[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kesv kesv T V; keśv Hel TMr Kra; kesev TMr KodT Võn/--/ Kam Ote Urv/-/ Plv Vas Räp; keesev, kessev Rõu; kesõv V/kesõ̭v Se/; kesiv Kan Urv Plv Vas Se; kesi Hls Hel T Rõu; kesü Hls Krk San Lei; keśü Krk San; keśu M Kam Lei(kež́u); kesu Saa Pst Hls Lei; g kesvä p `kesvä eL(--, g kežvä Lut); g kesva p `kesva TMr KodT; n pl kesvaʔ Lei; g keśva p `keśva Trv; n pl keśva Pst) oder a.  suviviljakultuur mulle on õlle jaos `kesve vaea Saa; keśu ka joba ülestõusnu; vars juuśk `keśvä Trv; enne olli iki kesü ja kaar; täo `aasta saap paĺlu `kesvi, pihlap̀u om `marju täüs; kesvä uhak Krk; om `küindlekuu sula, tuleb alb kesvä `aasta Hel; kesväl `olli kaits `tahti. nellä tahilise [odrad] tulliva vaśt viiskümmend `aastat tagasi; `kesvä külvä, kui pihlik `äitseb - - kui latik koeb; kui tu̬u̬m äedsess, siss tetti `kesvä Ran; ku kesi `pääde lääb, uhak `küĺge tulep, siss läp `käole `kurku uhak Nõo; kesev nakap jo paadiss mińemä; kesvil jäi `andu [rehepeksul külge] Kam; kesev and makku. siss kasvass pää sisen Ote; niä lät́siveʔ `kesvi kokku `pandamõ; uhaguʔ kasvasõʔ kesvä sisõn Krl; kesi jäi ohkõsõss – halv seeme; sõ̭õ̭rd tetäss rüäss, kesväss Rõu; kadaja `tolmasõ, hummõn tulõ kesev är tetä Plv; ku˽kolm keśväpääd `leüdse `hitskmõ päält, `laśti `ümbre koŕataʔ Vas; `Kesvä külvete õ̭ks paŕõmba maa pääle, kehva maa pääl keśv es kasuʔ; kesev `peĺgäss `kuuma, terä saasõ peeńkene Räp; jala pääl sais noŕm, s‿om kesõv, a ku ar˽pessidõ, s‿omma kesväʔ; kesvä `sõklõʔ – koorõʔ [jahvatamisel]; keśvä uh́agu = keśvä hannaʔ Se || (eri odrasordid) miu `tütrel om ka alasti (ohteta) kesvä; kate tahiline kesü tahap parepet maad; katetahilise keśväl om `valge iva. pää om pikk. nii ei anna `vällä nõnda paĺlu; neĺla tahilise keśvä om iki nii kige `kangepe; taani keśu (neljarealine); üits jagu `keśvä om ilma uhakude Krk; eesti `aigu `tuĺli kate tahilised kesväd, enne `oĺli nellä tahiline; jeruu·salemmi kesi = kate tahiline kesi (praegu kadunud) Ran; katõ `hõõlagaʔ kesev; nelä `hõõlaga kesev Plv; Nelätahilisest kesväst saava paremba su̬u̬rma ku katõ tahilisest; keśvä omaʔ katõ, neĺä tahiliseʔ, kuvvõ tahiliseʔ Räp; katõ `hõ̭õ̭laga keśväst saa ai suurt seemend; kuvvõ `hõ̭õ̭laga keśväl om peenikene terä; neĺä `hõ̭õ̭laga kesõv and `höśte `väĺlä Se; `paĺlit `kesvi külbet́i tuuperäst - - näid viedemb `vaia `surbuʔ, näil sõkõl ohõmb Lut b.  (söögiviljana, söödana) müüsi kaitskümmend vakka `kesvi ärä Trv; ja õlles võets ike kige parepid `kesvi, mis puha kasvave; kastets nisu jahu vai kesvä pü̬ü̬gelt sekkä, tetas karaskit Hls; palgass `oĺli vakk `kumbagi `viĺlä, vakk `keśvi, vakk rügi Ran; kesväsaĺv om tühi, perä `kesvi `rüistse kanadele Nõo; katel pu̬u̬l oĺl kesvä, vahel `kartuli puder – toda kutsuti vadsass Kam; tei eläjille `keśvi, `kaaru pani seḱkä San; `uhmrõ pakk oĺl, sääl suŕri `keśvi `su̬u̬rmõss Vas; surmuti kesvil nahk `maaha, noodega keedete ua suppe Räp; keśvist ummaʔ surpteräʔ, `suurmaʔ, `glut́skaʔ, pliiniʔ; keśvist makus putr um `võismega, keśvist saa `oltki `kiitäʔ Lut

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur