[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kentsak(as) kentsa|kas Muh Rei Tor Ris ViK Iis Plt u Krl Rõu, `kentsa|kas R, kensa|kas SaId Muh Mär Vig (kensä- Tõs) K, kintsa|kas Plv, kinsa|kass San, kensa|k Trm, g -ka; `kentsa|gas g -ga Kuu Vai(-gäs g -); n, g `kentsak|a, -o Vai; kentsä|käs KJn, kensä|käs Juu Kod(-k), kentsä|k Hel Puh, g -; kendsa|k g -ku T(-t- Puh) veider, imelik, naljakas Küll sul on iga `aeva `kentsagad judud Kuu; sie on isegi üks `kentsakas asi Lüg; On nagu vähe `kentsakas Jõh; siis neil on `pandu mogomaised kaik `kentsägäd `riided `selgä; aga se oli `kentsako Vai; Küll mullu oli üks kensakas tali Jaa; ta on ni kentsakas oma tükkidega Rei; Ta juba lapsest saadik natuke kentsakas Mar; seal peres oo nii kensakad inimesed Mär; Eks need (mardisandid) teind küll kentsakid tükka PJg; Ants on kah kensakas, lubas `tulla, nüid põle `kuskil Vän; kensakas inime on - - `seuke aĺbi `mooduga Hää; riägib kensäkid juttusid; `niuke uvitav, oma`moodi või loĺlakas, see on kensakas Juu; oli kensakas oma olemisega Kos; kensaka `näuga; nisukest kensakast lugu põle ma viel kuuld JMd; kole kentsakas oli kohe vuadata Kad; on üks kensak vana Trm; küll aab kensäkid jutta; kensäkäd nimed one Kod; sa oled ka kensakast läind Lai; mea seast kentsakut meest ei salli Hls; kendsak `tüt́rik, kõnnip nigu paega punnatuss, ei ole täll au ei äbi Nõo; oobis kendsak oĺl jälede, and üless poolõ San; aja säärtsiid kentsakaid juttõ Krl Vrd kentur, käntsak(as)
kuntsak(as)1 kuńtsak|as g -a Kse PJg Pil; kuńsak|as Juu HJn/-n-/ Kod(kuńsäkäs) Pil, g -a Mär Rap Hag KJn, kuńtsaka Tor; kuńtsak Trv; pl Kunsakad Nis Kei
1. ebausklik, nõidust valdav kuńsakas inime, kis `tühja `nõidust pruugib Mär; vanad inimest olid kuńtsakad - - sepa isa, temal olid sõnad, pani uśsi `seisma PJg; kuńsakas inime peab `nõiduse `kuństa Tor; Inimesed olid ikka enne enam kunsakad Nis; `Soarlased on kunsakad mehed, nemad `tiavad nisukesi `aśsu ette Kei; ei, meil ei old kuńsakad `rahvad Hag; kes kuńsakad olid, need `siadsid tooli [pruudi linutamisel] nii, et `istuja suu ahu pool Rap; `teadis alati `reakida `kõiki `kuńtsa `aśju - - oli nihuke kuńsakas vanames Juu; ise õli `niske kuńsakas, pidi `kuńtsi egäss aśjass Kod; vanaśti olid kuńtsakad rahvas Pil; Meil sedä põlnd, et `õhta ei võind `leibä `kat́ki `lõegata, `kuśkil majal ehk kuńsakad inimesed pidäsid sedä KJn
2. keeruline kuńsakas töö Mär; [kaljakibu] kuaś on koa `tehtud kunsakas, vedruga `klopsti läks `kińni HJn; `kanga `lu̬u̬mine om kuńtsak tü̬ü̬ Trv
Vrd kuntsikas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur