[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

kimm1 kimm g kimmi S(kiḿm Muh) Kos Jür Kad, g `kimmi Kuu; pl kimmid Jõe; kimmes g `kimme Jõe Hlj; kimb g `kimme Kuu
1. kiilukujulise otsaga katuselaud too nattuke vanu `kimmesid `pliidi `alle `panna Hlj; Isa tegi katusele `kimmisid Khk; `kimmidest katus Kaa; Kimmid on `söuksed pisiksed lauad, `arssin pitkad, `tolli kolm laiad, vaevalt pool `tolli paksud; Oava kimmid pidavad katuseks köige kauam `vastu; Kimmisi akati sii `soagima alles nelja- viie`kümne oasta eest Pöi; Katusest jähi möni kimm üle Rei; kimm on paksem, pilbas on õhem; kimmil ei ole soont sies nagu `sindlel; kimmi õhem ots läheb teese korra `alla; ratas`saega tehti `kimmisi Kos; katukse kimmid Jür
2. puunõu küljelaud kimmedest teha kas kappa,`tuobert voi muud puu nou Jõe; Puu`riista `kimmed tehä igä `kuusest; Nie umb`puised `riistad on `oite hüäd, ei ole `karta et `kimmed `laialla `lähteväd vai riist `vitsa ärä lüöb, `aeva `terve Kuu || kastilaud Kimmid olid sületäite koupa punti siut siis oli neid joutsam laeva laadida Emm
kimm2 kiḿm kom kiḿmigaʔ kapp käsik kutstass kiḿmist. `tu̬u̬ga ammutõdass lehmä `ju̬u̬ki vai vett, kiḿmigaʔ vai kiṕigaʔ vai Se
kimm3 kimm g kimmu Hää, g kimma Saa, p `kimma Krk korts, volt ma oĺlin `rõõva ääre `kimma kokku õmmelnud, `jusku kimma kot́t oĺli Saa; ku sedä `kimma siin ei oless ollu - - kimm om `vastu `tahtmist tekkunu Krk
kimm4 kimm Pst, g kimma Hls, kimmu Räp, pl kimmaʔ Se; p pl kjõmmi Khn kalapüügivahend või selle osaa. abara suuresilmaline võrgulina `kimmege võrgu om suure Pst; kala mäśs kimma `sisse ennast kokku, säält ta änap ei pääse Hls Vrd kima1 b. erineva tihedusega ühekordne võrk peam latikapüügiksSe c. mõrra sopp mõrra kimm, kost kala `vällä ei saa; mõrral om mõni kat́s vai kolm `kimmo Räp d. muti ülemist ja alumist selist ühendav(ad) nöör(id)Khn
Vrd kimu2
kimm5 kimm g kimma ving, karm ku `siibre vara `kinni panet, siss tule söe `kimma ahjust; vähä seast `kimma om vi̬i̬l [tares], ving om `vällä lännu Krk
kimma `kimma Saa Hls Krk kipra, kortsu, volti; kirtsu me es mõśta vi̬i̬l sukka kohenda, tõmmasime `kimma kokku; kirbukirjaga tuleb lobedalt kududa, mud́u `kindad kisuvad `kimma Saa; nahk om `kimma `kisken Hls; [kaeluseta särk] `kimma tõmmat nöörige; `tõmbass nina `kimma; näo `tõmbass `kimma, moka kõveress (kui midagi kibedat maitses) Krk Vrd kimmu
kimmi- Oled henes`uua `tuale jua `kimmekadu `pääle lüänd Kuu; soomus laava `järge lüiasse kimmi kadust Khk; Kimmi katus oli ikka kas kahe `korne vöi kolme `korne; Pakk `lastakse pooleks, siis `lastakse `söuksed lombid, kimmi lombid, lompide äärest akatakse siis üksoavalt `kimmisi `lasma Pöi; Kimmikatus ikka `palju mihem kui loudkatus, seisab koua ja äi tilgu läbi Rei
kimmu `kimmu Kaa Pär Hää Saa kortsu, krimpsu Öunad oo kauaks seisma jäänd, nii kimmu kuivand; Niid oli nädali läbi tuline pala aeg, tuhli lehed jähid kimmu Kaa; nää, kudas ta `kimmu `kiskund oo. aav või riie võib kisuda `kimmu Pär; akan suka `auku `nõõlma, aga si tõmmas `kimmu; rõõvas tõmmas `kimmu Saa Vrd kimbu, kimma, kõmmi

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur