[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 24 artiklit

kaaras `kaaras kaardus see nii isi moodi mees, jalad `rangis ja `kaaras all Mär
kakras `kak|ras g -ra karikakar `kakras `kasvab kesa `põllu pääl, `kollase `õiega; `kakrad `kasvavad rukkis, ohaka `muadused on, pikkad `suured, `kollased `õied Vai Vrd kakar2
karas karas vesi, küĺm `seĺge vesi VJg
kibras kibras kortsus, kipras nägu on kibras KJn Vrd kibran, kipras, kippurass
kipra, kipras, kiprasse `kipra Saa Trm Kõp Vil Hls Krk Urv Rõu Vas, `kiprasse Pil, `kipras IisR Saa Iis Trm KJn kortsu(s) mees kibrutas oma `otsa, tõmmas otsa `kipra Saa; Kulmud `kipras Iis; marjad tõmmanuvad `kipra ja `kapra Trm; naha `kiskund `kiprasse Pil; `tõmbab nina `kipra; `Rõõva om `kipra lännü Hls; küll olet sa `kipra jäänu, varess jala näo pääl Krk; Kuda inemine vanass jääss, sis ta ńagu kisk `kipra Rõu; Mis saʔ näo nii `kipra `tõmbat Vas Vrd kibran, kibras, kippurasse, kipri1, kipris1
kobras1 kobra|s Saa Tür Kad SJn Hls, g -se Jäm Pär Tor Rap JõeK, -sse VJg, kobra Tor VMr; kobra|ss MMg(-s) Äks Kam Ote San Krl Rõu, g -sse Trm Kod Lai Nõo, -ssõ Räp, -se Krk, kobra Ksi Trv, `kopra Vil Kan; `kopra|s Jõh, g -kse Hlj(g -se) Vai; n, g `kopru VNg kobras `kopraksel on kova saba `justku kilp, `raiuvad puud maha Hlj; `kopras sie on vesielokas Vai; kobras oo vee `äärne loom Tor; kobras on küirakas pisike elajas, temal on nagu kaśsi vurrud ies JõeK; kobrasse nime õlen kuulnud, üks tugeva olekuga lu̬u̬m Kod; kobrass om vanast me maal elänu, ta om jõel tennu paisu ette, `kanden puid Krk; Vennemaal `mõtsu sisen kobrassõʔ elotseseʔ, kos niisugutsõ jõeʔ omaʔ, mis kińniʔ ei `külmä Räp || üks tugeva olekuga mi̬i̬s õli, siis kutsuti tämädä kobrass Kod
kobras2 kobra|s Pöi Kad, -ss Lei
1. krobeline Mere kakandid imesid võrgu äe, pisike kobras putukas, võrgu imes nõnda äe, `katkes äe Pöi; tuule`rõuged on nagu üks kobras Kad Vrd kobrane, kobrastikku
2. (tigedast inimesest) kobrass om `tihke ińemin Lei Vrd kobriss
Vrd kobrak
koeras koera|s g -se spor Sa(koi- Jäm Khk Kär) Hi(g `koera Emm), g -sse Kod Pal Trm/n -ss/, -kse VJg; kuera|s g -kse Kad; kuera|s(s) g -s(s)e Iis; `kueras, `koe- VNg Jõh/-ss/ Vai isakanep, koeras `koeraksed on ka kova `kiuga; `kueraksed `korjada `vällä Vai; kanepi koiras tulab kanebi `seemest Jäm; kanebi koiras saab rugidega `seltsis `valmis; koirased on isa, nee `kistasse kanebite sihest `välja Khk; Roosi jaoks olid veel koerased, mis kanebite seas `kasvavad, üsna [koerase] takku `panti peale ja pidi `aitama Rei; kueraksed suavad ennemb `küpsest Kad; kuerasse siemet ei õle, kanepi sieme on Iis; koerassed on pujukad, koeras kistasse niisamma ärä, enne kańeped ammu `aega Kod Vrd koerane2, koerats, koere, koerjas, koerkanep, koerus2, koeruskanep, kooras2
kogras kogras (kakand) kogras oo vee loom, `piske okkaline kala `moodi mere loom Aud Vrd kogris, kogrits1
kopras1 `kopras Jaa Saa KJn
1. kühme täis leib on päält `kopras, ei ole siledas `tehtud Saa; `rõuge põdeja inime, nägu on `kopras KJn
2. kobaras `õunu `kopras peris ots KJn
kopras2kobras1, kopra1
korras korras spor Sa Hi, Tõs Saa Kei Jür VJg Sim Äks Lai Plt KJn, kõ- Iis Trm; `korras Hlj, `kõ- Lüg, `ke- Kuu/-ss/ Vai (sag liitsõnades)
1. heas seisukorras, joones, juttis Sie verk o `jälle `kerrass, neh saab `uue kohe meresse `panna Kuu; sie on `kõrras `tütrik, `oiab oma `õigussed, ei `albi Lüg; `püised piab korras pidama Khk; Meil on [tööd] korras, küli on maas, sönnik on `väätud, `tuhli maa on sahatud Pöi; kui kot́t on kopikid täis, siss on aśjad korras Saa; ta kõht ei old korras Jür || [kas said toad kraamitud; vastus] `Korras kui `Norras hum Hlj Vrd korral, kõrran
2. kordamööda `naabru`naisega `käisime `korras, `teine käis `teise `korra [merel] Hlj
3. ühe korraga, üheaegselt käde`andiji `andas [parsile ahtmisel] alt käde, kaks `vihku korras Jäm
Vrd kordas
kupras `kupras mulle täis panen ta (seebi) `anguma ja - - siis on ilus, alt on ta `kupras ja; sedä nääb et tä (seep) lööb ilusa `kupras seäsi na munarog peält Juu
kuras Kuras pussPhl
kõras kõras g kõra kella tila kaela kellal oo kõras Mär Vrd kõra
kõõras1 kõõras g `kõõra (kangastelgede osa) kõõra om nu̬u̬, kos `nitse küĺlen käevä Ran
kõõras2 kõõrdis teese silmaga `voatab `sit́si, teesega kakku, kui on nihukesed `kõõras silmad Juu
käbras1 käbras g -e Khk käbe, tragi, kõbus käbras ning `kerge terava jalaga, käbras veel; on nii käbras `keima, käbras vanamis Khk
käbras2 käbras g -e tüüri osa Phl
käbras3 kipras kui kuju liiga pikale lähab, siss kuivavad need käbras lehed peris ära Saa
käpra, käpras `käpra Saa, `käprä Krk V(ḱa- Rõu), käppärä Lüg Jõh; `käpras Hää Saa, käppäräs Lüg keerdu(s), kõveras(se), kortsu(s), kipra(s) õlen tehend `virsusi, on mend `ninda käppärä et `viska menema kõhe; lõng on `kierdos ja käppäräs; toho on käppäräs; `sõrmed nied kisuvad käppärä (vanal inimesel) Lüg; [kuivaga] taime lehed `tõmmavad `käpra kokku Saa; purganti päälitse `kissev `käprä Krk; vakl kisk endä `käprä Krl; nahk kõ̭iḱ tulõ `käprä Har; kõik vanaʔ `lätvä˽`käprä Rõu; Mis saʔ `tõmbat otsa `käprä Vas; lätt vanast, `tõmbass `käprä Se
käuras `käur|as, -äs käharas `iuksed `käuras, `luodod kõhe `käuras `iustega Lüg
kääras `kääras Han Vän loogeldi; kõveras `Oinal oo `kääras sarved; Puu oo `kääras Han; jõgi jooseb sedasi `kääras Vän
küüras `küüras Hlj, `küüräs Kuu(-ss) Lüg Vai, `küiras Hää Pal Lai Plt
1. seljast kumaras, kühmus Ega `tuhli saa `muidu ottadagi kui `küüräss Kuu; [vilja] `leikasime käsitse, olime `küüras Hlj; `küüräs ja kõveras `kõnnib juo Lüg; poiss oli nii `küüräs, et käppile käis Vai; külmaga lehmad väĺjas konutavad - - seisavad `küiras Lai; mees on ka juba nii `küiras, nina künnab teisel `varssi maad Plt
2. kõveras, lookas (puust) `Kängu jäänu puu, vesise maa pääl kasub, `küiras ja kõver Hää
3. ebatasane, kühmjas kui tie on vajund `alle `puole ja jäänd vähe `tõine kõht `kõrgemast kui `vihma on sadand, siis `ütlema et siin on tie `küüras Lüg
Vrd küürän

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur