[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 3 artiklit

kese1 kese R
1. adv pooleli; pooleldi raag nahk, kese `parkimatta; Kese`kasvulised (alaealised) `tütrigüd Kuu; ta tahab kesekeend suppi `saada Hlj; sel oli vasika kese`aigane (enneaegne), `anda `piima vähemb; `ehta kui `keitamine oli kese viel, siis `piergu poles `ahju`rinnas; `piima on kese `apnend; sia kesiku one kahe `kolme `kuune. sie one kese `kasvamatta VNg; nagu `einä tüö `präigus, tämä tios on, aga on kese, ei õle `valmis; `eile õles `õltki rukki kese, aga `vihma ei tuld, sai `välla lõppetud; tie kese! (jäta pooleli); `kimbur piim, ku ta on kese appu; mina õlin kese `lierimatta Lüg; Ärä `kõhtu kese jättä; `Nuared, `niisikesed kese`kasvajad (kasvuealised) ei `tõhtind lõppu`kannika `süiä, et siis jääb kasv `kinni; Kes sis `selle kese tüä eest (~ ette) raha `maksab!; Kodo on kõik kese ja sorakille, tuad `pühkimatta, asemed tegematta, `riistad pesematta Jõh Vrd kesekalle, kesekalli, kesekil, kesekille, kesel, keseli, keses, kesesse, kese|vasikule, kese|vasikuna, kesi4
2. prep (koos partitiiviga) (millegi) ajal, keset `Vihma iil tous, ei avitand ku panime kohe kese `söömist `heini kökkimä Kuu; kese une on üles tuist, `püüjäb `jäädä tagasi magamaie Lüg; Kese `süämist lähäd siis `tuama, eks pera õle `aiga `tuua; kese `süömävahet võttas `lapsukesed ja `poisikesed `tüöle Jõh
kese2 n, g kese Hel San(keśe) Plv Räp Se; kesõ Kan väliskest, nahk a.  ussi (mahaaetud) kest, nahk huśs aase keväjä kese ärʔ; huśs um kese `maaha `jätnü Plv; (inimene) om `jätnü nigu huśs kese `maaha; siug aja kese `maaha Se b.  (õhuke) nahk, kelme, kile; naha pealiskiht, marrasknahk rasva pät́s `pańti kese `sisse. ku˽tuda `rasva looma seest `vällä `võeti, siss rasv oĺl kese küllen. kese `kiśti rasva küllest ärʔ, ja˽siss `võeti tu˽rasv, mis kese küllest kakuti, `t́saeti vai toḿbiti peenikesess, ja˽siss `pańti kese `sisse, kese oĺl ää `oitma San; taa tsuvva nahk um ku kese (õhukene); kese tulõ päält `maaha (inimesel pärast haigust) Plv; angõrjal om kese; naha all om kese [inimesel]; lihal om ka kese pääl Se c.  koor tõhva (tõru) kese Plv d. fig vana obese kese (vanast kõhnast hobusest) Hel Vrd kesi1
-kese Ls sooltekeskmed

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur