korneline krobi Kad
Vrd krobesk, krobu, krõbi, kröbi
krubi krubi JJn VMr Kad Rak Ran
1. kräsus, lokkis krubi pia JJn; mõni on krubi karvaga, sasis karvaga; `kruśsis villaga [lammas], nisuke krubi VMr; krubi vill `lambal Kad; krubi `üeldakse `lamba `kohta, kui on `krupsis villaga Rak
2. konarus kui lavval suurõd [sae] `amba jälled - - om nigu krubi sehen, aat tollõ krubi `ü̬ü̬vlegä tasatsõss; palgil om kah `näste ja krubisit küllen. vai krobaline kivi, tollõl om kah krubid küllen Ran
krõbi krõbi RId Han Khn HaLä VJg I VlPõ TLä Rõu, kröbi Jäm, rõbi Muh Aud Trv, röbi Pha
1. a krõbe, kuiv krõbi ein Jõh; see ruki oo ühna rõbi Muh; vahel on põualine `vuasta, `kuivavad viljad kõik krõbist VJg; pät́sid [ahjus] ju pialt krõbist tõmmanuvad Trm; [puder] ei ole keerulene teha, ahjus ta on krõbi KJn
2. s kokku kuivanud (kehv, kõhn) olend või asi `Ninda `kuivand, ei õle liha `ümbär, periss kuiv krõbi Lüg; Mis sest taadi krõbist enamb `asja on IisR; müis jäärmargi peal selle va rõbi (haige lehma) ää Aud; rasv sulatakse ära, `järgi jäävad rasva `vintsud ehk krõbid (kõrned) Kei; sukad kuivavad kui krõbi Trm; kadag one nagu krõbi; uuded lehed tulevad, vanad koevavad vao vahele ku krõbid; `lamma nahk kuevab ärä ku krõbi Kod; teinekord naiste `kohta `ööldi, et mis sa vana krõbi - - vana meest ei `ööldud krõbist Lai; kos miu vana kasuka rõbi om Trv; ni̬i̬ ossa om kueva nigu üits krõbi jälle Nõo Vrd krõbu, kröbi
kröbi kröbi vana inimene, kõbi Mes ma vana kröbi nüd enämb elän vai olenigi Kuu Vrd krobi, krõbi

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur