[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

-kaga Ls koga-kaga
kagah ka|gahh Krl, -gah Rõu, ka˽kaahh Har vaata kagahh üt́s miiss tulõ `valgõ kaala alunõ niguʔ krańtsil Krl; Kagah, kańnipuu t́sank um kat́skiʔ Rõu; tulõ noh, ka˽kaahh, süü noh Har Vrd ka2
kagar1 ppl kagaru pabul mies kävi `etsimmäss - - `suure tie pääld siis neid `jäisi hobusesida kagaru; sõnnikukagaru Kuu
kagar2kakar3
kagekagä
kagiä kagiä (ka˽kiä) vaata kes oĺli˽vitsa˽`keldrest `vällä tu̬u̬duʔ, siss kagiä oĺli˽soominu˽tu̬u̬d provvat; Kagel olõ‿i ḱülm käü kängäĺdäʔ Vas Vrd ka2
kagla kagla Hi lagle kagla on `valge lend. muneb munad `merre kivi `otsa; kaglad on mustad merilinnud; kagla pia nagu hani, hääl on teisel: kak-kak-kak; kaglad oo hane `moode, lähvad siit läbi Phl
kagoh kagoh Vas Se vaata kus kagoh ommaʔ aśaʔ, minkperäst tuldass küllä (jutt kaladest); Kagoh omgi tuu rätt, midä saʔ takah otset Vas; vot sis `üĺti kagoh oĺ katsk `puulõ; kat́s pääväkeist `eĺle vi̬i̬l ne kolmadal pääväl `aŕke lõppe. hüä lehm, kagoh oĺl hallõkõnõ Se Vrd ka2
kagos kagos Hel TLä San Krl(ka kos) Rõu Räp Se vaata kus kagos õge elukass veli, midägi ei taha tetä, laesapoolik Hel; no kagoss olli vanast mu̬u̬d, keedeti (köideti) kere `kinni et, `nõstmisega ennäst ärä ei kakka Puh; ka kos mul õigõʔ kaalesänd tan om Krl; kagos naańõ oĺl, taṕp latsõ arʔ, ja `hindä ka taṕp arʔ Rõu; kagos om tuulõkõnõ (tugevast tuulest) Se Vrd ka2
kagu1 kagu R Kei Kos HJn KJn, kakku- Kuu VNg Lüg lõunaida, SO kagu on `louna ja ida vahel; kagust tuleb keik, kagust tuleb suvi, kagust tuleb talv ja kagust tuleb ma`i·lma ots. ja kui kagust tuleb külm, on aga külm. aga kui kagust tuleb sue, on aga siis ka sue Jõe; `lounat kagu jääb kagu `puole Kuu; `pohja kagu VNg; tuul puhub kagu poolt, ommiku `lõuna poolt Kos Vrd kakk5
kagu2 kagu Nõo Ote San Kan(-ku) Rõu Vas Se(-go) vaata kui kagu kaśs `tulli mulle `sülle Nõo; kaku suurõ lumõ`uarma tahaʔ om tuisanuʔ Kan; Kagu˽tu̬u̬ mõ̭nõ ao sais, sõ̭ss nu̬u̬˽vitsa˽`lätvä˽pruumis Rõu; kagu ma võta; kagu ma lää; kago om hereśk, käüse naard ja ińdsitäss Se Vrd ka2
kagä kagä Vas, kaǵe Rõu vaata kui Teḱk `sõ̭õ̭rdu ja palut́ kütüst. kaǵe sai sõ̭ss rüäʔ ja˽kaǵe sai rõuguʔ Rõu; kagä nääʔ jagõlõsõʔ Vas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur