[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kesse kesse Jäm Kaa Pöi Muh Mar VMr Kad Sim/-śs-/ Trm Trv; `kesse R; kessi Kse Kad MMg Trv Pst Hel; keśsi I TMr; `kessi VNg Jäm; kisse LäPõ Ris Nis Kei Kos JJn; kissi (kiśsi) Muh Khn spor L Ha , Kad Pal Äks Ksi Lai VlPõ; `kissi Khk pron < kes see
1. int-pron (otseses küsimuses hrl lause algul) `Kessi su juures käis? `Kessi oli Jäm; kisse sealt tuleb Mar; kessi? [vastus:] Jaań Kse; kesse sealt tuleb suure ajuga Kad; kissi seda `rääkis SJn || (kaudses kõnes) pärisid jah et kisse, kisse sind `kiskus JJn
2. (retoorilistes küsimustes ja hüüatustes; sag väljendamaks eitust jaatuse vormis ja vastupidi) `Kesse ikka muu oli kui näkk Jõe; `Kesse kuer muu oli kui `laeva `aldjas, `laeva kottermann Kuu; `kesse minu kodu pidas, `kesse tüö tegi, nie‿i mend `väljälegi `ilma minuta VNg; Kissi täpselt tεεb, kudas see köik oli Khk; ikka leva kot́t `viidi `kaasa, kissi muidu `pulma läks Lih; kisse sedamodi `viĺla `raedas [vanasti] Kei; neli `aastad oli `aige, kiśsi `vaesele `arsti annab Jür; kissi kurdile `kahte `jutlust piab JMd; kiśsi `tahtis `ü̬ü̬si ülesse `tulla! Äks; kesse vanast puuderdamisest kedägi tääś Trv; aga keśsi siis kütäb [sauna], esämes piäp `kütmä TMr || (adjektiivselt) nihuksed kodused niidid olid kõik. kissi kasukas kannatas pue niidiga! Ann
3. rel-pron (alustab kõrvallauset) mina `ketrasin takku ja mina‿i tia `kessi tuli `ommetegi pani omale `suitsu polema, pani minu `kuontle ka polema VNg; tea kesse nääbastik meil `keis Mar; vaenu köied o maa peal, kissi neid lahutab, peab arsti käsi olema Mär; meeste sõlme paneb igäüks kissi tahab Vig; aga jumal on - - kissi nüid laseb nüid kõik ilusti `kasvada Hag; ma ei mälesta kesse valestas Kad; Vaata, kesse tuleb sialt Trm
4. ind-pron a.  keegi kuda kissi tahab öölda HJn b.  täpselt piiritlemata kes kas pruudi ema või kisse oli seal‿s kis seda (andeid) jagas Kos

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur