[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

kimmusskimmüss
kimmõss kimmõss kõva, tugev `väega kõva, kimmõss sõĺm. laṕik sõĺm saa kimmõss sõĺm, egä tõsõ ei saa Har Vrd kimmäss
kimmäss kimmäss San, g `kimmä V(-śs Har Se Lei; kiḿmäss g `kiḿmä Se); `kemmass, ḱemas g `kemma(ḱ-), komp kemmeb, `ḱemmab Lei
1. a. tugev, kõva; vastupidav, püsiv, tihe ku iks vundamäńt kimmäss om, sõ̭s om maja ka kimmäss Kan; Naa˽tsuvva oĺli˽mul õigõ˽`kimmä˽pedämä; kimmäss maa Urv; ma˽taha õks nii parast kimmäst [riiet] kotaʔ Har; Nii sai `ku̬u̬rma kimmäs ja timäga võissõ `sõita vai kohe; Võta no˽midä `kimmäppä `sälgä mugu˽käü naad́e `tsit́si hibalidõga külmä ilmaga; pää man um `kruvvõ `puuduss, olõ õi˽kõ̭iḱ kruv́vi˽`kimmäʔ (aru on napp) Rõu; väega kimmäss [raha] papõŕ oĺl; kimmäśs saabaśs (veekindel) Se || `kimmäpä `murdõga (Krabi valla hääldus on Viitina valla omast kõvem, järsum) Rõu; Supp om kimmä soolaga Vas || korralikult, hästi tehtud kae˽mis kimmäst tü̬ü̬t ta tege Urv b. jõuline, vastupidav; sitke; tugeva kehaehitusega (loom) kimmäss lu̬u̬m San; lõdval obõsõl omma˽külle luuʔ paĺlu õrõ˛õba ku `kimmäl Urv; vanast oĺli kõva ja `kimme˽t́siaʔ(kui ise endile toitu otsisid); taa `kimmä lihaga hopõn, ta ei˽sata ni˽ruttu lihast mahaʔ (ei jää kõhnaks); tuukõrd oĺliʔ esi˽ka˽vi̬i̬l `kimmämbä, noʔ olõt vi̬i̬l `hõelambass jäänüʔ; `ait́umma, no˽sai˽ma süüwäʔ, sai ma˽`kimmämbäss, no˽võit jälle minnä Har; Ma joht taad räbäkut `nüssä jovva õiʔ, mul olõ õi `säntsid `kiḿmit käśsi Rõu c. toitev, tugev(söök) kimmäss sü̬ü̬ḱ, kõtt sai täüś Har; Haańal pidi tu̬u̬ sü̬ü̬ḱ õ̭ks neh kimmäss olõma Rõu Vrd kimmõss
2. a. usaldusväärne; sõnapidaja kimmäss sõnage miis San; Tiä om nii `kimmä sõ̭naga et, tiä sullõ `perrä joba ei annaʔ Urv; Hilda um uḿmi sõ̭nnu pääle alati kimmäss Rõu; `liisnat kõ̭nõlõ õi, säänest lopi, om kimmäśs, `kimmä jutugaʔ; tä‿m `kimmä `süämegaʔ (järeleandmatu) Se b. kindel, veendunud täl om `õkva kimmäss nõu naist võttaʔ Se c. otsustatud, lõplik ti̬i̬ʔ asi `kimmäss Urv; kimmäss sõ̭na, ma õi petäʔ Se
3. kerge, hõlbus, lihtne mul šie peńk `andmin `tuulõ, nu `ḱemmab nõstaʔ (tõusta); `kemmäp kiiĺ; leina (linna) mehel om ḱemaz elu, ai olõ teǵemin kõ˛ust, bet om pääst; ma olõ [kaalult] ḱemmass katõzaḱümed kilu`grammi Lei
Vrd kimmälik, kinmäss
kimmüss `kimm|üśs, -uśs järeleandmatus, kindlus süäme `kimmüśs, tä om `kimmä `süämegaʔ; `kimmuśs˽om kõ̭igih, ega aśa man, kui õigut piät Se Vrd kimmähüss, kindmüss

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur