[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 5 artiklit

kergats kerga|ts eP, -t́s spor ViK, Kod VlPõ Hel Nõo/-ŕ-/ San V(kir- Se), `kergats R, kergät́s M(-ŕ- Hls) T(-ŕ- Ran Rõu), g -i; g -e , -dsi Se s, a kergemeelne, edev, alp [noor] luom, sie o nii `kergats Kuu;`niisukene `kergats mies Hlj; Õli nisike `kergats ja `kiitlik Jõh; turu tibu – `kerglased, kergatsid, `numri tüdrukud Vll; See oli poisikeselt kohe `söuke kergats Pöi; inimene lõõp, ajab `alpi `välja, kergats PJg; `Kehkadivei oo kergats inime Tor; sedä `üitäkse kergatsiks, kellel siält meel kust tuul Juu; eblakas käis naśte `kohta just, meste `kohta kergat́s Kad; vana kergat́s one, ju̬u̬b ja `tapleb, `kange lü̬ü̬mä Kod; ega ta nii loĺlakas põle, aga teeb ennast nii kergat́siks Plt; edev tüdrik, küll on kergats, sehande edev kergats Vil; Temä naarap egä tühjä asja perast jüsku kergät́s Krk; keŕgäts om `rätsebä `soŕti `keŕge; keŕgätsi sõnal ei ole `sõlme, ega jutul jakku Ran; kergat́s tüdrik `kerklõss ja edestäss San; `uhkõt ka `loetas kergat́sist Se Vrd kerga, kergas, kergatis1, kerge|kalts, kerge|kannus, kerge|perse, kerge|püks, kergätsike
kirgats kirga|t́s Se, kirge|t́s Rõu, g -dsi; pl `ḱirkadsiʔ Se prussakas Kirged́siʔ reebit́säse˽saańa˽`lahkõn; Naid kirget́siid olõ õi inäp ammust `aigu nännüʔ õiʔ; Kasiʔ är˽paŕsilõ kirget́siid lugõma Rõu; kirgadsiʔ `väega purõvaʔ; `ḱirkadsiʔ – verevä eläjäʔ Se Vrd kirgess1
kõrgats1 kõrgats g -i Nõo; kõrga|t́s g -d́si (-t́si) Har VId(-dsõ Plv, -tse Räp) (seen) kõrgatsi om kõ̭ige üle seene ike; kõrgatsit kutsutass maa-alutse seene Nõo; kõrgat́s om hu̬u̬nisa (hobusenisa), jääss kõvass, nuuʔ `paukuva pańni‿bält välläʔ kah Har; kõrgat́siʔ ummaʔ `säändse `valgõ seeneʔ ja väega ääʔ Vas Vrd kõrgass, kõrgatuss1
kõrgats2 kõrga|t́s Krl, g -d́si Har(-t́si) Rõu
1. rasvakõrneHar
2. kõhr, krõmpsluu kõrgat́s `kat́ski Krl; Naid kõrgat́siid massa õi˽süĺdi `sisse `panda õiʔ Rõu Vrd kõrgas1
kõrgats3 kõrgat́s fig suureline, kõrk Ni˽kõrgat́s massa õi˽ka‿ks ollaʔ õiʔ, tõõsõʔ umma˽ka‿ks inemiseʔ Rõu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur