[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 2 artiklit

kaur1 kaur g kauri Pöi Jür Äks Pst Hls Ran Rõu; kauŕ Trv Krk Hel V, g kauri /g -ao- Ran/
1. (veelind) Nee on kaurid mis sügise `poole `ööseti `taeva all suure kohinaga `lendvad Pöi; kaur si̬i̬ ti̬i̬b pesa roo `sisse Äks; kauri, `valge karvage, sule perätu iluse. üitsvahe `lasti kübäre tetä kauri nahast – kõrvik Trv; kauŕ om vi̬i̬ lind, pardsi `mu̬u̬du, temäl om teräve tahiline nuḱk, ei ole lai nuḱk nagu pardsil Krk; latsele üteldi, nigu kaur röögib Ran; kauŕ järve pääl nu̬u̬ʔ `võtvaʔ iks kallo kinniʔ Vas; kauŕ tege pesä `ru̬u̬kõse `pääle Räp; nuu läävä vi̬i̬alost piteh paĺlo maad, kauriʔ, näil omma tutu pääotsah, „kraa“ tegeväʔ, kauriʔ täńnitäse, üldäss; sul kui kauril üt́s poig Se
2. fig (väikesest inimesest) sii om alla kauŕ viil Trv; (mutitähis) kaur om muti mäŕk, sõvvad kaori manu tagasi Ran
Vrd aur, kaul
kaur2 kaur g `kaura R(excl Kuu; n -a Lüg Vai) kaer, suviviljakultuur `kaura kied Hlj; `katsu kas kaur akkab juo `ripsele ajama, ajab juo `putke siest `vällä VNg; `õtrad tehässe (külvatakse) ja `kaurad rukki kadu; kui keväde võttab külm `konna kudu, sis `augusti kuu sies võttab `kaurad; `kaural `kandemed; `kaura `ripsed; ühe `puolega kaur, `enne seda `üeldi `turgi `kaurast, nüid `üeldasse lakk `kaurast. `turgi `kaurad – [neil] ühel puol rips Lüg; `kaura `vihko Vai || põllul kasvav kaeravili; kaerapõld meil karuda ka `kahju ei õle, käib `kauras Lüg; `katra `kasva - - `kaura sies vesises maas; karud `onvad `menned `kaura Vai || (söögiviljana, söödana) `piitsa `anda `puoled `kaurad. kui ei ole `kauru `annetu, siis `anneti `piitsa VNg; `kaurust `tehti siis `niisikene imelik toit. sie õli `talkuna Lüg; `kaurad, nied oli obose `toito Vai

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur