[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kaugõn `kaugõ|n Urv Rõu, -h Plv kaugel Jummaĺ um `korgõn, `keisri `kaugõn; tu̬u̬ tütäŕ˽um mul `kaugõn, sai `kaugõllõ mehele Rõu; `kaugõh jo müristäss ja `väĺki ka lööse Plv Vrd kauõn
kaun kaun g kauna Sa (köun Rid) KPõ Iis San/-/, g kaana Mar Kul Vig Mih Tõs PJg Tor Juu Amb JMd Sim I Äks VlPõ; koun g kouna Jäm Emm Rei Var; `kaun(a) g `kauna R kaunvilja seemnekoda kaik `kaunad olid `enne, palod vana `kiele Vai; `pipra kaun `pandi viina `sisse, se oli väga `kange ja kibe Khk; `erned akkavad `kauni kasvatama Muh; ma noppisin kaunad varde seest ää LNg; kui kaanad väga `vaĺmis, kukuvad maha ja pakatavad `lõhki Mär; `ernel põle veel `kauni `ühti, ainult tühad lestad Kse; türgi kaunad `kasvavad möda `ritva Ris; `erned on kaande sees Juu; ühe ua varrele kasvab kümme `kauna `külge, igas kaanas on neli tera ikke; kui toomingas `kauna läks vai `kaunu kasvatas, siis õli linasuak kehv Trm; `erneteräd oo kaana siden Kod; ual olid ikke kaanad, aga `erne `kaunu `üeldi kõdrussed Pal; noored kaanad oo lõstad KJn; mi keedami kauna suppi õkva San || fig naise suguelund lesk mies üttel lesele `naisele, et akkama `ühte elama, siis ma `katsun `kauna Lüg
kauõn kauõn Har Lei; kaven M, -vv- Trv Hel T Kan; kavvõn Ran Nõo Võn Kam Kan Rõu Räp; kavvõh VId(-hn Rõu Plv)
1. ruumiliselt kaugel, eemal kaven on kävvä; miul om kaven si̬i̬ kotuss Krk; koda `olli iki kavven ja sann Ran; t‿om kole kavven, sinna ma küll ei jõvva `minnä Nõo; ku˽kauõn sul ta piiŕ om? Har; mäe all oĺl `valtaga˽kaiv, tu̬u̬ oĺl kavvõh Plv; ni˽kavvõh oĺli˽rõuguʔ Vas; kavvõh kaŕamaaʔ ommaʔ; Võro om kavvõh siist Se; kerik vil kavvõh Lut
2. ajaliselt kaugel, kaua jala lät́s, `mõt́li, et ega ta `väega kavvõh ei eläʔ Plv; un š́üküss om viil kauõn Lei
3. suhetelt kauge, mitte lähedalt seotud kavvõh sugulene inemine Lut
Vrd kauel, kaugõn, kavvõdan

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur