[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kiisel `kiisel g `kiisl|i Jõh hv Pöi, Kos Koe VMr VJg Iis Pal Lai Plt SJn, -e hv Ris Kei, Amb JMd Koe; `kiissel g `kiisli Hlj RId(-a VNg); kiisse|l I Puh, -ĺ Se, ki·sseĺl Võn; n, g `kiisla Kuu Hlj VId, kiisla Kam Ote VLä, `kiistli Har; n, g kisla Rid Juu Jür Amb JMd JJn Ann Kad Äks Lai KJn Trv Hel Kam Ote Rõn San, keisla Lei
1. kaerakile `keidämä tänä `oige `kaura `kiisli; `kiissel `kannatab ühe`korra üle kattukse `vahti, siis on koht tühi VNg; süö `kiisli kere täis ja üppä üle `aia, siis `ongi kere tühi Lüg; `Kurname `kiisli läbi `siula Jõh; tämä `keitas `kiisseli Vai; pühaba ommiku kiedeti suppi ja neĺlaba ommiku kislad JJn; kaerajahudest `tehti kisla Ann; sean `kiislid `apnema Koe; võt́in napa sisse raaske `kiislit Iis; kiissel ei `anma `rohkem `jõudu kui üle aia karata Kod; minu ema tegi `kiislid õege `tihkest Pal; kislaga saab `kindad kätte, kördiga köis rekke, pudruga pool `sülda puid Lai; minä ei taha sedä kislad KJn; uheti sõkelde si̬i̬st üvä ärä ja siss tu uhetu üvä `pańti kisla `sisse Kam; kas kiislalõ `su̬u̬la sai Ote; kiisla oĺl apu ni et suu jäi argulõ Urv; `Kiislal olgu˽kärre tuli, munapudrul `oigõ tuli Rõu; seto `rahvil oĺl kanõbili̬i̬ḿ `kiisla hämmädäʔ; `olkõ˽kõtt kui täüś, a `kiisla asõ iks om alalõ Vas; ku kohetuss hapu es olõʔ, siss es saaʔ hää `kiisla Räp; Kurna kiisla kohetuss ar, siss keedame kiisla ar Se; ku kiislat sü̬ü̬t, `kaehat katuzõ `pääle, nii kõtt tühigi Lut
2. leivajuuretisest või -taignast keedetud puder juuretusest `keetsime kislad, leeva kislad Äks; meil vanast leevä `tahtast es tetä˽muud ku˽kiislat Urv; leevä kohetusõst `kiislat kül˽teḱk mõ̭ni, tu̬u̬d olõ õs vaia sõgla läbi `laskõʔ Vas || kaeratangusupp Kiisli vedel on `aigete toit Pöi
3. marjakissell `Kisse·ĺli `üitakse ka kislaks Jür; Ma sein täna manna`putru kuremarja `kiisliga Trm; kuremaŕja `kiislid keedeti Lai; Sü̬ü̬ iks kislat kah Rõn; kurõmaŕä `kiisla Se

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur