[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kaldama `kaldama, kallata Mih Hää Saa I Vil eL(-me, -te, -de M; da-inf -daʔ V; -mõ Krl), `kald(a)ma, kalda SaLä Kär Kaa Hi(da-inf `kalda Jäm Rei)
1. a. valama, kallama `kaltka too vee `sönna `sisse Jäm; ma `kaltsi solgi `sönna `toori; raand on tühjaks `kaltud; kas selle vöib `siale kalda Khk; toor, kus vesi `sisse `kalti Kaa; `kaltsi pääld maha Emm; Vanaema `kaldis `kardulid ää (kartulite pealt vee) Rei; Ma `kaldasi `viina klaasi `sisse Hää; kaldas `koŕviga `piäle kartulid Kod; klopi muna piimaga segamini, `kaldad `pääle Pal; `kalda vesi pangist `väĺlä Trv; `kalda sü̬ü̬ḱ paast ärä Krk; piim piap kroosi `sisse `kaldama Nõo; `kalda vesi maha San; kaldas vi̬i̬ anomast `vällä Vas b.  kõvasti sadama üsna kallab `vihma maha, `räästad `kaldvad üsna vett Khk; rage vesi oli, mis ta maha `kaldas Kaa; nõnda kui kapaga `kaldab ülevalt Saa; nagu `kaldama akas vihimä Kod; `vihma `kaldap ku oa varrest Trv; nüit `kaldass ku pangige maha Krk; küll `kaldab `vihma maha Ote c.  voolama, valguma, jooksma `räästad `kaldvad üsna vett, jögi üsna kallab joosta Khk; viimäde akanu nõna verd `vällä `kaldame Krk d.  kastma kas sa kapsta `lu̬u̬mi oled kallanu kah Ote e. fig jooma nüid kallass `sisse üits kõ̭ik mes `olli, nigu raha sai, nii jõi maha; viin ei ole mitte joogi jaoss, et sa täis `kaldad `endä Nõo f.  (metallivalust) siatinast kuulid olid, said `vormide sihes kalledud Jäm; kui vask sula on, siis piab ruttu `kaldma Khk
2. a. kalduma, kallak olema `kaldaja maa, `keskelt on `kõrge ja kaks `otsa `kaldavad, madalad Vil; om küll ää maa, `kaldab `alla Krk; tasanõ maa, ta kohegi poolõ ei `kaldaʔ Rõu || sa `käiasid vikati na ää, et tera `kaldab juba (tera on liiga õhuke, lööb serva ette) Mih || millegi kasuks otsustama `naatass `kaldamma Petseŕehe Se b.  kallutama, ümber lükkama regi `kalti - - `ümber Rei; `kalda nõu ümmer Krk; `kalda `ku̬u̬rma `ümbre Se Vrd kallahhama
3. fig keerama, pöörama, pööritama pεε kallab nii väga, - - süda on nii sańt, kallab sihes; kui sihest sedavisi kolistab, siis `eetasse: kallab sihes nda‿t suur kolin ülal Khk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur